Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 60.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích60.02 Kb.
#4974


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 154 /BC-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2014


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2014


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4964/BNV-CTTN ngày 24 tháng 11 năm 2014 về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2015. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện trên địa bàn tỉnh với nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014

1. Kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam (giai đoạn 2011-2020) trên địa bàn

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh, ngoài Quyết định 2260/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch 597/KH-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2015. Năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành: Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2014 về tăng cường quản lý nhà nước về công tác Thanh niên; Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2014 về thành lập Ban Chỉ đạo Năm Thanh niên tình nguyện; Kế hoạch số 304/KH-BCĐ ngày 07 tháng 3 năm 2014 về thực hiện năm Thanh niên tình nguyện; Kế hoạch số 805/KH-BCĐ ngày 16 tháng 5 năm 2014 về tổ chức Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2014. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao việc thực hiện một số đề án, dự án có liên quan đến các đối tượng thanh niên cho một số sở, ngành chủ trì như: Đề án Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì; Đề án Thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2013 - 2017 do Sở Giao thông vận tải chủ trì; Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, dự án vì nòi giống Việt không chọn giới tính do Sở Y tế chủ trì; tiếp tục thực hiện Đề án Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

Thông qua việc triển khai, thực hiện các chương trình, đề án đã tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên phát triển tài năng, tạo việc làm, tăng thu nhập và mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Chính Phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 1013/KH-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2014 về thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ. Đến nay hầu hết các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc.Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn việc tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014 yêu cầu các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các xã, phường thị trấn và các cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn căn cứ hướng dẫn để thực hiện. Cùng với việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo liên ngành Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đào tạo dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ trở về địa phương.

Kết quả cho đến nay đã giải quyết việc làm khoảng 75% thanh niên lao động nông thôn, trên 143.000 lượt thanh niên được tư vấn nghề, trên 30.000 thanh niên được dạy nghề, trên 70.000 thanh niên được giới thiệu và giải quyết việc làm, hướng dẫn thanh niên vay vốn sản xuất; tổ chức đào tạo dạy nghề cho gần 5.000 bộ đội xuất ngũ trở về địa phương.3. Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Thực hiện quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư Liên tịch số: 08/TTLT-BBLĐTB&XH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Liên bộ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch số 1186/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 và mở Hội nghị triển khai quán triệt đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cấp hội Cựu thanh niên xung phong về thực hiện nhiệm vụ trên bảo đảm chính xác đúng đối tượng, đúng chế độ, tiến độ đề ra đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cấp hội Cựu thanh niên xung phong rà soát, thiết lập hồ sơ và thẩm định liên ngành. Qua ba đợt thẩm định đến nay toàn tỉnh đã duyệt được: 3.015 hồ sơ, trong đó:

- Đối với TNXP đề nghị hưởng trợ cấp 01 lần: 1.642 hồ sơ;

- Đối với thân nhân TNXP đã từ trần: 1.327 hồ sơ;

- Đối với TNXP đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng: 46 hồ sơ.

4. Kết quả tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ công chức quản lí nhà nước về thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện và công chức giữ chức danh văn phòng - thống kê cấp xã.

Thực hiện Quyết định số 303/QĐ-BNV ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các cấp giai đoạn 2011 - 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạoSở Nội vụ phối hợp với các ngành có liên quan và Vụ Công tác thanh niên Bộ Nội vụ tổ chức 07 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho 581 học viên là cán bộ, công chức làm công tác thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thông qua các lớp tập huấn đã nâng cao được kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về công tác thanh niên và quản lý nhà nước về công tác thanh niên.5. Kết quả kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh xây dựng Kế hoạch số 2293/KH-BCĐ ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh về việc kiểm tra công tác thanh niên ở các Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra tại 3 cơ quan, đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải.

Qua công tác kiểm tra thấy được trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên các cấp ủy chính quyền căn cứ điều kiện thực tế từng địa phương, cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch sát hợp, dễ thực hiện, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường công tác thanh niên, từ đó xây dựng cơ chế, chính sách bồi dưỡng thanh niên; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện và phát triển; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên; định hướng và quản lý tốt để có một xã hội lành mạnh, an toàn cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành. Thông qua việc kiểm tra, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện đã làm rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của các cơ quan, đơn vị.

6. Kết quả công tác phối hợp giữa Sở Nội vụ với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh và các sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên

Xác định ý nghĩa và những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2014 - Năm Thanh niên tình nguyện, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn phối hợp triển khai, thực hiện một số hoạt động lớn, cụ thể như sau:

- Công tác tuyên truyền, giáo dục: Liên ngành phối hợp tổ chức tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương lớn của tỉnh đến với thanh niên trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp sửa đổi 2013, Luật Đất đai sửa đổi. Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh lần thứ nhất năm 2014. Tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác Lê nin trực tuyến thu hút 15.870 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước như: Lễ tuyên dương 83 Bí thư chi đoàn tiêu biểu; Lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; Chương trình giao lưu gặp mặt với chủ đề Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên và Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biện Phủ; tọa đàm Thanh niên Hải Dương thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng; Chương trình Tổ quốc gọi tên mình và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo, giáo dục thiếu niên nhi đồng: chương trình Vui Tết trung thu - Tiếp sức đến trường năm 2014; Chương trình Ngày hội vào hè hưởng ứng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em; chương trình thi tuyển và tuyên dương Lãnh đạo trẻ tương lai năm 2014; Hội thi Tin học trẻ không chuyên lần thứ XX và kỷ niệm 20 năm tổ chức Hội thi Tin học trẻ.

- Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp: Hội thi Sinh viên Hải Dương lần thứ I năm 2014; Festival thanh niên công nhân và tuyên dương Người lao động tiêu biểu năm 2013.

- Chỉ đạo triển khai Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp và tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2017: Liên ngành đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam từ cấp cơ sở đến cấp huyện bảo đảm đúng thời gian, thành phần, cơ cấu nhân sự. Đặc biệt ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2014, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã thành công tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh. Ngày 20 tháng 4 năm 2014, Đại hội Hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV được tổ chức thành công tại Trung tâm Hỗ trợ thanh niên, công nhân và lao động trẻ tỉnh.

- Tổ chức 06 lớp tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở, cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện và Bí thư Đoàn trường, Tổng phụ trách Đội toàn tỉnh;

- Rà soát các đồng chí là cán bộ Đoàn quá tuổi được luân chuyển và bổ nhiệm các chức danh mới: 04 đồng chí cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện, 26 đồng chí cán bộ đoàn chuyên trách cấp cơ sở; kiện toàn 01 Bí thư, 03 Phó bí thư đoàn cấp huyện;

- Kiểm tra công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh niên trường học năm học 2013 - 2014 tại các huyện, thành phố, thị xã, Đoàn Khối các cơ quan và 10/10 trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh;

- Kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm 2014 tại 38 cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh.

7. Đánh giá chung

a) Ưu điểm:

- Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới, đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng thực hiện nhiệm vụ về thanh niên và công tác thanh niên;

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã quan tâm đến sự phát triển của thanh niên, thường xuyên chăm lo, giáo dục thanh niên, chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị;

- Có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành, các cấp trong công tác thanh niên;

- Công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tư vấn, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho thanh niên đạt nhiều kết quả tích cực;

- Tình hình thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực cả về ý thức chấp hành nghiêm luật pháp, thái độ chính trị, đạo đức lối sống, đặc biệt tính năng động sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, tính tự giác được nâng lên. Thanh niên ngày càng thể hiện rõ khát vọng lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, khẳng định vai trò là lực lượng lao động xã hội quan trọng, trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa xây dựng quê hương, đất nước;

- Niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền tiếp tục được nâng lên. Vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với công tác thanh niên đã có nhiều đổi mới và đem lại hiệu quả tích cực.

b) Hạn chế:

- Công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chương trình, Kế hoạch, Luật Thanh niên chưa có chiều sâu, việc tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa các cấp ủy Đảng chính quyền với thanh niên còn ít;

- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên chưa toàn diện; Các công trình, dự án đầu tư cho thanh niên còn thiếu, quy mô nhỏ lẻ; các thiết chế văn hóa dành cho thanh niên sinh hoạt, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh chưa được đầu tư đồng bộ;

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ ở một số nơi chưa thực sự được coi trọng; việc quy hoạch, luân chuyển cán bộ Đoàn các cấp còn nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với đội ngũ bí thư đoàn xã đã quá tuổi;

- Công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi có sự đổi mới, song chưa theo kịp tình hình thanh niên hiện nay; công tác phát triển tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và tập hợp thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn còn hạn chế;

- Công tác đào tạo nghề cho thanh niên chưa đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo trong thanh niên còn thấp.

c) Nguyên nhân:

- Một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên nên thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; trong khi đó nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về thanh niên và công tác thanh niên chưa toàn diện nên chưa quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện đối với công tác thanh niên;

- Vai trò tham mưu, đề xuất của tổ chức đoàn với cấp ủy còn chưa kịp thời, nhất là ở cơ sở; chưa chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để giải quyết những vấn đề mới đặt ra cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi;

- Kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ công tác thanh niên và hoạt động đoàn thanh niên các cấp nhất là cấp cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều địa phương còn thiếu nhà văn hóa, không có điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, nhất là thanh niên công nhân và sinh viên;

- Tình trạng thanh niên phải đi làm ăn xa, thanh niên thiếu việc làm, thiếu công cụ sản xuất, tay nghề thấp, thu nhập chưa cao, môi trường lao động và điều kiện sống còn khó khăn của một bộ phận thanh niên chưa được giải quyết kịp thời; tác động của mặt trái cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế cũng như việc dịch chuyển cơ cấu lao động đã và đang tác động tiêu cực tới một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác cán bộ Đoàn, Hội ở một số địa phương chưa được quan tâm đầy đủ, nhất là ở cơ sở, chậm luân chuyển cán bộ quá tuổi theo quy định; chế độ đãi ngộ đối với cán bộ Đoàn, Hội và việc bồi dưỡng, tạo đầu ra cho cán bộ Đoàn ở một số địa phương còn hạn chế.II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2015

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020:

a) Các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên trong Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên của tỉnh. Đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển thanh niên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong Kế hoạch số 597/KH-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 và kế hoạch phát triển thanh niên của cơ quan, đơn vị;

b) Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai giai đoạn I (2011-2015) Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam theo kế hoạch số 3519/KH-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch 1013/KH-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 45/NĐ-CP của Chính phủ. Rà soát, bổ sung các chính sách, pháp luật về thanh niên. Trong đó, tập trung vào các chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm; chính sách thu hút, đãi ngộ trí thức trẻ về công tác tại địa phương. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ theo Kế hoạch số 3518/KH-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ.

3. Rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả 3 năm thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Kế hoạch số 3513/KH-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ.

4. Xây dựng, triển khai thực hiện các quyết định, đề án (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) gồm: Bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên, thiếu niên, công tác thanh niên phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách đối với thanh niên; Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định tiêu chí thanh niên xung phong giải phóng địa phương, cơ sở ở miền Nam.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách đối với thanh niên của tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

6. Ban hành kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005, qua đó làm rõ hơn một số nội dung quy định như: Quyền và nghĩa vụ của thanh niên, các nội dung về công tác đối ngoại nhà nước về thanh niên, bổ sung và hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về công tác thanh niên; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc chủ trì, phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật Thanh niên; bổ sung một số nội dụng như độ tuổi thanh niên, quyền tiếp cận thông tin của thanh niên, sự tham gia của thanh niên trong xây dựng và ban hành chính sách pháp luật về thanh niên... nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò xung kích của mình trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

2. Đề nghị tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015; tăng cường hỗ trợ nguồn vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh cho thanh niên.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương báo cáo Bộ Nội vụ./.Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Tỉnh đoàn Thanh niên;

- Lưu: VT, N.chính (10B).KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký


Nguyễn Văn Quế
Каталог: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG

tải về 60.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương