UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 8.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích8.93 Kb.
#3108


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 311 /UBND-VPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 13 tháng 02 năm 2015

V/v thực hiện Văn bản số 1050

/VPCP-V.I ngày 10/02/2015

của Văn phòng Chính phủ
Kính gửi: Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng

Chính sách Xã hội tỉnh Hải Dương.


Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhận được Văn bản số 1050/VPCP-V.I ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra tại Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Dương Thái có ý kiến như sau:

Giao Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hải Dương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Văn bản số 1050/VPCP-V.I ngày 10 tháng 02 năm 2015 (sao gửi kèm), tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian hoàn thành trong tháng 4 năm 2015./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- PCT TT UBND tỉnh nguyễn Dương Thái (để b/c);

- LĐ VP UBND tỉnh: Ô. Khuyến;

- Lưu: VP, Thụy.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã kýNguyễn Đình Khuyến
Каталог: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG

tải về 8.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương