Ubnd tỉnh cao bằng sở khoa học và CÔng nghệtải về 32.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích32.5 Kb.

UBND TỈNH CAO BẰNG

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 222/TB-SKHCN

Cao Bằng, ngày 31 tháng 3 năm 2016THÔNG BÁO

Về việc đề xuất dự án tham gia Chương trình Hỗ trợ phát triển
doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ
thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệmCăn cứ Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (gọi tắt là Chương trình 592);

Căn cứ Công văn số 7409/VPCP-KGVX ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình 592 trong giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và Thông tư số 17/2014/TT-BKHCN ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013;

Căn cứ Công văn số 3946/BKHCN-TCCB ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại văn bản số 3136/UBND-CN ngày 03 tháng 11 năm 2015 về việc đề xuất dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất dự án tham gia Chương trình 592, để đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2017 như sau:1. Các tiêu chí, điều kiện, nội dung của dự án đề xuất tham gia Chương trình 592:

a) Đối với tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng doanh nghiệp:

Các tổ chức, cá nhân đề xuất dự án tham gia Chương trình 592 theo một trong các loại dự án thuộc nhóm “Dự án hỗ trợ hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ”, cụ thể như sau:- Đối với dự án hỗ trợ phát triển ý tưởng hình thành vật mẫu:

+ Đề xuất ý tưởng, giải pháp kỹ thuật để làm ra vật mẫu (ý tưởng được thuyết minh rõ ràng, có cơ sở khoa học và thực tiễn, có giải pháp công nghệ phù hợp để tạo ra vật mẫu);

+ Cam kết hoàn thiện công nghệ từ vật mẫu đã tạo ra.

- Đối với dự án nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, sản phẩm mới:

+ Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ trên cơ sở các sáng chế, giải pháp hữu ích, giải pháp kỹ thuật, kết quả khoa học và công nghệ, hoặc hoạt động nghiên cứu giải mã công nghệ;

+ Hoàn thiện công nghệ để tạo ra sản phẩm mới làm cơ sở để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Đối với dự án ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

+ Dự án được xây dựng dựa trên công nghệ do tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp có khả năng ứng dụng và sản xuất kinh doanh để hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

+ Có hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trong hồ sơ phải trình bày rõ về cơ cấu tổ chức, tài chính, nhân lực, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được thành lập (những nội dung liên quan đến kết quả khoa học và công nghệ là cơ sở để chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ).

* Tiêu chí, điều kiện chung đối với tổ chức, cá nhân đề xuất thực hiện dự án:

- Tổ chức, cá nhân phải chứng minh được nguồn lực và năng lực tổ chức thực hiện dự án;

- Tổ chức, cá nhân chủ trì dự án đáp ứng các tiêu chí theo quy định như nêu trên phải có cam kết bằng văn bản về việc thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ công nghệ, sản phẩm mới là kết quả của dự án hoặc chuyển giao công nghệ đó cho tổ chức, cá nhân khác để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

* Các nội dung được hỗ trợ của dự án:

- Tìm kiếm thông tin công nghệ và sản phẩm công nghệ ở trong nước và nước ngoài;

- Hoạt động nghiên cứu thử nghiệm để phát triển ý tưởng, làm ra vật mẫu, giải mã và hoàn thiện công nghệ, ứng dụng các sáng chế, giải pháp hữu ích, kết quả khoa học và công nghệ;

- Sử dụng trang thiết bị, dịch vụ tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Các hoạt động tư vấn hoàn thiện công nghệ; tư vấn phục vụ việc thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Xây dựng hồ sơ để được công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã ươm tạo thành công hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định;

- Đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài về việc thành lập, quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Các hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài để ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Thiết kế, xây dựng trang thông tin điện tử để hỗ trợ phổ biến thông tin về doanh nghiệp khoa học và công nghệ và các sản phẩm của doanh nghiệp.b) Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập:

Các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện đề xuất dự án thuộc nhóm “Dự án hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm”, cụ thể như sau:* Tiêu chí, điều kiện:

- Đối tượng tham gia thực hiện dự án là tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ;

- Tổ chức khoa học và công nghệ đã xây dựng đề án nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

* Các nội dung được hỗ trợ của dự án:

- Xây dựng, hoàn chỉnh đề án thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

- Tư vấn và hướng dẫn xây dựng định hướng phát triển, kết hợp nghiên cứu với sản xuất kinh doanh khi chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

- Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản  lý, tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xây dựng và phát triển thương hiệu;

- Giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, gồm:

+ Hỗ trợ tài chính cho người lao động về hưu trước tuổi, chuyển công tác sang làm việc tại các tổ chức, đơn vị ngoài công lập, thôi việc ngay;

+ Hỗ trợ kinh phí đào tạo, tập huấn chuyển đổi nghề và tìm việc làm mới cho người lao động.
2. Hồ sơ dự án đề xuất tham gia Chương trình 592:

a) Thành phần hồ sơ dự án bao gồm:

- Phiếu đăng ký thực hiện dự án (theo mẫu Phụ lục I đính kèm Thông báo này);

- Thuyết minh dự án (theo mẫu Phụ lục II đính kèm Thông báo này);

- Tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trường hợp kinh phí thực hiện dự án cần huy động từ nguồn khác ngoài nguồn kinh phí đề nghị hỗ trợ từ Chương trình 592).

b) Số lượng hồ sơ dự án: 01 bộ hồ sơ gốc.3. Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất dự án:

Các hồ sơ dự án đề xuất tham gia Chương trình 592 để đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ thực hiện bắt đầu từ năm 2017 xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng trước ngày 15 tháng 5 năm 2016 (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: Số 070, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp, xem xét, lựa chọn các đề xuất dự án và xây dựng đề xuất, đặt hàng dự án khoa học và công nghệ tham gia Chương trình 592 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, hỗ trợ thực hiện trước ngày 20 tháng 6 năm 2016.

Mọi thông tin, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 026. 385958 hoặc 0912 944 188 (Ms. Bế Thị Bình).

E-mail: qlcncaobang@gmail.com / binh.cbvn@gmail.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các tổ chức, doanh nghiệp;

- UBND tỉnh (B/c);

- Trung tâm TT&TKKHCN (đăng website);- Lưu: VT, QLCN&TTCN.

GIÁM ĐỐC

Hoàng GiangCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương