BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 1562/bgdđt-ngcbqlcsgd v/v xét chọn và giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 38.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích38.26 Kb.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1562/BGDĐT-NGCBQLCSGD

V/v xét chọn và giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

Kính gửi:

- Ông (Bà) Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông (Bà) Giám đốc đại học, học viện;

- Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng.
Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) hằng năm là ngày hội của ngành Giáo dục, là dịp để mọi người dân thể hiện tinh thần "tôn sư trọng đạo" với hơn một triệu nhà giáo trên cả nước đã và đang vượt mọi khó khăn, gian khổ thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và tổ chức chương trình Truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, Học viện và các trường Đại học và Cao đẳng triển khai một số nội dung sau:

1. Xét chọn và đề cử nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tham gia chương trình Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và tổ chức chương trình Truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016.

- Tiêu chuẩn được đề cử:

+ Vượt khó vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

+ Chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tự học - tự bồi dưỡng, giáo dục học sinh/sinh viên.

+ Tấm gương sáng về đạo đức nghề nghiệp, có thành tích, đóng góp nổi bật cho giáo dục và đào tạo.

- Số lượng đề cử: 02 người.(Khi xét chọn và đề cử, cần ưu tiên lựa chọn tôn vinh những nhà giáo đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; những nhà giáo có tinh thần vượt khó, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; những nhà giáo lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong giảng dạy, giáo dục được xã hội thừa nhận.)

2. Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, Học viện và các trường Đại học và Cao đẳng lập danh sách đề cử nhà giáo và cán bộ quản lý theo các tiêu chuẩn trên (có phụ lục đính kèm), gửi văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Tòa nhà 8c, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 31 tháng 07 năm 2016 và file mềm gửi qua địa chỉ E-mail: ptsbang@moet.edu.vn để Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ sở thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ và yêu cầu.Thông tin chi tiết xin liên hệ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;

ĐT: 36230603, 0989794879; Email: cucng@moet.edu.vn

Trân trọng cảm ơn./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Công đoàn GDVN (để phối hợp);

- Trang thông tin: nhagiao.edu.vn;

- Lưu: VT,VP, TĐKT, NGCBQLCSGD.


TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

(đã ký)


Hoàng Đức MinhPHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số: / BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày tháng năm 2016)


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........., ngày tháng năm 2016

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo


DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM DỰ

chương trình Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và tổ chức chương trình Truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016
STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Tóm tắt thành tích

Số ĐT và địa chỉ Email liên hệ

Ghi chú

12
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số: / BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày tháng năm 2016)


ĐẠI HỌC/HỌC VIỆN.....

Hoặc TRƯỜNG...............


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........., ngày tháng năm 2016

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo


DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM DỰ

chương trình Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và tổ chức chương trình Truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016
STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Tóm tắt thành tích

Số ĐT và địa chỉ Email liên hệ

Ghi chú

12
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC/HỌC VIỆN

Hoặc HIỆU TRƯỞNG


(Ký tên, đóng dấu): uploads -> news -> 2016 05
news -> 01. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
news -> Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch
2016 05 -> NGÀy môi trưỜng thế giớI 2016 (wed 2016) cuộc chiến chống nạn buôn bán trái phéP ĐỘNG, thực vật hoang dã
news -> LÝ LỊch khoa học I. Thông tin chung
news -> LÝ LỊch khoa họC
2016 05 -> QĐ-bgd&Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc –––––––––––– Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2005 quyếT ĐỊnh ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
2016 05 -> TIỀm năng các khu bảo tồN Đa dạng sinh học biên giới và ĐỀ xuất gợI Ý cho việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương