Ubnd thành phố nha trang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng văn hóa và thông tin độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 21.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích21.93 Kb.


UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 276/ VHTT-TTCS Nha Trang, ngày 21 tháng 3 năm 2016
HƯỚNG DẪN

Hoạt động thông tin tuyên truyền trực quan, văn hóa- văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa

(2/4/1975 - 2/4/2016)

và 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

(30/4/1975 – 30/4/2016)
Thực hiện Hướng dẫn số 15– HD/TGTU ngày 28/01/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang về việc hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2016,

Phòng Văn hoá và Thông tin hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền văn hóa- văn nghệ chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2016) và 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) trên địa bàn thành phố với các nội dung như sau:I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Khẳng định giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng tỉnh Khánh Hòa, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, của tỉnh ta.

- Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước của Nhân dân Việt Nam.

- Tôn vinh những hy sinh, cống hiến to lớn của Nhân dân ta và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan như trang trí cờ, pa nô, khẩu hiệu, băng- rôn và tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh các xã, phường.

2. Tuyên truyền bằng hình thức tổ chức các chương trình hoạt động văn hóa-văn nghệ, giao lưu, gặp mặt truyền thống, sinh hoạt thôn, tổ dân phố và Ban chấp hành các đoàn thể.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố:

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt.

- Thực hiện treo Quốc kỳ, cờ đuôi nheo tại khu vực Ngã Sáu, Ngã Bảy, đường 23/10, Trần Hưng Đạo, Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn.

- Thực hiện treo khẩu hiệu, băng –rôn, pano tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

2. Các phòng, ban có trụ sở độc lập:

Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, băng rôn, kiểm tra, thay thế cờ Tổ quốc, cờ phướn các loại bị rách, cũ, bạc màu tại trụ sở cơ quan, đơn vị và tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ tại đơn vị để chào mừng 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) và 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2016).3. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền trực quan tại cổng trường bằng khẩu hiệu, băng- rôn và kiểm tra, thay thế cờ Tổ quốc, cờ phướn các loại bị rách, cũ, bạc màu để chào mừng 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) và 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2016).

4. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố, Thành Đoàn Nha Trang, Liên đoàn Lao động thành phố quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, băng-rôn, treo Quốc kỳ, cờ phướn trước trụ sở cơ quan để chào mừng 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) và 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2016).

5. UBND các xã, phường:

- Căn cứ vào hướng dẫn này và tùy theo kinh phí mà mỗi xã, phường tổ chức thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu về kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2016) và 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016).

- Về hoạt động văn hóa- văn nghệ: Tổ chức thực hiện theo Kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt và phân bổ kinh phí năm 2016, tổ chức các chương trình văn hóa- văn nghệ để chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trên một cách vui tươi, phấn khởi, lành mạnh và tiết kiệm.

- Về hoạt động thể dục, thể thao tổ chức các giải thi đấu nằm trong kế hoạch năm 2016 để chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trên.

- Tổ chức treo cờ phướn, Quốc kỳ tại các cổng thôn, tổ dân phố văn hoá và trụ sở UBND các xã, phường. Triển khai công tác vận động các hộ gia đình nhân dân treo Quốc kỳ trong các ngày lễ trên theo quy định của UBND thành phố. Chú ý vận động nhân dân tại các khu đô thị, khu tái định cư mới xây dựng thực hiện treo Quốc kỳ trong các ngày lễ kỷ niệm trên.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thống nhất thực hiện công tác tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu trước ngày 25/3/2016 đối với nội dung tuyên truyền kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2016), trước ngày 25/4/2016 đối với nội dung 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016).V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chào mừng 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2016)

2. Chào mừng 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016)

3. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm

6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm

7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Trên đây là Hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2016) và 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016).

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan, Trung tâm Văn hoá – Thể thao và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại hướng dẫn này và báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin./.


Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- UBND TP (b/c);

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c);

- UBMTTQ VN TP, Thành đoàn, Liên đoàn Lao động TP;

- Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố ( để biết);

- Các phòng, ban liên quan ( t/hiện) ;

- Phòng Giáo dục- Đào tạo;

- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội ( Phụ trách Khu liên cơ);

- Trung tâm VH-TT TP (t/hiện);

- Trang Thông tin điện tử của Phòng;

- UBND các x,p (t/hiện); Đinh Văn Cường

- Trưởng phòng;- Lưu: VT, Trang ( 44 bản) .


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương