CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam phòng giáo dục và ĐÀo tạOtải về 14.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích14.59 Kb.


UBND HUYỆN MAI SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 687/CV-GD&ĐT

Mai Sơn, ngày 27 tháng 11 năm 2015

V/v hướng dẫn thực hiện công tác

gia đình Việt Nam giai đoạn II

2016-2020Kính gửi:

Hiệu trưởng các trường Mầm non; Tiểu học; Trung học cơ sở; Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở trên toàn huyện.

Thực hiện Công văn số 1107/SGDĐT-GDPT ngày 23/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình Việt Nam giai đoạn II 2016 – 2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình giai đoạn II từ năm 2016 đến năm 2020 của đơn vị với những nội dung sau:

1. Truyền thông vận động

- Trên cơ sở sơ kết, đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch trong giai đoạn I, điều chỉnh kế hoạch phù hợp, triển khai toàn diện các giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu của kế hoạch. Tập trung giải quyết những nội dung được đánh giá là khó thực hiện, thực hiện kém hiệu quả ở giai đoạn I.

- Nhân rộng các gương tốt điển hình tiêu biểu và tiếp tục xây dựng các gương điển hình mới về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình của đơn vị.

- Tăng cường chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm, các sáng kiến hay về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Giáo dục, cung cấp kiến thức về xây dựng gia đình

- Thực hiện việc giáo dục, cung cấp kiến thức về kỹ năng sống (kỹ năng làm cha, mẹ, nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng, xây dựng gia đình là một môi trường an toàn cho trẻ em); trách nhiệm của nam giới đối với công việc trong gia đình, đối với việc bảo đảm quyền của phụ nữ trong gia đình; trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, giúp đỡ, nhắc nhở, động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ; tiếp thu các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; cảnh báo các nguy cơ và hậu quả về mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Lồng ghép nội dung giáo dục về gia đình vào hoạt động dạy học chính khóa và ngoại khóa phù hợp với yêu cầu của từng môn học, từng cấp học, bậc học.

3. Kết hợp giáo dục phát triển gia đình với giáo dục về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) với những nội dung cụ thể: cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, kế hoạch hóa gia đình; tác hại của hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn; phòng chống HIV/AIDS...Vận động các cặp vợ chồng là cán bộ, giáo viên trong đơn vị ở độ tuổi sinh đẻ gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách, tự nguyện thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, thực hiện quy mô gia đình nhỏ chỉ có 1-2 con, thực hiện tốt tinh thần pháp lệnh dân số.

4. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch

Các đơn vị tổng kết, báo cáo việc thực hiện công tác gia đình theo định kỳ hằng năm, kết thúc giai đoạn, bình chọn và nêu gương những gia đình tiêu biểu trong việc xây dựng và phát triển gia đình theo từng năm và giai đoạn.

5. Chế độ báo cáo

- Báo cáo hàng năm (theo năm tài chính); báo cáo giai đoạn. Thời hạn chậm nhất là ngày 25/11 hàng năm và năm kết thúc từng giai đoạn.

- Báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua đồng chí Lê Trung Thuận – Viên chức chuyên môn).

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc để công tác gia đình Việt Nam của huyện đạt kết quả tốt./.Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;- Lưu: VT,


Trần Xuân Yến


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương