CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học sư phạM Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 14.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích14.06 Kb.
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 586/ĐHSP - KL-ĐT

Về việc kết luận xử lý học vụ Thái Nguyên, ngày 04 tháng 03 năm 2016

học kỳ 1 năm học 2015 - 2016


KẾT LUẬN XỬ LÝ HỌC VỤ VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN

THÔI HỌC, CẢNH BÁO HỌC TẬP KHÓA 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 VÀ 50

Học kỳ 1 năm học 2015 - 2016


Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường.

Căn cứ kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 của sinh viên khóa 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 và khóa 50;

Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng đào tạo ngày 05 tháng 02 năm 2016;

Trường thông báo tới các đơn vị danh sách sinh viên bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:1. Những sinh viên thuộc diện buộc thôi học

Căn cứ khoản 2 điều 16 quy chế 1838/QĐ-ĐHSP ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm; Quy định đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ:

Sinh viên thuộc diện buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a. Hai lần liên tiếp hoặc 4 lần không liên tiếp bị cảnh báo học tập;

b. Đã hết thời gian đào tạo quy định tại khoản 1,2 điều 6 của quy chế
1838/QĐ-ĐHSP (6 năm).

c. Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại khoản 2 điều 30 của quy chế 1838/ QĐ-ĐHSP hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách sinh viên của trườngSố lượng sinh viên bị buộc thôi học như sau:

Khóa 43: 0 Sinh viên; Khóa 44: 03 Sinh viên; Khóa 45: 05 Sinh viên; Khóa 46: 11 Sinh viên; Khóa 47: 21 Sinh viên; Khóa 48: 08 Sinh viên; Khóa 49: 03 Sinh viên (có danh sách kèm theo).

Phòng Công tác - Học sinh, sinh viên ra quyết định thôi học cho những sinh viên có tên trong danh sách xử lý học vụ và những sinh viên đã hết thời gian đào tạo quy định tại khoản 1,2 điều 6 của quy chế 1838/QĐ-ĐHSP (6 năm).

2. Những sinh viên thuộc diện Cảnh báo học tập

Căn cứ khoản 1 điều 16 quy chế 1838/QĐ-ĐHSP ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm; Quy định đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ:

Sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập nếu vi phạm đồng thời 2 trong 3 điều kiện:

a. Có điểm trung bình chung tích luỹ (ĐTBCTL) đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất; dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai; dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa;

b. Có điểm trung bình chung học kỳ (ĐTBCHK - Điểm hệ 4) dưới 1,00;

c. Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.Số lượng sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập như sau:

Khóa 43: 0 Sinh viên; Khóa 44: 0 Sinh viên; Khóa 45: 09 Sinh viên; Khóa 46: 62 Sinh viên; Khóa 47: 37 Sinh viên; Khóa 48: 21 Sinh viên; Khóa 49: 18 Sinh viên; Khóa 50: 72 Sinh viên (có danh sách kèm theo).Lưu ý: Những sinh viên thuộc diện “Cảnh báo học tập” ở học kỳ 1 năm học
2015 - 2016 nếu tiếp tục bị cảnh báo học tập ở học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 sẽ bị buộc thôi học.

Cố vấn học tập căn cứ tình hình cụ thể của từng sinh viên, tư vấn cho sinh viên cho phù hợp.

Đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên có tên trong các danh sách buộc thôi học, cảnh báo học tập./.


Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Như kính gửi (để t/h);

- Lưu: VT, ĐT.KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS Nguyễn Thị TínhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương