CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học sư phạM Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 14.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích14.75 Kb.
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 311/ĐHSP - KL - ĐT Thái Nguyên, ngày 17 tháng 02 năm 2014
THÔNG BÁO NHỮNG DANH SÁCH SINH VIÊN

BỊ XỬ LÝ HỌC VỤ KHÓA 45, 46, 47 VÀ 48

Học kỳ 1 năm học 2013 - 2014


Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường.

Căn cứ kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 của sinh viên khóa 45, 46, 47 và khóa 48;

Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng đào tạo ngày 27 tháng 01 năm 2014;

Trường thông báo tới các đơn vị danh sách sinh viên bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 như sau:1. Những sinh viên thuộc diện buộc thôi học

Căn cứ khoản 2 điều 16 quy chế 1838/QĐ-ĐHSP ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm; Quy định đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ:

Sinh viên thuộc diện buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a. Hai lần liên tiếp hoặc 4 lần không liên tiếp bị cảnh báo học tập;

b. Vượt quá thời gian tối đa được phép học trường quy định tại khoản 1 điều 6 của quy chế 1838/QĐ-ĐHSP (6 năm).

c. Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại khoản 2 điều 30 của quy chế 1838/ QĐ-ĐHSP hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách sinh viên của trườngSố lượng sinh viên bị buộc thôi học như sau:

Khóa 45: 36 Sinh viên (có danh sách kèm theo);

Khóa 46: 29 Sinh viên (có danh sách kèm theo);

Khóa 47: 39 Sinh viên (có danh sách kèm theo).

Phòng Công tác - Học sinh sinh viên ra quyết định thôi học cho sinh viên có tên trong danh sách.

2. Những sinh viên thuộc diện Cảnh báo học tập

Căn cứ khoản 1 điều 16 quy chế 1838/QĐ-ĐHSP ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm; Quy định đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ:

Sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập nếu vi phạm đồng thời 2 trong 3 điều kiện:

a. Có điểm trung bình chung tích luỹ (ĐTBCTL) đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất; dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai; dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa;

b. Có điểm trung bình chung học kỳ (ĐTBCHK - Điểm hệ 4) dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo;

c. Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.Số lượng sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập như sau:

Khóa 45: 21 Sinh viên (có danh sách kèm theo);

Khóa 46: 38 Sinh viên (có danh sách kèm theo);

Khóa 47: 111 Sinh viên (có danh sách kèm theo);

Khóa 48: 46 Sinh viên (có danh sách kèm theo).

Lưu ý: Những sinh viên thuộc diện “Cảnh báo học tập” ở học kỳ 1 năm học
2013 – 2014 nếu tiếp tục bị cảnh báo học tập ở học kỳ 2 năm học 2013 – 2014 sẽ bị buộc thôi học.

Phòng Công tác - Học sinh sinh viên gửi thông báo đến gia đình sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập.Đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên có tên trong các danh sách buộc thôi học, cảnh báo học tập gửi kèm theo thông báo này.


Nơi nhận:

  • BGH (để b/c);

  • Như kính gửi;

  • Lưu VT, ĐT.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


PGS. TS PHẠM VIỆT ĐỨCCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương