uploads/congdoangiaoductinh/news/2016_03
  CÔng đOÀn giáo dục số: 376/CĐn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/news/2016_05
  NGÀy môi trưỜng thế giớI 2016 (wed 2016) cuộc chiến chống nạn buôn bán trái phéP ĐỘNG, thực vật hoang dã
khoavatly/uploads/news/2016_04
  Trường Đhsp hà Nội 2 Khoa Vật lý LỊch họC Ôn các học phần thay thế kltn thực hiện từ ngày 11 2016 đến ngày 01 2016
home/uploads/news/2016_01/Th/397/Bai3
  KẾ hoạch dạy học bài giảng điện tử e-learning Môn Lịch sử khối lớp 4 Bài 7: “Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân”
uploads/news/2016_05
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 1562/bgdđt-ngcbqlcsgd v/v xét chọn và giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
/news/2016/0616
  Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-cp ngày 16/6/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
uploads/news/2016_05
  QĐ-bgd&Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc –––––––––––– Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2005 quyếT ĐỊnh ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
khoatdtt/uploads/news/2016_03
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học sư phạM Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/news/2016_04
  ĐỀ CƯƠng ôn tập học kỳ II – MÔn lịch sử 8 A. Nội dung
uploads/news/2016_03
  TRƯỜng cao đẲng sư phạm số: 04/kh-cđsp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/news/2016/3/15958
  HỘI ĐỒng đỘi số: 08 -kh/HĐĐ ĐOÀn tncs hồ chí minh
uploads/news/2016_06
  BÀi thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống đẤu tranh cách mạng củA ĐẢng bộ, quân và DÂn huyện hoàI Ân giai đOẠN 1930 2015”
uploads/news/2016/07
  PhiếU ĐĂng ký khóa tập huấn cập nhật những thay đỔi về thuế MỚi nhất năM 2016
uploads/news/2016_03
  Ubnd thành phố nha trang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng văn hóa và thông tin độc lập – Tự do – Hạnh phúc
edc_admin/uploads/news/2016_06
  Trung tâM ĐÀo tạo và phát triển sắc ký center for education & development of chromatography
uploads/news/2016_03
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng trị
data/news/2016/3/449
  HIỆu trưỞng trưỜng ptcs và ptth đĂng hà “V/v Thành lập Hội đồng khoa học xét skkn năm học 2015-2016”
uploads/news/2016_04
  Ubnd tỉnh cao bằng sở khoa học và CÔng nghệ
uploads/news/2016_03
  Ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
  SÁch sinh họC (Tính đến 1/3/2016)
uploads/news/2016_07
  Đây là hành vi vi phạm đến quyền lợi người tiêu dùng cần phải được xử phạt thích đáng
uploads/news/2016_09
  HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
uploads/news/2016_05
  TIỀm năng các khu bảo tồN Đa dạng sinh học biên giới và ĐỀ xuất gợI Ý cho việt nam
upload/news/2016/03/15
  Stt tên nước Địa chỉ
directory uploads news  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương