Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụtải về 23.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích23.49 Kb.
#1129

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSỞ NỘI VỤ

Số 871/SNV-CCVC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2011

Về chính sách tinh giản biên chế

theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP

ngày 08/8/2007 của Chính phủ
Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện;

- Các Công ty Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.


Căn cứ Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Chỉ thị số 28/2007/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ;

Sở Nội vụ đề nghị các Sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các Công ty Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 18, Nghị định số 132/2007/NĐ-CP có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011. Vì vậy, đề nghị các Sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận – huyện, các Công ty Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành rà soát xem còn đối tượng tinh giản biên chế thì khẩn trương lập Đề án, Kế hoạch gửi về Sở Nội vụ thẩm định và xét duyệt theo quy định (trình tự, thủ tục thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 598/SNV-CCVC ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Sở Nội vụ).

2. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP từ năm 2008 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 theo đề cương và các biểu mẫu đính kèm. Các cơ quan, đơn vị không có đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế cũng phải có báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, các Công ty Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 01 tháng 10 năm 2011 (gửi kèm tập tin theo địa chỉ Email: tanlh@tphcm.gov.vn) để tổng hợp báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Nội vụ theo quy định./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Ủy ban nhân dân TP (để báo cáo);

-
(Đã ký)


Ban Tổ chức Thành ủy;

- Sở Tài chính;

- Bảo hiểm xã hội TP;

- Giám đốc, các PGĐ Sở Nội vụ;

- Các phòng ban chuyên môn


Đặng Công Luận


thuộc Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, PCC-VC.ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Về chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP

ngày 08/8/2007 của Chính phủ

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Tình hình sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy trong những năm qua (2008, 2009, 2010)

3. Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Tổng số cơ quan đơn vị thực hiện tinh giản biên chế/tổng số cơ quan, đơn vị trực thuộc (trong đó phân tích có bao nhiêu cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng Đề án, Kế hoạch và chia theo từng khối: quản lý Nhà nước, sự nghiệp Y tế, sự nghiệp Giáo dục, sự nghiệp nghiên cứu khoa học, sự nghiệp văn hóa-thông tin-thể thao, sự nghiệp khác…, chia theo từng năm).

2. Phân tích số cán bộ, công chức, viên chức đã tinh giản biên chế (từ năm 2008 đến ngày 31/12/2011):

- Tổng số biên chế được giao hàng năm (trong đó chia theo từng năm);

- Tổng số (trong đó chia theo từng năm);

- Chia theo đối tượng: nghỉ hưu trước tuổi? thôi việc ngay? chuyển sang các tổ chưc không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách? thôi việc sau khi đi học? và chia theo từng năm: 2008, 2009, 2010, 2011;

- Chia theo từng khối: quản lý Nhà nước? sự nghiệp Y tế? sự nghiệp Giáo dục? sự nghiệp nghiên cứu khoa học? sự nghiệp văn hóa-thông tin-thể thao? sự nghiệp khác? và chia theo từng năm: 2008, 2009, 2010, 2011;

3. Tổng kinh thực hiện chính sách tinh giản biên chế:

- Chia theo đối tượng: nghỉ hưu trước tuổi? thôi việc ngay? chuyển sang các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách? thôi việc sau khi đi học? và chia theo từng năm: 2008, 2009, 2010, 2011;

- Chia theo từng khối: quản lý Nhà nước? sự nghiệp Y tế? sự nghiệp Giáo dục? sự nghiệp nghiên cứu khoa học? sự nghiệp văn hóa-thông tin-thể thao? sự nghiệp khác? và chia theo từng năm: 2008, 2009, 2010, 2011;

- Chia theo nguồn kinh phí: ngân sách nhà nước cấp? kinh phí của đơn vị? và chia theo từng năm: 2008, 2009, 2010, 2011.

4. Phân tích nguyên nhân, lý do tinh giản biên chế.(Số liệu báo cáo theo các biểu chi tiết và tổng hợp: biểu 1A,1B,1C,1D,2,3,4)
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

1. Mặt thuận lợi.

2. Mặt khó khăn, tồn tại.

3. Nguyên nhân thuận lợi, khó khăn.

4. Kinh nghiệm.

IV. KIẾN NGHỊ (nếu có):
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Каталог: layouts -> lacvietbio -> fckUpload
fckUpload -> KẾ hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
fckUpload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
fckUpload -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> ĐOÀn tncs hồ chí minh ban chấp hành trung ưƠNG
fckUpload -> HƯỚng dẫn về xử lý sai phạm trong việc thu phí, lệ phí
fckUpload -> Ban thưỜng trực số: 1209

tải về 23.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương