Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam SỞ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 23.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích23.98 Kb.
#27747


ubnd tØnh s¬n la

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

§éc lËp – Tù do – H¹nh phócSố : 979/SGDĐT-GDPT

Sơn La, ngày 17 tháng 10 năm 2014

V/v quy định hồ sơ chuyên môn

cấp tiểu học.


Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố

Căn cứ vào Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Để thống nhất trong công tác quản lí chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học trong việc thực hiện qui chế chuyên môn, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn cụ thể như sau:I. Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục trong trư­ờng

1. Đối với nhà tr­ường:

- Sổ đăng bộ;

- Sổ phổ cập giáo dục tiểu học;

- Sổ theo dõi chất lượng giáo dục; hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có);

- Học bạ của học sinh;

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;

- Sổ quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Sổ khen thưởng, kỉ luật;

- Sổ quản lí tài sản, tài chính;

- Sổ quản lí các văn bản, công văn.2. Đối với giáo viên:

- Sổ báo giảng;

- Giáo án (bài soạn); Nhật kí dạy học (đối với giáo viên VNEN)

- Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ;

- Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp);

- Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).3. Đối với tổ chuyên môn: Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn.

II. Thực hiện quản lý hồ sơ theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT

1. Sổ theo dõi chất lượng giáo dục

1.1. Đối với giáo viên chủ nhiệm: Giáo viên ghi trực tiếp nhận xét cho học sinh và hoàn thiện các nội dung theo quy định của Sổ;

1.2. Đối với giáo viên bộ môn (Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục ...): Do giáo viên phải dạy nhiều lớp khác nhau, vì vậy giáo viên có thể lập file Sổ theo dõi chất lượng giáo dục theo mẫu quy định, thực hiện ghi nhận xét cho học sinh và hoàn thành các nội dung theo quy định của Sổ trên máy tính, cuối học kì, cuối năm in ra và đóng thành Sổ. Hiệu trưởng phê duyệt và lưu trữ theo quy định.

* Lưu ý: Giáo viên có trách nhiệm về sự an toàn dữ liệu máy tính, cuối học kì, cuối năm học nếu không có Sổ theo dõi chất lượng học giáo dục học sinh coi như giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn.

2. Học bạ

2.1. Đối với lớp 1: Sử dụng học bạ mới thống nhất mẫu học bạ tiểu học trên phạm vi toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đánh mã học bạ theo huyện, thành phố để theo dõi, quản lý.

2.2. Đối với các lớp 2, 3, 4: Sử dụng thêm 01 quyển học bạ mới, vì vậy mỗi học sinh sẽ 02 quyển học bạ sau khi học xong chương trình tiểu học.

2.3. Đối với lớp 5: Có thể phô tô các trang học bạ lớp 5 mới, ghim vào phần cuối của học bạ cũ để hoàn thiện học bạ hoặc dùng thêm quyển học bạ mới như các lớp 2, 3, 4.

2.4. Đối với học sinh VNEN: Thực hiện theo Công văn số 889/SGDĐT-GDPT ngày 24/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học theo Mô hình VNEN.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với hồ sơ giáo viên: Sổ báo giảng (Lịch báo giảng), hàng tuần giáo có thể làm trên máy tính, in ra để nhà trường theo dõi, quản lý; Sổ chủ nhiệm Sở sẽ liên hệ mẫu để đảm bảo thống nhất trong quản lý chỉ đạo.

Các loại hồ sơ sổ sách khác của nhà trường, giáo viên tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.2. Khi chưa có Sổ theo dõi chất lượng giáo dục, các trường chỉ đạo giáo viên chủ động lập sổ, thực hiện ghi nhận xét kết quả học tập các môn theo quy đinh Thông tư 30, khi nào có Sổ thực hiện sao chép lưu trữ và bảo quản theo quy định.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị cung ứng Sổ theo dõi chất lượng giáo dục; Học bạ; Sổ chủ nhiệm thông báo tới các phòng giáo dục và đào tạo để triển khai thực hiện.

Ngoài những loại sổ sách quy định trên, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học không được quy định thêm bất cứ loại sổ sách khác để tránh cho nhà trường và giáo viên phải mất nhiều thời gian, công sức cho việc làm hồ sơ, sổ sách, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

Đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo triển khai kịp thời. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Phòng Giáo dục phổ thông (Bộ phận tiểu học) để được giải đáp./.


Nơi nhận:

- Ban giám đốc (B/C);

- Phòng GDĐT huyện, TP;

- Lưu: VT; GDPT.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Văn Thắm

tải về 23.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương