Hải Dương, ngày 19 tháng 5 năm 2014tải về 27.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích27.67 Kb.
#21603


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 838 /UBND-VP

V/v kiểm tra, rà soát các công trình cầu treo, cầu dân sinh và tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 19 tháng 5 năm 2014
Kính gửi:

- Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Sở Giao thông vận tải;

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh;

- UBND, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố.


Thực hiện Công văn số 569/TTg-KTN ngày 28/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về việc kiểm tra rà soát các công trình cầu treo và dân sinh trên các tuyến đường dân sinh giao thông nông thôn; Công điện số 05/CĐ-UBATGTQG ngày 05/5/2014 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải hàng hóa trên đường bộ; Các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải số: 4717/BGTVT-VT ngày 26/4/2014 về việc tăng cường giải pháp siết chặt kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh; số 4826/BGTVT-KCHT ngày 29/4/2014 về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; số 4746/BGTVT-VT ngày 26/4/2014 về việc tiếp tục triển khai quyết liệt và hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện cũng như công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới; số 4747/BGTVT-VT ngày 26/4/2014, về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện nghiêm chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ,

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các ngành và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch năm an toàn giao thông 2014, theo dõi sát tình hình, báo cáo tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời khi tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp;

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất và các thủ tục liên quan, đôn đốc các lực lượng bố trí đủ lực lượng làm việc tại Trạm cân bảo đảm 24/24h và 7 ngày trong tuần. Thực hiện nghiêm Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 23/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc tăng cường kiểm soát tải trọng xe;

- Phối hợp với Sở Tài chính phân bổ nguồn thu xử phạt an toàn giao thông để phục vụ cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông của tỉnh;

- Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ủy ban An toàn giao thông và UBND tỉnh đã giao.

2. Công an tỉnh

- Thực hiện nghiêm Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 23/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm soát tải trọng xe. Bố trí đủ lực lượng theo yêu cầu làm nhiệm vụ tại Trạm cân;

- Xử lý dứt điểm tình trạng “cò mồi” và việc một số chủ xe tụ tập khu vực gần Trạm cân để theo dõi thông tin cho xe qua Trạm;

- Chỉ đạo tăng cường lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự thường xuyên tuần tra, xử lý bảo đảm an ninh trật tự khu vực đặt Trạm cân và khu vực các cổng Khu Công nghiệp Nam Sách; có phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho các lực lượng làm việc tại Trạm cân và tại Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ;

- Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Bộ Công an, UBND tỉnh đã giao.

3. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hệ thống cầu treo và dân sinh trên các tuyến đường dân sinh, đường giao thông nông thôn, triển khai thực hiện theo đúng các nội dung tại Văn bản số 569/TTg-KTN ngày 28/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 23/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm soát tải trọng xe. Chỉ đạo Trạm cân khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất và các thủ tục liên quan để ổn định Trạm phục vụ hoạt động lâu dài. Tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải những khó khăn vướng mắc trong quá trình kiểm soát tải trọng xe;

- Yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, nông sản, các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng nội địa thực hiện đúng quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô, không xếp hàng quá tải lên xe. Chỉ đạo Hiệp hội vận tải ô tô đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp, lái xe và chủ trương kiểm soát tải trọng xe của Nhà nước;

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn doanh nghiệp quan tâm chuyển đổi sang phương thức vận tải đường thủy nội địa nhằm giảm áp lực cho vận tải đường bộ;

- Cắm đầy đủ biển báo hiệu tải trọng cầu theo quy định; Bổ sung đầy đủ biển báo, vạch dừng, gờ giảm tốc trên đường tỉnh giao nhau với đường sắt;

- Thực hiện tốt Chỉ thị số: 11/CT-BGTVT ngày 09/5/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải tại các Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

- Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Bộ Công an, UBND tỉnh đã giao.4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các thông tin về tác hại của xe ô tô quá tải đối với kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn giao thông và phát triển kinh tế - xã hội. Đưa tin, bài phản ánh kịp thời việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng; lên án các hành vi chống đối, chống người thi hành công vụ trong kiểm soát tải trọng xe; Triển khai tốt các nhiệm vụ UBND tỉnh đã giao.5. Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đặc biệt là tuyên truyền và kiểm soát tải trọng xe. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên không can thiệp vào việc xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng. Triển khai tốt các nhiệm vụ UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đã giao.

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tham mưu phân bổ nguồn thu xử phạt an toàn giao thông để phục vụ cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông của tỉnh theo đúng quy định.

6. UBND huyện, Ban An toàn giao thông huyện, thành phố, thị xã

- Cắm đầy đủ biển báo hiệu tải trọng cầu theo quy định;

- Rà soát, bổ sung đầy đủ biển báo, vạch dừng, gờ giảm tốc trên đường huyện, đường xã giao nhau với đường sắt. Thực hiện và đôn đốc UBND cấp xã thực hiện đúng Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải với UBND tỉnh về bảo đảm an toàn tại các lối đi dân sinh và các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Phối hợp tốt với các lực lượng trong việc kiểm soát tải trọng xe và xử lý đối với các hành vi chống đối, chống người thi hành công vụ;

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đã giao.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành và các địa phương nghiêm túc thực hiện./.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban ATGT Quốc gia; (Báo cáo)

- Bộ Công an;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó CT UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (Ô: Khương, Chén);- Lưu: VP, Khanh (40b).


Đã ký

Nguyễn Anh CươngКаталог: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG

tải về 27.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương