Government of india ministry of financetải về 2.14 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích2.14 Mb.
#39325
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

  

Notification

No. 153/2009-Customs
New Delhi dated the 31st December, 2009

G.S.R.              (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods of the description as specified in column (3) of the Table appended hereto and falling under the Chapter, Heading, Sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India from the countries as specified in Appendix I, from so much of the  duty of customs leviable thereon as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table:

 Provided that the importer proves to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, that the goods in respect of which the benefit of this exemption is claimed are of the origin of the countries as mentioned in Appendix I, in accordance with provisions of the  Customs Tariff [Determination of Origin of Goods under the Preferential Trade Agreement between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Republic of India] Rules, 2009, published in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 189/2009-Customs (N.T.), dated the 31st December 2009.

2.         This notification shall come into force with effect from 1st January, 2010.


VĂN BẢN ĐĂNG TẠI CÔNG BÁO ẤN ĐỘ, SỐ ĐẶC BIỆT, PHẦN II, MỤC 3, TIỂU MỤC (i)

CHÍNH PHỦ ẤN ĐỘ

BỘ TÀI CHÍNH

(TỔNG CỤC THU NHẬP)


Thông tư

Số 153/2009-Customs

New Delhi, ngày 31 tháng 12 năm 2009


G.S.R. (E) - Thực hiện các quyền hạn nêu tại tiểu mục (1) thuộc mục 25 của Luật Hải quan năm 1962 (số 52 thuộc năm 1962), Chính phủ Trung ương thông báo ưu đãi thuế cho các mặt hàng được nêu tại cột (3) của Bảng dưới đây và được xếp vào Chương, Mục, Tiểu mục hoặc danh mục thuế của Danh mục Thứ nhất của Luật Thuế Hải quan năm 1975 (số 51 thuộc năm 1975) như được nêu trong phần tương ứng của cột (2) của Bảng đã nêu, khi nhập khẩu vào Ấn Độ từ các được nêu trong Phụ lục I, từ khoản thuế hải quan được áp theo trị giá tính toán theo tỷ lệ được ghi trong cột tương ứng tại cột (4) của Bảng đã nêu.
Nhà nhập khẩu phải chứng minh cho Lãnh đạo hoặc trợ lý Lãnh đạo cơ quan hải quan rằng hàng hóa được hưởng ưu đãi về thuế phải thuộc xuất xứ các nước ghi trong Phụ lục I, phù hợp với các điều khoản về Thuế suất Hải quan [Xác định xuất xứ hàng hóa thuộc Hiệp định Thương mại Ưu đãi giữa Chính phủ các Nước Thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Cộng hòa Ấn Độ] Quy định 2009, được công bố trong thông báo của Bộ Tài chính (Tổng cục Thu nhập), Chính phủ Ấn Độ số 189/2009-Customs (N.T.) ngày 31 tháng 12 năm 2009.
2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2010


Table/Bảng


S. No

STT

Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item

Chương, Mục, Tiểu mục hoặc hàng hóa chịu thuế

Description of goods

Mô tả hàng hóa

Rate

Thuế suất

(1)

(2)

(3)

(4)

1

0101

All Goods

Tất cả các hàng hóa25.0

2

01021010 to 01021020

All Goods

4.0

3

01021030 to 01029090

All Goods

25.0

4

0103 to 0104

All Goods

4.0

5

010599

All Goods

27.0

6

0106

All Goods

25.0

7

0201 to 0206

All Goods

25.0

8

020724 to 020733

All Goods

25.0

9

020735 to 0210

All Goods

25.0

10

0301

All Goods

25.0

11

030212 to 030222

All Goods

25.0

12

030229

All Goods

25.0

13

030233 to 030239

All Goods

25.0

14

030262 to 030263

All Goods

25.0

15

030265 to 030266

All Goods

25.0

16

030267 to 030269

All Goods

27.0

17

030270 to 030319

All Goods

25.0

18

030322

All Goods

7.5

19

030329 to 030333

All Goods

25.0

20

030343 to 030346

All Goods

25.0

21

030349

All Goods

25.0

22

030351 to 030352

All Goods

25.0

23

030361 to 030362

All Goods

25.0

24

030372 to 030373

All Goods

25.0

25

030375 to 030378

All Goods

25.0

26

030380

All Goods

25.0

27

030520

All Goods

25.0

28

030541 to 030562

All Goods

25.0

29

030569 to 030612

All Goods

25.0

30

030619

All Goods

25.0

31

030629

All Goods

25.0

32

0307

All Goods

25.0

33

0403

All Goods

25.0

34

040490

All Goods

25.0

35

040610 to 040640

All Goods

25.0

36

0408

All Goods

27.0

37

0410

All Goods

25.0

38

0501 to 0507

All Goods

25.0

39

05080010

All Goods

7.5

40

05080020 to 05119999

All Goods

25.0

41

060110

All Goods

4.0

42

060120 to 060240

All Goods

4.0

43

060290

All Goods

4.0

44

070390

All Goods

25.0

45

070420 to 70529

All Goods

25.0

46

070920

All Goods

25.0

47

070940 to 70959

All Goods

25.0

48

070970 to 070990

All Goods

25.0

49

071030

All Goods

25.0

50

0711

All Goods

25.0

51

071231 to 071239

All Goods

25.0

52

07132000 to 07139010

All Goods

25.0

53

07139091

All Goods

7.5

54

07139099

All Goods

25.0

55

071420 to 071490

All Goods

25.0

56

080121 to 080122

All Goods

25.0

57

080131

All Goods

0.0

58

080211

All Goods

Rs. 28 per kg

59

080221 to 080250

All Goods

25.0

60

080410 to 080420

All Goods

25.0

61

080440

All Goods

25.0

62

080520

All Goods

27.0

63

080820 to 080910

All Goods

25.0

64

080930

All Goods

25.0

65

080940

All Goods

20.0

66

081010 to 081050

All Goods

25.0

67

081060 to 081090

All Goods

12.5

68

0811

All Goods

25.0

69

081320

All Goods

20.0

70

081330

All Goods

25.0

71

0814

All Goods

25.0

72

090111

All Goods

95.0

73

090240

All Goods

95.0

74

0903

All Goods

25.0

75

090411

All Goods

68.0

76

0906

All Goods

25.0

77

0907

All Goods

30.0

78

090820

All Goods

27.0

79

090910

All Goods

25.0

80

090940 to 090950

All Goods

25.0

81

091020

All Goods

25.0

82

1002 to 1004

All Goods

0.0

83

100810

All Goods

0.0

84

100830 to 100890

All Goods

0.0

85

110210

All Goods

25.0

86

120910 to 120930

All Goods

12.5

87

120991

All Goods

4.0

88

120999

All Goods

4.0

89

121010

All Goods

25.0

90

121120

All Goods

25.0

91

121130 to 121140

All Goods

12.5

92

12119011 to 12119049

All Goods other than liquorice roots fresh/dried whether or not crushed/powdered

13.0

93

12119049

Liquorice roots fresh/dried whether or not crushed/powdered

12.5

94

12119050 to 12119099

All Goods

13.0

95

121220

All Goods

25.0

96

121291 to 121490

All Goods

25.0

97

130120

All Goods

25.0

98

130190 (except 13019022)

All Goods other than lac

25.0

99

13019022

All Goods

17.5

100

13019099

Lac

25.0

101

130211 to 130213

All Goods

25.0

102

130219 to 130220

All Goods

12.5

103

130231 to 130239

All Goods

25.0

104

140190 to 140420

All Goods

25.0

105

140490

All Goods other than vegetable materials  used primarily as broom or brushes(e.g. broom corn piassava etc) and raw vegetable materials of kind  used primarily in dyeing or tanning

25.0

Каталог: uploads -> news -> file
file -> ĐẢng cộng sản việt nam
file -> BỘ CÔng thưƠng vụ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á
file -> Danh sách doanh nghiệp xnk sản phẩm Giày dép, da, phụ kiện ở Braxin Mã số thuế (cnpj)
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk dược phẩm – y tế Braxin (07/07/009)
file -> Giới thiệu thị trường algeria vụ châu phi – TÂY Á – nam á BỘ CÔng thưƠng mục lụC
file -> Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á TÀi liệu cơ BẢn cộng hoà djibouti
file -> TÀi liệu tóm tắt cộng hòa djibouti
file -> VỤ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á TÀi liệu cơ BẢn nưỚc cộng hòa hồi giáo ap-gha-ni-xtan
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk săm lốp ôtô, xe, máy Braxin ( 02/06/2009)

tải về 2.14 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương