UỶ ban nhân dân tỉnh quảng trịtải về 3.28 Mb.
trang1/26
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ


SỞ CÔNG THƯƠNGQUY HOẠCH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG CHO CÁC NĂM TIẾP THEO

(Báo cáo tổng hợp)CHỦ DỰ ÁN

SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG TRỊ
(Đã ký)
GIÁM ĐỐC

Lê Quang Vĩnh

CƠ QUAN TƯ VẤN

VIỆN NCTM - BỘ CÔNG THƯƠNG
(Đã ký)
VIỆN TRƯỞNG

Đinh Văn Thành


Quảng Trị, tháng 7 năm 2013

MỤC LỤC


STT

Nội dung

Trang
Mở đầu

1

1

Mục tiêu quy hoạch

2

2

Những căn cứ để xây dựng Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

2

3

Đối tượng và phạm vi quy hoạch

4

4

Các yêu cầu đối với quy hoạch

5

5

Các nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu

5

6

Các phương pháp nghiên cứu

5

7

Nội dung quy hoạch

5
Phần thứ nhất

TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

7

I

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH

7

1

Điều kiện tự nhiên

7

2

Điều kiện kinh tế - xã hội

9

3

Điều kiện về cơ sở hạ tầng

22

II

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020

24

1

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020

24

2

Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan

25
Phần thứ hai

HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH

GIAI ĐOẠN 2002-2010

32

I

HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH

32

1

Vị trí, vai trò, quy mô và tốc độ phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Trị

32

2

Hiện trạng phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Trị

34

3

Thực trạng kết cấu hạ tầng thương mại

43

4

Đánh giá thực trạng tình hình đầu tư sản xuất kinh doanh tại khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

49

II

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

50

1

Những điều kiện thuận lợi

50

2

Những khó khăn chủ yếu

51

III

ĐÁNH GIÁ TÌNH HINH THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2002-2010

52

1

So sánh các chỉ tiêu giữa quy hoạch và thực tế

52

2

Đánh giá kết quả đạt được và hạn chế trong thực hiện quy hoạch

52
Phần thứ ba

DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020 VÀCÁC NĂM TIẾP THEO

57

I

CÁC YẾU TỐ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH TRONG THỜI KỲ QUI HOẠCH

57

1

Kinh tế thế giới và xu hướng phát triển thương mại quốc tế

57

2

Tác động của xu thế phát triển thương mại cả nước đối với phát triển thương mại của Quảng Trị

59

II

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG, CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

61

1

Dự báo thu nhập và quỹ mua dân cư

61

2

Dự báo tổng mức và cơ cấu lưu chuyển hàng hoá

63

3

Dự báo kim ngạch và mặt hàng xuất nhập khẩu

64

4

Dự báo chỉ tiêu giá trị tăng thêm của ngành thương mại

66
Phần thứ tư

QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG CHO CÁC NĂM TIẾP THEO

67

I

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

67

1

Quan điểm phát triển

67

2

Những mục tiêu phát triển thương mại chủ yếu

67

3

Định hướng phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị

72

II

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG CHO CÁC NĂM TIẾP THEO

91

1

Quy hoạch phát triển thương mại theo không gian thị trường

91

2

Quy hoạch phát triển thương mại theo các thành phần kinh tế

101

3

Quy hoạch các loại hình thương mại chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

103

3.1

Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ

103

3.2

Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu

105

3.3

Quy hoạch hệ thống kho cảng xăng dầu

106

3.4

    Quy hoạch phát triển trung tâm logistics, trung tâm bán buôn, trạm thu mua hàng hoá

106

3.5

Quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị

107

3.6

Quy hoạch phát triển trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm

108

3.7

Quy hoạch phát triển khu thương mại - dịch vụ tổng hợp

108

3.8

Quy hoạch phát triển hệ thống kho hàng, bến bãi

109

3.9

Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng

109

3.10

Quy hoạch đối với các điểm kinh doanh thương mại (không đáp ứng được tiêu chuẩn chợ hạng III)

109

III

NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ, SỬ DỤNG ĐẤT PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN ĐẦU TƯ

110

1

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển các công trình thương mại

110

2

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư

110

3

Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất phát triển kết cấu hạ tầng thương mại

111

4

Lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư

112
Phần thứ năm

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG CHO CÁC NĂM TIẾP THEO

113

I

Chính sách và cơ chế khuyến khích phát triển thương mại của Quảng Trị

113

II

Các giải pháp, chính sách thu hút đầu tư phát triển thương mại

116

III

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực thương mại

119

IV

Đẩy mạnh quá trình liên kết giữa thị trường Quảng Trị với các thị trường trong và ngoài nước

119

V

Đánh giá tác động và giải pháp bảo vệ môi trường đối với hoạt động thương mại

120

VI

Tổ chức thực hiện quy hoạch

122
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

124


MỞ ĐẦU

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành thương mại cả nước, ngành thương mại Quảng Trị đã có những đóng góp nhất định vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vai trò của ngành thương mại đối với phát triển kinh tế - xã hội chưa được phát huy đầy đủ trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng. Do đó, việc tổ chức thị trường và phát triển các hoạt động thương mại, đầu tư phát triển cơ sở vật chất thương mại,…đang cần được thực hiện theo một quy hoạch phát triển dài hạn đối với ngành thương mại, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ đến năm 2020 và định hướng cho các năm tiếp theo.

Mặt khác, có rất nhiều yếu tố mới đang và sẽ tác động đến sự phát triển của thương mại cả nước và của tỉnh. Trước hết, tiến trình hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới của đất nước đặt ra những cơ hội cũng như thách thức cho sự phát triển của ngành thương mại, đòi hỏi định hướng phát triển thương mại một mặt phải tập trung được mọi nỗ lực cho việc khai thác lợi ích thương mại từ những cơ hội này, mặt khác giảm thiểu được các chi phí để vượt qua thách thức.

Nhiều văn bản pháp lý của Trung ương, của tỉnh về công tác quy hoạch và phát triển thương mại, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 cũng đòi hỏi cần phải nâng cao hơn nữa vai trò của ngành thương mại đối với sự phát triển sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Những tác động từ bên ngoài, sự mở rộng về không gian và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới đặt ra những yêu cầu phát triển mới về số lượng, chất lượng của hoạt động thương mại cũng như về cơ cấu, quy mô, phương thức kinh doanh, trình độ tổ chức và phân bố hài hòa, trật tự của các loại hình tổ chức thương mại, của các hệ thống phân phối hàng hoá, của các không gian thị trường và kết cấu hạ tầng của ngành thương mại.

Trước những yêu cầu phát triển mới của tỉnh, nhằm phát huy vai trò của hoạt động thương mại trong việc hình thành và mở rộng thị trường cả trong nước và xuất khẩu cho các ngành hàng, sản phẩm có lợi thế, từ đó định hướng sản xuất thích ứng nhanh với những thay đổi của nhu cầu thị trường, để phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của tỉnh, đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại của tỉnh phát triển các hệ thống phân phối hàng hoá văn minh, hiện đại đủ sức cạnh tranh quốc tế khi thời hạn mở cửa thị trường dịch vụ phân phối đã đến, đòi hỏi phải xây dựng “Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo’’, trên cơ sở phát huy các lợi thế phát triển, thích ứng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và phù hợp với các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ này.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương