UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích8.7 Kb.
#3269
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2447 /UBND-VP Hải Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2013
V/v thực hiện chính sách chi trả

dịch vụ môi trường rừng và báo cáo số lượng,

cơ cấu ngạch công chức, chức danh

nghề nghiệp viên chức, đăng ký nhu cầu thi

nâng ngạch năm 2014

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


UBND tỉnh nhận được các Công văn của: Văn phòng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có văn bản kèm theo):  1. Công văn số 10659/VPCP- KTN ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Văn

phòng Chính phủ “ V/v thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”;

  1. Công văn số 4451/BNN- TCCB ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “ V/v báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch năm 2014”.

Về việc này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 10659/VPCP- KTN và báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT tại Công văn số: 4451/BNN- TCCB theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên; TL. CHỦ TỊCH

- Chủ tịch UBND tỉnh; KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

- Ông Nguyễn Anh Cương: (Để b/c); PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

PCT. UBND tỉnh,

- Chánh VP. UBND tỉnh;- Lưu VP; Ô Huy (07b);

Đã ký
Nguyễn Quang Hải


Каталог: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG

tải về 8.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương