Ban thưỜng trực số: 1209tải về 12.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích12.3 Kb.
#3801

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 1209/MTTW-BTTV/v hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri
giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND
cấp xã ở thôn, tổ dân phố


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2011 

    Kính gửi:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Tại tiết a, điểm 2, mục II, phần B, Bước hai Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 08/02/2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) đã có hướng dẫn về thành phần, số lượng cử tri dự hội nghị thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, trong thực tế ở một số địa phương do đặc điểm dân cư đông đúc, số lượng hộ gia đình ở thôn và tổ dân phố nhiều, có nơi tới vài trăm hộ, thậm chí lên đến hơn nghìn hộ. Do vậy để đảm bảo việc tổ chức hội nghị cử tri thảo luận, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố ở những nơi đó được dân chủ, đúng luật, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ý kiến như sau:

Đối với những địa phương có thôn, tổ dân phố có từ 200 hộ gia đình trở lên thì không nhất thiết họp toàn thể mà tùy theo điều kiện của địa phương mình, tiến hành tổ chức nhiều cuộc họp chia theo từng đơn vị như: cụm, xóm, tổ liên gia, đội sản xuất, tổ sản xuất của hợp tác xã... trên cơ sở bảo đảm và tuân thủ nội dung, thủ tục, trình tự quy định tại tiết b, điểm 2, mục II, phần B, Bước hai Quy trình hiệp thương. Sau đó, Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố có trách nhiệm tổng hợp kết quả chung các cuộc họp để làm thành biên bản (theo mẫu số 4/BC ĐBHĐND-MT) gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã cần trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ các thôn, tổ dân phố tổ chức các hội nghị cử tri nêu trên.

Nhận được công văn này, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động nắm tình hình và hướng dẫn Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và các Ban công tác Mặt trận những nơi thuộc trường hợp nêu trên tiến hành tổ chức hội nghị cử tri đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng thời gian quy định.


 Nơi nhận:

- Như trên;


- BTT (để BC);

- Lưu VP, DCPL.TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Văn PhaКаталог: layouts -> lacvietbio -> fckUpload -> 2011-3
fckUpload -> KẾ hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
fckUpload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
fckUpload -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
fckUpload -> ĐOÀn tncs hồ chí minh ban chấp hành trung ưƠNG
fckUpload -> HƯỚng dẫn về xử lý sai phạm trong việc thu phí, lệ phí
2011-3 -> Ban thưỜng trực số: 1213

tải về 12.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương