I. CÔNg tác chỉ ĐẠO, TỔ chức triển khai thực hiệNtải về 266.28 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích266.28 Kb.
#21208
  1   2   3   4


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /BC-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2015


DỰ THẢO

BÁO CÁO

Sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2010 của UBND Thành phố về thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa


Thực hiện Kế hoạch số 3518/KH-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và Kế hoạch số 1176/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sơ kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện

Ngay từ khi Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ được ban hành, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tiến hành tổ chức các buổi Hội nghị quán triệt và có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ, đề án, dự án được giao phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội của Thành phố. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố cũng thực hiện lồng ghép trong các chương trình làm việc, các buổi họp, hội nghị nội dung tuyên truyền về Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ.2. Công tác ban hành văn bản triển khai thực hiện

Trên cơ cở Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ (viết tắt là Nghị quyết số 45/NQ-CP), để việc triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố đạt được hiệu lực, hiệu quả cao, phù hợp với tình hình phát triển và đặc điểm của thanh niên Thành phố, Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 và Ủy ban nhân dân Thành phố đã cụ thể hóa thành nội dung thực hiện tại Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2010 (viết tắt là Kế hoạch số 45/KH-UBND). Đồng thời để quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy đối với từng hệ thống các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao về công tác phát triển thanh niên ở từng ngành, lĩnh vực trong Kế hoạch số 45/KH-UBND, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 6028/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 về ban hành Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2011-2020 và xác lập các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cụ thể qua Kế hoạch số 1939/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013 về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2011-2015. Bên cạnh đó, hàng năm Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn Thành phố, trong đó có lồng ghép nội dung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm từng năm của Nghị quyết số 45/NQ-CP và Kế hoạch 45/KH-UBND theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và giao cho Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng nội dung thực hiện một cách phù hợp và đạt kết quả tốt nhất.

Riêng trong năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 891-CV/TU ngày 27 tháng 01 năm 2014 về lãnh đạo thực hiện tốt “Năm thanh niên tình nguyện” 2014 và Công văn số 948-CV/TU ngày 05 tháng 05 năm 2014 về triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW đến các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ chủ chốt các đơn vị. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 2184/UBND-VX ngày 20 tháng 5 năm 2014 nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2011-2020. Qua đó, tập trung chỉ đạo các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện hoàn thiện và nâng cao hiệu quả bộ máy nhân sự làm công tác thanh niên, tăng cường phối hợp với nhau, đặc biệt phối hợp chặt chẽ Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn trong việc đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu được giao trong việc thực hiện chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên.

3. Biện pháp tổ chức thực hiện

Sở Nội vụ là cơ quan có trách nhiệm trực tiếp tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án của Kế hoạch số 45/KH-UBND và Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn Thành phố, vì vậy, hàng năm Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các Sở - ban - ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường, xã - thị trấn thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố giao trong Kế hoạch số 45/KH-UBND theo hướng lồng ghép vào kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 45/NQ-CP.

Thành Đoàn là tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp thực hiện các hoạt động đối với thanh niên như giáo dục, định hướng tư tưởng, lối sống, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức các hoạt động phong trào tăng cường tính đoàn kết, giáo dục tình yêu quê gương, đất nước, phát huy tính sáng tạo, bồi dưỡng các kỹ năng, tài năng, vận động thanh niên tham gia xây dựng và phát triển Thành phố. Nhằm tạo điều kiện để Thành Đoàn làm tốt vai trò trên và là nòng cốt trong việc thực hiện Kế hoạch 45/KH-UBND và Chương trình phát triển thanh niên Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo và chủ trì tổ chức các buổi ký kết kế hoạch hoạt động liên tịch giữa các Sở - ngành Thành phố với Thành Đoàn1, mở ra cơ chế cho sự hợp tác toàn diện, phối hợp chặt chẽ trên các ngành và lĩnh vực chuyên môn, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của các ngành, các cấp chính quyền Thành phố đối với vai trò xung kích, sáng tạo, năng động, tình nguyện của thanh niên Thành phố cùng Thành phố hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm.

Căn cứ trên Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thanh niên hàng năm của Ủy ban nhân dân Thành phố, các Sở - ban - ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện xác định nội dung trọng tâm, phương pháp thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện, chức năng của cơ quan, đơn vị, địa phương để ban hành kế hoạch hoặc lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch 45/KH-UBND vào kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Từ năm 2010 đến nay, đã có 20 Sở - ban - ngành, 24/24 quận - huyện, 322/322 phường, xã - thị trấn thực hiện tốt việc triển khai Kế hoạch 45/KH-UBND và chỉ đạo công tác phối hợp ở các phòng, ban, đơn vị trực thuộc với tổ chức Đoàn thanh niên của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách, chương trình, đề án, dự án dành cho thanh niên và hoàn thành các chỉ tiêu trong Chương trình phát triển thanh niên trên các ngành, lĩnh vực và tại các quận - huyện trên địa bàn Thành phố.4. Đánh giá về công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện

Nhìn chung, qua 5 năm triển khai thực hiện, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn Thành phố đối với việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP và Kế hoạch số 45/KH-UBND đã có sự chuyển biến rõ nét và đạt nhiều kết quả tích cực; các cấp ủy đảng đã thể hiện được vai trò lãnh đạo định hướng, quán triệt việc thực hiện nghiêm những nhiệm vụ được giao tại địa phương, cơ quan, đơn vị; đối với lãnh đạo các Sở - ban - ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường, xã - thị trấn đã có sự quan tâm, nhận thức rõ hơn về vai trò của cơ quan, đơn vị và thực hiện đầy đủ việc phân công cho chuyên viên phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên theo dõi, tham mưu công tác đối với những nhiệm vụ cụ thể được giao trong Kế hoạch số 45/KH-UBND và theo định hướng của Kế hoạch quản lý nhà nước về thanh niên hàng năm của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Hàng năm, lãnh đạo Thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều buổi trò chuyện, tiếp xúc với đại diện các tầng lớp thanh niên trên địa bàn Thành phố nhằm đánh giá hiệu quả, tác động từ các chính sách, chương trình, đề án, dự án và để lắng nghe các nhu cầu, bức xúc của thanh niên đối với công tác quản lý và phát triển thanh niên trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt, công tác kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển thanh niên trên địa bàn Thành phố được thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm và chi đạo Sở Nội vụ phối hợp cùng Thành Đoàn, Ban Văn hóa - Xã hội Hội Đồng Nhân dân Thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nghiêm túc. Tính đến hết quý II năm 2015, Thành phố đã kiểm tra được 05 Sở có nhiệm vụ trọng tâm được giao trong Kế hoạch số 45/KH-UBND (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Y tế) và 08/24 Ủy ban nhân dân quận - huyện để kịp thời rà soát, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình phát triển thanh niên Thành phố góp phần đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên và cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền Thành phố đối với công tác thanh niên thời kỷ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

II. KẾT QUẢ 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 45/KH-UBND NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

1. Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về công tác thanh niên và dự báo về tình hình thanh niên Thành phố

a) Về thực hiện đề tài nghiên cứu “tổng quan tình hình thanh niên Thành phố, tình hình tư tưởng, dự báo sự biến đổi về cơ cấu nguồn nhân lực trẻ, các tác nhân ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách; xây dựng chuẩn mực đạo đức và hình mẫu thanh niên Thành phố”:

Trong giai đoạn 2010 - 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao Thành Đoàn phối hợp cùng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, các ngành chức năng trên địa bàn Thành phố và các cơ sở Đoàn tại quận - huyện tổ chức hai đợt khảo sát tình hình thanh niên, một đợt vào năm 2009 phục vụ Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên nhiệm kỳ 2009 - 2014, một đợt vào năm 2012 phục vụ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 - 2017. Theo số liệu điều tra dân số năm 2009 và số liệu tổng hợp từ các nguồn khảo sát của Đoàn, Hội, hiện nay dân số Thành phố có 7,163 triệu người, trong đó có 2,4 triệu người trong độ tuổi thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi), chiếm 29,5% dân số thành phố và 10,05% thanh niên cả nước.

Nhìn chung, đa số thanh niên Thành phố quan tâm đến thời cuộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước và Thành phố, có lối sống lành mạnh, có ý chí vươn lên, có khát vọng làm giàu chính đáng và hợp pháp, có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa dân tộc, có ý thức sống và làm việc theo pháp luật. Hoài bão của thanh niên là được đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận thanh niên bị tác động bởi những vấn đề tiêu cực trong xã hội dẫn đến suy thoái về nhận thức chính trị và đạo đức, lối sống; sự lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; một bộ phận thanh niên đua đòi, vị kỷ, chạy theo lối sống thực dụng, thích hưởng thụ, sính ngoại, thiếu ý thức tôn trọng cộng đồng, thậm chí vi phạm pháp luật dẫn đến gánh nặng cho gia đình, xã hội…

b) Về thực hiện nhiệm vụ khuyến khích nghiên cứu các đề tài khoa học liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên của Thành phố:

Từ năm 2011 đến nay, Thành phố đã nhiều lần triển khai khảo sát trưng cầu ý kiến của công chức là đoàn viên thanh niên đang công tác tại các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường, xã - thị trấn về một số vấn đề kinh tế, xã hội và đời sống thanh niên, qua đó nắm bắt được tư tưởng, lối sống của đoàn viên thanh niên hiện nay. Trên cơ sơ đó, thực hiện việc lồng ghép nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 45/KH-UBND vào kế hoạch hoạt động hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Thành Đoàn, các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo, hỗ trợ thanh niên thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, cụ thể thông qua Chương trình Vườn ươm sáng tạo khoa học kỹ thuật trẻ:

- Đã đào tạo và bồi dưỡng, tạo môi trường nghiên cứu khoa học cho khoảng 300 nhà khoa học trẻ.

- Tiếp nhận hơn 1000 ý tưởng nghiên cứu khoa học, tạo tiền đề cho các đề tài nghiên cứu, ứng dụng triển khai vào thực tế.

- Tổ chức triển khai thực hiện hơn 100 đề tài nghiên cứu khoa học.

- Tập hợp được đội ngũ các nhà khoa học, tạo cầu nối giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tạo môi trường phát triển cho các nhà khoa học trẻ.

- Hướng cho thanh niên, sinh viên, các nhà khoa học trẻ trong Thành phố đến với nghiên cứu khoa học, tạo được phong trào nghiên cứu khoa học sâu rộng trong thanh niên và các nhà khoa học trẻ.

- Phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng lực lượng đáng kể các nhà khoa học trẻ kế thừa để đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

- Tổ chức hàng năm chuỗi sự kiện chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các hoạt động nhằm biểu dương, tôn vinh những người làm khoa học, khích lệ, động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

2. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên

a) Hàng năm, Thành phố không ngừng nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” và “Ánh sáng thời đại” dành cho giáo viên, giảng viên trẻ, đoàn viên, học sinh sinh viên các trường Đại học, cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố; đổi mới phương thức thi trực tuyến trên báo điện tử Tuổi trẻ Online, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, giáo viên tham gia, tạo hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng trong thanh niên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

b) Về thực hiện triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”: Từ năm 2010, Thành phố tăng cường tổ chức các chương trình giao lưu Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam cấp thành và chỉ đạo cơ sở đoàn duy trì tổ chức các chương trình Thắp sáng ước mơ theo các khu vực, đối tượng. Đến nay, có gần 40 chương trình được tổ chức cấp thành, hàng ngàn chương trình được tổ chức ở cơ sở. Lồng ghép trong các chương trình là nội dung giao lưu, gặp gỡ các gương điển hình, thành đạt trong cuộc sống, những tấm gương vượt khó học giỏi; trao tặng học bổng để học tập, học nghề; hỗ trợ vốn, kỹ thuật, hỗ trợ việc làm cho thanh niên, thiếu nhi… Các chương trình thu hút hơn 1,2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

c) Về công tác tăng cường tổ chức các hoạt động sáng tác, biểu diễn văn hóa nghệ thuật có nội dung giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân của thanh niên:

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp chặt chẽ với Thành Đoàn trong việc thực hiện 09 nội dung liên tịch hàng năm (từ 2012 đến nay) trong đó, chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa và chính sách đảm bảo cho thanh niên vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa - nghệ thuật như: cuộc vận động “Dân ta phải biết sử ta”; “Hành trình đến với bảo tàng” (07 bảo tàng thực hiện tốt việc miễn, giảm giá vé tham quan, phục vụ tốt công tác hướng dẫn thuyết minh cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh); tổ chức Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn”, “Em và biển đảo quê hương”, “Nét vẽ xanh”; tổ chức Hội thi “Hợp xướng Sử ca”, Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, Hội thi “Tự hào sử Việt”; thực hiện chương trình nghệ thuật “Giai điệu trẻ; tổ chức bình chọn, tuyên dương “Gia đình trẻ văn hóa”; tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc, trao giải thưởng Ngòi bút Trẻ; thành lập Câu lạc bộ hướng dẫn viên du lịch trẻ tình nguyện vào đầu năm 2014; Chương trình Câu lạc bộ Em yêu lịch sử “Âm vang Điện Biên” (Phối hợp với Bảo tàng lịch sử Quốc gia); giao lưu chủ đề “Em sẽ không quên” thể nghiệm trò chơi “Bảo tàng Sờ”; giao lưu “Ông bà cháu cùng đến với bảo tàng”; cuộc thi “Album gia đình”; giao lưu “Hướng dẫn viên nhí”. Tham gia Hội nghị Quốc tế lần 8 của hệ thống các Bảo tàng Vì hòa bình Thế giới tại Hàn Quốc với đề tài “Kinh nghiệm giáo dục hòa bình cho lớp trẻ Việt Nam”...

Bên cạnh đó, Thành Đoàn chỉ đạo Nhà văn hóa Thanh niên triển khai rộng rãi, hướng dẫn tập hát các tác phẩm đạt giải trong cuộc vận động sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu “Sử ca Việt Nam”, đặc biệt tập trung vào thành phần đoàn viên thanh niên các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, học sinh, sinh viên các trường Trung học phổ thông, Cao đẳng, Đại học. Nhà Văn hóa Thanh niên phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thành phố tổ chức “Liên hoan Sử ca Việt Nam” nhằm bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, đẩy mạnh việc học sử và bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc. Trong các năm qua, Thành Đoàn và Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức “Ngày hội biển đảo” hàng năm, thu hút trên 200 - 300 văn nghệ sĩ tham gia, thực hiện đĩa ca nhạc hướng về biển đảo, gây quỹ vì biển đảo quê hương đạt được số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

d) Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao cho Thành Đoàn là đơn vị chủ trì nghiên cứu, thực hiện các đề án, dự án, công trình, đầu tư các thiết chế văn hóa phục vụ cho hoạt động văn hóa tinh thần của thanh niên Thành phố, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí theo đúng tiến độ thực hiện. Đến nay đã và đang hoàn thành các công trình, đề án sau:

- Đã hoàn thành: Dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên Nhà thiếu nhi Thành phố và cung thỉnh Tượng nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi” về Nhà thiếu nhi Thành phố; cải tạo, mở rộng và xây dựng mới Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

- Đang hoàn thành: Công trình Nhà văn hóa Sinh viên tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; dự án nâng cấp Nhà Thiếu nhi Thành phố.

- Đã hoàn chỉnh đề án và chuẩn bị tiến hành xây dựng: Trung tâm sinh hoạt dã ngoại, huấn luyện kỹ năng cho thanh thiếu nhi (giai đoạn 2) tại huyện Cần Giờ; Công trình Cung văn hóa Thiếu nhi Thành phố tại Thủ Thiêm; xây dựng mới Nhà văn hóa thanh niên (giai đoạn 1).

đ) Về đổi mới hoạt động, quản lý hệ thống báo chí, xuất bản do Thành Đoàn quản lý:

Hệ thống báo chí, nhà xuất bản của Thành phố do Thành Đoàn quản lý như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Nhà xuất bản Trẻ, Báo Tuổi trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ đã tích cực đổi mới nhiều hình thức đăng tải thông tin, tạo sức hấp dẫn cho các đối tượng thanh niên với nhiều chủ đề mang ý nghĩa nhân văn, giáo dục truyền thống, ý thức pháp luật, nêu cao giá trị các tấm gương, tinh thần ý chí vươn lên trong thế hệ trẻ: tái bản bộ sách Di sản Hồ Chí Minh, sách Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa; Bí thư Tỉnh ủy; Giáo sư Trần Văn Giàu; Đại tướng Võ Nguyên Giáp; chuyên mục “Vầng dương của tôi” (viết về tấm gương đạo đức của Bác Hồ); chuyên mục “Theo gương Bác”; chuyên trang hưởng ứng Năm An toàn giao thông “Công dân nhí” và “Đi sao cho đúng”...

Bên cạnh đó, các Báo và Nhà xuất bản cũng tổ chức nhiều chương trình nhằm hỗ trợ thiết thực cho các hoạt động giao lưu văn hóa đọc sách, phục vụ tìm kiếm thông tin, mở rộng kiến thức cho các tầng lớp thanh niên Thành phố như: các hội chợ sách, các chương trình “Bạn cùng sách”; tổ chức các chương trình giao lưu giữa nhà văn, nhà thơ với bạn đọc; chương trình “Góp đá xây Trường Sa” (tổng kinh phí vận động được là 42,157 tỷ đồng); chương trình “Chung tay vì sức khỏe ngư dân” (trao 2.400 tủ thuốc tổng trị giá 2,4 tỷ đồng, 600 áo phao cứu sinh với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng); chương trình “Chung tay thắp sáng Nhà giàn DK1” (Kinh phí vận động được gần 2 tỷ đồng) đã trang bị pin năng lượng mặt trời cho 6 nhà giàn, tổ chức trao 112 suất học bổng cho con em cán bộ chiến sĩ nhà giàn với tổng kinh phí 187 triệu đồng… Báo Khăn Quàng Đỏ còn phối hợp với tập đoàn SCG (Thái Lan) xây dựng khu vui chơi “Chung một ước mơ” với nhiều trò chơi hấp dẫn cho thanh thiếu nhi tại Công viên Hoàng Văn Thụ với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng và phối hợp với tổ chức W.A.R (Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới) thiết kế các hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi Thành phố tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ các động vật hoang dã.

e) Về đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động của các phương tiện thông tin, truyền thông của Thành phố trong các nội dung liên quan đến thanh niên:

Trên lĩnh vực thông tấn, báo chí: Thành phố đã có nhiều đầu tư nhằm đổi mới hoạt động của Báo tuổi trẻ để có những chuyên mục chân thực, sinh động và gần gũi đời sống của thanh niên Thành phố: Chuyên mục “Nhịp sống trẻ” đã phản ánh một cách sáng tạo về phong trào đoàn, các lớp học nâng cao kỹ năng sống, đào tạo kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, các hội nghị, hội thảo chuyên đề về công tác thanh niên, các sàn giao dịch việc làm cho thanh niên, chương trình hỗ trợ vé tàu cho thanh niên về quê ăn tết,.... Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Pháp luật Thành phố ngoài việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Thành phố về thanh niên và công tác thanh niên, còn phản ánh các hoạt động sôi nổi của thanh niên như các hoạt động Đoàn - Hội - Đội, rà soát, bổ sung các chính sách, pháp luật, cung cấp nguồn thông tin lao động, việc làm, hướng nghiệp và dạy nghề dành cho thanh niên, các nghĩa cử sống đẹp của thanh niên trong xã hội, nhất là đối với du khách ngước ngoài tại Thành phố.

Trên lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình: Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Đài truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố phối hợp với Thành Đoàn thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực thực hiện các chương trình, chuyên mục nêu gương thanh niên điển hình, tiên tiến, có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực để cổ vũ, động viên thanh niên Thành phố học tập và noi theo, như:

- Đài truyền hình với 03 Chương trình: Truyền hình thanh niên, khái quát những tin tức nổi bật về thanh niên Thành phố, định hướng, tuyên truyền các nội dung về công tác thanh niên (Ban Chuyên đề); Nhịp cầu tuổi trẻ, tổng hợp các thông tin chuyên dành cho thanh thiếu niên, phát huy tinh thần tuổi trẻ Thành phố (Ban Thiếu nhi); Tuổi trẻ hôm nay (Ban Khoa giáo). Ngoài ra, Đài Truyền hình Thành phố còn có kênh thanh thiếu niên và nhi đồng (HTV3) với tôn chỉ, mục đích cung cấp thông tin về các lĩnh vực của cuộc sống trong mối quan hệ xã hội - gia đình - nhà trường, chương trình giải trí dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên nhằm giáo dục, định hướng lối sống lành mạnh, nâng cao kiến thức văn hóa, truyền thống dân tộc và trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ.

- Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố với các chương trình: tri thức sáng tạo, nhịp cầu thân ái, sức trẻ thanh niên Thành phố anh hùng…

g) Thành phố đã tổ chức Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh hội nhập và phát triển” hàng năm tại Công viên 23/9 phục vụ hơn 5990 tài liệu, 3000 đầu sách, 5000 bản sách nghiên cứu, tham khảo, thường thức cho 3880 lượt bạn đọc đến tham gia; tổ chức khu vực đọc sách điện tử miễn phí cho bạn đọc (EBOOK) tại thư viện.

Ngoài ra, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh còn là đơn vị được chọn là mô hình thi đua “Công tác tuyên truyền giáo dục về Biển đảo cho học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên”. Với những nỗ lực từ Ban Lãnh đạo Bảo tàng trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình hành động tuyên truyền về chủ quyền biển - đảo, miễn vé cho trẻ em dưới 6 tuổi ... Chương trình đã không ngừng đổi mới, có nhiều sáng tạo thu hút được trên 500 lượt đoàn sinh viên, học sinh, đoàn viên thanh niên của các trường học, cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn Thành phố đến tham quan bảo tàng.Каталог: layouts -> lacvietbio -> fckUpload -> 2015-6
fckUpload -> KẾ hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
fckUpload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
fckUpload -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
fckUpload -> ĐOÀn tncs hồ chí minh ban chấp hành trung ưƠNG
fckUpload -> HƯỚng dẫn về xử lý sai phạm trong việc thu phí, lệ phí
fckUpload -> Ban thưỜng trực số: 1209

tải về 266.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương