_layouts/lacvietbio/fckUpload/2012-7
  KẾ hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2016-3
  CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
_layouts/LacVietBIO/fckUpload
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2012-6
  QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2011-7
  Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2015-10
  ĐOÀn tncs hồ chí minh ban chấp hành trung ưƠNG
_layouts/LacVietBIO/fckUpload
  HƯỚng dẫn về xử lý sai phạm trong việc thu phí, lệ phí
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2011-3
  Ban thưỜng trực số: 1209
_layouts/LacVietBIO/fckUpload
  I. Về phạm VI và đối tượng: Đối tượng áp dụng là công chức được quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-cp ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức. II. Thủ tục và hồ sơ giải quyết nghỉ hưu
  PHÓ giáM ĐỐc kt giáM ĐỐc nơi nhận
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2016-4
  Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2011-8
  SỞ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2011-3
  Ban thưỜng trực số: 1213
_layouts/lacvietbio
  Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ-SỞ TÀi chíNH
_layouts/lacvietbio/fckUpload
  Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2016-3
  Số: 1378 /QĐ-ubnd thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2010-9
  Số: 1380/snv-qlvtlt
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2012-9
  Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-cp ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2010-9
  Số: 1420/snv-qlvtlt
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2012-11
  Cục Viễn thông nhắc nhở Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone)
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2016-3
  Về thành lập Tổ Nghiên cứu và Tổ Chuyên viên giúp việc Tổ Nghiên cứu
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2015-5
  Quy định mới về quy trình miễn thuế, giảm thuế
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2012-10
  Sở, ngành, đoàn thể thành phố
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2016-3
  Về thành lập Hội đồng thẩm định thực hiện Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 2020
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2011-10
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2011-12
  Số: 6182 /QĐ-ubnd thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2011
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2012-9
  CỦa chính phủ SỐ 37/2006/NĐ-cp ngàY 04 tháng 4 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết luật thưƠng mại về hoạT ĐỘng xúc tiến thưƠng mạI
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2011-9
  SỞ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2013-11
  Mẫu 4 Kế hoạch chỉnh lý hồ sơ tài liệu tồn đọng
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2015-12
  Ủy ban nhân dân huyện hồng dâN
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2011-2
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2014-9
  Họ và Tên: ông Trần Văn Túc (vợ là Lê Thị Gái)
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2012-6
  QuyếT ĐỊnh ban hành Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2011-4
  Tháng 3, 2011 KẾ hoạch quản lý DỊch hạI (pmp)
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2012-5
  QuyếT ĐỊnh về bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2013-11
  SỞ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2011-11
  Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2016-6
  Sở Thông tin và Truyền thông
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2013-8
  BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2015-5
  Bch đOÀn tỉnh bạc liêu số: -kh/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2011-2
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 42/2010/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2014-12
  SỞ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2012-5
  Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh số: 2197 /kh-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2012-7
  Số: 3179/QĐ-ubnd thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2012
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2011-4
  Subproject summary sheet
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2013-2
  HĐql quỹ bltd cho độc lập Tự do Hạnh phúc
_layouts/LacVietBIO/fckUploadKonTum_Tinh/File dinh kem
  NHỮng đIỂm mới của thông tư SỐ 28/2011/tt-btc ngàY 28/2/2011 thay thế thông tư SỐ 60/2007/tt-btc về quản lý thuế
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2016-5
  Ủy ban bầu cử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã phong thạnh tây b độc lập – Tự do – Hạnh phúc danh sách những ngưỜi trúng cử
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2010-9
  I/ nguyên tắc phân loạI: Nội dung phân loại
_layouts/LacVietBIO/fckUpload
  Số 442/QĐ-snv tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2010
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2016-6
  Số: 445/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2015-6
  I. CÔNg tác chỉ ĐẠO, TỔ chức triển khai thực hiệN
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2013-5
  Số: 93 /ubnd-vx-tc thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng5 năm 2013
_layouts/LacVietBIO/fckUpload
  Số 474/snv-vp tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2010
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2010-9
  I/ nguyên tắc phân loạI: Nội dung phân loại
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2014-10
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 4283/tcbc-btp hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014 thông cáo báo chí
_layouts/LacVietBIO/fckUpload/Files
  Ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêU
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2011-5
  HƯỚng dẫn tổ chức mạn đàm về tiểu sử những người ứng cử
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2014-6
  KẾt luận thanh tra về việc thanh tra công trình xây dựng đường gtnt xóm Chùa
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2013-7
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất dvb-t2, Ký hiệu qcvn 63: 2012/ btttt
_layouts/LacVietBIO/fckUpload
  Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2013-11
  SỞ y tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc danh sách các cơ SỞ xin thẩM ĐỊnh cấp giấy phép hoạT ĐỘng khám bệNH, chữa bệNH
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2010-10
  SỞ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 6000/QĐ-snv
_layouts/LacVietBIO/fckUpload
  Số: 653/hd-snv
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2014-4
  Họ và Tên: ông Trần Văn Túc. Địa chỉ
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2013-5
  BỘ TÀi chính số: 69/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2016-2
  Ủy ban nhân dân huyện vĩnh lợi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2013-7
  Họ và tên, chức danh ĐT cơ quan ĐT di động
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2015-9
  Họ và Tên: Ông Nguyễn Hoàng Ca Địa chỉ
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2011-4
  Feb 25, 2011 regional environment assessment report
  Báo cáo đánh giá môi trưỜng vùng DỰ Án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đỒng bằng sông cửu long
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2013-8
  Ubnd tỉnh bạc liêu cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thanh tra tỉnh độc lập Tự do Hạnh phúc
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2015-4
  THÔng báO Ý kiến kết luận của Chủ tịch ubnd huyện – Trương Văn Nhớ tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2015
_layouts/LacVietBIO/fckUploadKonTum_Tinh/Lich cong tac
  Ubnd tỉnh kon tum cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2015-8
  Danh mục loài cây trồng đƯỢc bảo hộ
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2016-4
  Ủy ban nhân dân huyện vĩnh lợi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2011-8
  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
directory layouts lacvietbio  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương