CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạn phúctải về 35.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích35.76 Kb.UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN GIA BÌNH

Số: 978/QĐ-CTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạn phúc

Gia Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chương trình hành động của UBND huyện

thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006-2010.
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIA BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005;

Căn cứ Công văn số 905/UBND-NC ngày 09/8/2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chỉ đạo thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng;

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, thống nhất giữa các Uỷ viên UBND huyện, TTHĐND, Chủ tịch UBMTTQ huyện và Lãnh đạo các phòng, ban huyện tại Hội nghị ngày 13/9/2006;

Xét đề nghị của Chánh thanh tra huyện Gia Bình.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình hành động của UBND huyện Gia Bình về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 – 2010.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBNB các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIA BÌNH


Đã ký

Trần Thế Thụ
UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN GIA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạn phúcCHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN GIA BÌNH

THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 978/QĐ-CT ngày 18 tháng 9 năm 2006

của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình)
A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu:

- Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tình trạng tham nhũng. Tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT – XH, củng cố lòng tin của nhân dân,.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các cán bộ, công chức, viên chức và mỗi công dân về công tác phòng chống tham nhũng.

- Định hướng cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành nhiệm vụ trọngt âm, thường xuyên của các cấp, các ngành từ huyện tới cơ sở.2. Yêu cầu:

- Phòng, chống tham nhũng phải phục vụ nhiệm vụ phát triển KT – XH, giữ vững an ninh nông thôn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải cụ thể hoá nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng đã được quy định trong Luật phòng, chống tham nhũng.

- Vừa tích cực chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, trong đó phòng là chính. Phòng, chống tham nhũng là cấp bách, là lâu dài, do vậy, tiến hành phải kiên quyết, kiên trì, liên tục, có trọng tâm, có trọng điểm.


B. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Rà soát các văn bản, nội quy, quy chế đã ban hành nếu trái với chính sách và pháp luật thì sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh đúng với thẩm quyền và quy định.

a. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát văn bản, nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, loại bỏ ngay những nội dung, quy định trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là với Luật phòng, chống tham nhũng, những nội dung chồng chéo gây khó khăn, mất thời gian của nhân dân và doanh nghiệp, nhằm thực hiện tốt thể chế trong chương trình cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị.

b. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Phải niêm yết tại công sở và nơi giải quyết vụ việc, các thủ tục hành chính để làm căn cứ cho nhân dân thực hiện giám sát.

2. Thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong việc mua sắm tài sản công, XDCB và các dự án về đất ở, thu tiền khi giao đất, thu – chi ngân sách hàng tháng, hàng năm và các khoản huy động, sử dụng tiền đóng góp của nhân dân.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải thực hiện tốt quy chế dân chủ tổ chức đa dạng hoá việc công khai: công khai tại các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng… việc mua sắm tài sản công, XDCB, các dự án đất ở và thu tiền khi giao đất, công khai tài chính theo đúng quy định hiện hành.3. Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức – cán bộ và giải quyết KNTC:

- UBND huyện, UBND xã, thị trấn phải thực hiện nghiêm túc việc quản lý công tác tổ chức cán bộ, từ tuyển dụng đến bổ nhiệm phải làm đúng quy trình; đồng thời công khai kết quả thanh tra giải quyết KNTC trong công tác tổ chức cán bộ theo đúng trình tự của pháp luật.4. Nâng cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan Nhà nước và của cán bộ đảng viên trong việc phòng, chống tham nhũng.

- Người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị phải làm gương trong việc nói không với tham nhũng và minh bạch trong việc thực hiện chính sách pháp luật ở các lĩnh vực mau sắm tài sản, XDCB, quản lý sử dụng đất đai; đồng thời phải thực hiện đúng Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 01/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và tiếp khách sai quy định. Thực hiện tốt công khai trong cơ quan, đơn vị ở các lĩnh vực nói trên.

- Cán bộ không tham nhũng là cơ sở của việc bổ nhiệm đề bạt và bổ nhiệm lại.

5. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng

- Cùng với việc tập chung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc KNTC đã phát sinh, Thanh tra huyện, các ngành chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực trọng tâm như đầu tư XDCB, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu – chi ngân sách xã và tài chính thôn gắn với kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, chức trách, công vụ đối với một số lĩnh vực được dư luận và nhân dân quan tâm.

- Phối hợp chỉ đạo nhằm tăng cường các hoạt động của Thanh tra nhân dân trong phòng, chống tham nhũng.

a. Về giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng của nhân dân còn tồn đọng và mới phát sinh ngay từ cơ sở, xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền.

- Chủ tịch UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra những đơn vị có nhiều đơn thư KNTC, vượt cấp liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức.

- Công an huyện chủ động làm tốt công tác ngừa, nâng cao biện pháp nghiệp vụ nhằm điều tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo pháp luật của các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; phát động phong trào quần chúng trong các cơ quan, đơn vị để phát hiện tội phạm tham nhũng cơ sở.

b. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra:

Giao thanh tra huyện:

- Xây dựng kế hoạch tranh tra KT – XH năm 2007 và các năm tiếp theo trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, tập trung vào các lĩnh vực: Đầu tư XDCB, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu – chi ngân sách và tài chính thôn. Đồng thời việc thực hiện thanh tra đột xuất những lĩnh vực có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng mà dư luận quan tâm khi được Thường trực Huyện uỷ - UBND huyện giao.

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận, Quyết định sau thanh, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, công khai kết luận thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý. Để tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN đối với các lĩnh vực trên.

6. Phát huy vai trò MTTQ các tổ chức thành viên, các cơ quan báo, đài trong việc thực thi Luật phòng, chống tham nhũng

a. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBND huyện, UBND xã, thị trấn với MTTQ, Hội nông dân, Hội phụ nữ cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT –XH cũng như phòng, chống tham nhũng.

b. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến giải quyết công việc của doanh nghiệp và của công dân, phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời và trả lời khi nhận được yêu cầu hoặc đề nghị của MTTQ và các tổ chức thành viên cùng cấp.

c. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm làm rõ, trả lời cơ quan báo chí về nội dung liên quan đến tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý phụ trách.

d. Đối với những dự án đầu tư XDCB, sử dụng đất đai, mua sắm tài sản tại các cơ quan Nhà nước, tại các xã, thị trấn phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật và thực hiện tốt Quy chế dân chủ để nhân dân giám sát.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp chủ trì cùng Thanh tra huyện, Phòng VHTT – TT, Đài truyền thanh huyện xây dựng kế hoạch đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của UBMTTQ huyện và các đoàn thể nhân dân để tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp về các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng. Trong quý IV năm 2006 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải tổ chức quán triệt các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình.

2. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện nghiên cứu đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình bồi dưỡng các lớp cán bộ, đảng viên.

3. Căn cứ vào Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình, kế hoạch phải cụ thể và phân công cán bộ chịu trách nhiệm từng khâu công việc.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình gửi về Thanh tra huyện trước ngày 20/10 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

5. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện phối hợp với Thanh tra huyện theo dõi việc thực hiện ở cơ sở, đề xuất khen thưởng kịp thời cho những cơ sở triển khai thực hiện tốt các nội dung của chương trình này. Thanh tra huyện cơ quan thường trực có trách nhiệm báo cáo từng quý về kết quả thực hiện ở các xã, ngành về Chủ tịch UBND huyện.Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn về việc thực hiện chương trình hành động này./.

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIA BÌNH


Đã ký

Trần Thế Thụ1

: Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyện yên phong
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương