CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐTtải về 1.73 Mb.
trang7/11
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.73 Mb.
#108
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

1.

Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]
Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]

2.

Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]
Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]Vị trí công việc
Tên

Đối với từng vị trí công việc nêu tại Mẫu này thì nhà thầu cần phải kê khai các thông tin chi tiết theo Mẫu số 06-B

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 06-B

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu dưới đây và phải gửi kèm theo bản chụp được chứng thực của các văn bằng, chứng chỉ có liên quan. Các trường hợp thông tin có đánh dấu sao (*) sẽ được sử dụng khi đánh giá đề xuất kỹ thuật.

Vị trí công việc*

Thông tin cá nhân

Tên*


Ngày sinh:
Tên trường, ngành học, bằng cấp*
Năng lực chuyên môn:
Tổng số năm kinh nghiệm:
Kinh nghiệm trong các công việc tương tự:

Công việc hiện tại

Tên tổ chức/công ty đang làm việc:
Công việc hiện tại đang đảm nhiệm:
Địa chỉ nơi làm việc:
Điện thoại:

Liên hệ (quản lý/cán bộ nhân sự)
Fax:

E-mail:
Chức danh:

Số năm làm việc tại tổ chức/công ty hiện tại:Đại diện hợp pháp của nhà thầu Người khai

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (Ký tên và ghi tên)


Mẫu số 07a

BẢN KÊ KHAI PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)

STT

Tên nhà thầu phụ(2)

Phạm vi công việc(3)

Khối lượng công việc(4)

Giá trị % ước tính(5)

Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ (nếu có)(6)

1
2
Ghi chú:


(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ.

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá chào.

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ (nếu có), nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.Mẫu số 08

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN GÓI THẦU

Ngày: ­­­________[Điền ngày tháng năm ký cam kết]

Tên gói thầu: ____ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]

Tên dự án: _______ [Ghi tên dự án]


Kính gửi:____ [Điền đầy đủ và chính xác tên của bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu, văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] và thiết kế bản vẽ thi công đính kèm hồ sơ yêu cầu do ________[Ghi tên bên mời thầu] phát hành, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], có địa chỉ tại _______[Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết đã nghiên cứu kỹ các thông tin và sẽ thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt cũng như tuân thủ các quy định liên quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo đảm thực hiện các yêu cầu khác theo đúng quy định của hồ sơ yêu cầu.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trong bản cam kết này.
Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 9

BẢNG KÊ KHAI MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU
Nhà thầu chỉ được kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu đối với các thiết bị chính như đã nêu trong danh sách theo yêu cầu quy định tại điểm b Mục 2.2 - Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Mỗi loại thiết bị nhà thầu phải kê khai theo mẫu dưới đây:
Loại máy móc, thiết bị*


Thông tin thiết bị

Tên nhà sản xuất


Đời máy (model) và hệ số công suất
Công suất *

Năm sản xuất*
Tính năng

Xuất xứ

Hiện trạng

Địa điểm để máy
Thông tin chi tiết về các cam kết sử dụng máy hiện tại

Nguồn

Nêu rõ nguồn thiết bị

o Sở hữu của nhà thầu o Đi thuê o Cho thuê o Chế tạo đặc biệt

Trường hợp thuộc sở hữu của nhà thầu thì phải có giấy tờ chứng minh

Chỉ khai các thông tin yêu cầu dưới đây nếu thiết bị không thuộc sở hữu của Nhà thầu.
Chủ sở hữu

Tên chủ sở hữu
Địa chỉ chủ sở hữu
Số điện thoại

Tên và chức danh
Số fax

Telex

Thỏa thuận

Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án (kèm theo bản cam kết hai bên, bản sao hợp đồng…, phải có giấy tờ chứng minh thiết bị của chủ sở hữu)Năng lực của nhà thầu

Để chứng minh có năng lực thực hiện hợp đồng theo Mục 2 - Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm, nhà thầu phải cung cấp các thông tin cần thiết theo các mẫu sau đây:Mẫu số 10A

KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

Ngày: _________________


Trang_______/________trang


Tên Nhà thầu: [ghi tên nhà thầu. Trong trường hợp liên danh, điền tên của từng thành viên]

Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:

[điền tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]

Năm thành lập công ty:


Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu [tại nơi đăng ký]:


Thông tin về đại diện ủy quyền của nhà thầu

Tên: _____________________________________

Địa chỉ: ___________________________________

Số điện thoại/fax: _______________________

Địa chỉ email: ______________________________


1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp...

2. Trình bày sơ đồ tổ chức.Mẫu số 10B

THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÀ THẦU LIÊN DANH(1)
Ngày: _______________
Trang_________ / ___________ trangTên nhà thầu liên danh:

Tên thành viên của nhà thầu liên danh:

Quốc gia nơi đăng ký công ty của thành viên liên danh:

Năm thành lập công ty của thành viên liên danh:

Địa chỉ hợp pháp của thành viên liên danh:

Thông tin về đại diện ủy quyền của thành viên liên danh

Tên: ____________________________________

Địa chỉ: __________________________________

Số điện thoại/fax: _____________________

Địa chỉ e-mail: _____________________________


1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp...

2. Trình bày sơ đồ tổ chức.Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu là liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải điền vào mẫu này.

Mẫu số 11

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH

Tên nhà thầu: ________________


Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________
Trang__________/________trang

1. Số liệu tài chính

Loại thông tin tài chính (đơn vị tiền tệ)

Thông tin cho _________năm trở lại đây (ghi số năm theo khoản 1.3 Mục 2 Chương III - Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ và tiêu chuẩn đánh giá HSĐX) (VND)
Năm 1

Năm 2

Năm 3Tình hình tài chính (thông tin từ bảng cân đối tài sản)

Tổng tài sản
Tổng nợ phải trả
Tổng vốn chủ sở hữu (giá trị ròng)
Tài sản ngắn hạn
Nợ ngắn hạn
Vốn lưu động
Thông tin từ báo cáo thu nhập

Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Doanh thu bình quân hàng nămThông tin về dòng tiền mặt

Dòng tiền mặt từ các hoạt động kinh doanh
2. Báo cáo tài chính và tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

Nhà thầu phải cung cấp bản chụp của báo cáo tài chính của các năm theo khoản 3.1 Mục 2 Chương III - Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ và tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. Các báo cáo tài chính phải :

a) Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc liên danh (nếu là nhà thầu liên danh), chứ không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết (ví dụ như công ty mẹ hay một công ty con trong tập đoàn).

b) Được kiểm toán độc lập hoặc được xác nhận theo luật định trong nước.

c) Hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các chú giải cho các báo cáo tài chính.

d) Tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành và được kiểm toán. Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây :

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

- Báo cáo kiểm toán;

- Các tài liệu khác.

Mẫu số 12

KINH NGHIỆM CHUNG

Tên nhà thầu: ________________


Ngày: ______________________
Tên thành viên liên danh nhà thầu (nếu có)_________________________
Trang ___________/ _________trang


Năm khởi công

Năm hoàn thành

Mô tả hợp đồng

Vai trò của nhà thầuTên hợp đồng: ____________________

Mô tả tóm tắt công việc do nhà thầu thực hiện: _____________________________

Giá trị hợp đồng: ___________________

Tên Chủ đầu tư: ____________________

Địa chỉ: ____________________________Tên hợp đồng: ____________________

Mô tả tóm tắt công việc do nhà thầu thực hiện: _____________________________

Giá trị hợp đồng: ___________________

Tên Chủ đầu tư: ____________________

Địa chỉ: ____________________________Tên hợp đồng: ____________________

Mô tả tóm tắt công việc do nhà thầu thực hiện: _____________________________

Giá trị hợp đồng: ___________________

Tên Chủ đầu tư: ____________________

Địa chỉ: ____________________________……………………..
Mẫu số 13

KINH NGHIỆM CỤ THỂ TRONG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ

Tên Nhà thầu: ________________


Ngày: ______________________
Tên thành viên nhà thầu liên danh:_________________________
Trang______________/ ______________trang


Hợp đồng tương tự số

Thông tin

Số hiệu hợp đồng
Ngày trao thầu
Ngày hoàn thành
Vai trò trong hợp đồng


Nhà thầu chính 

Nhà thầu liên danhNhà thầu quản lýNhà thầu phụ 

Tổng giá trị hợp đồng
VND*

Nếu là thành viên của liên danh nhà thầu hoặc là nhà thầu phụ, ghi rõ tỷ lệ tham gia trên tổng giá trị hợp đồng*

Tên Chủ đầu tư:
Địa chỉ:

Số điện thoại/fax:

E-mail:

Hợp đồng tương tự số
Mô tả tính chất tương tự theo Khoản 3.2(a) Mục 2 Chương III Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ và tiêu chuẩn đánh giá HSĐX
1. Giá trị
2. Quy mô của các hạng mục công việc cần thiết
3. Mức độ phức tạp
4. Phương pháp/công nghệ
5. Tỷ lệ thi công trong các hoạt động chính
6. Các đặc điểm khác

Chương IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU
Mục 1. Giới thiệu về gói thầu

a) Địa điểm thi công:  • Vị trí: Số 124 Lê Thánh Tôn, phường Thuận Lộc, thành phố Huế

  • Hiện trạng mặt bằng: Nhà rường hiện hữu cần tháo dỡ

  • Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: Cấp nước, thoát nước, cấp điện, đường giao thông…

b) Quy mô gói thầu

  • Công trình xây dựng dân dụng, cấp III.

  • Quy mô và các đặc điểm khác :

+ Nhà làm việc 02 tầng với tổng diện tích sàn 308m2; ; Kết cấu chính: Cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép mác 250#, móng tường xây bờ lô. Tường ngoài xây gạch block dày 200, tường trong xây gạch block dày 100-150, nền lát gạch Granit 500x500; nền khu vệ sinh lát gạch ceramic chống trượt, sơn Silicate không bả. Mái lợp tôn, xà gồ thép có ke chống bão. Cửa gỗ nhóm II, kính trắng 5mm, khung ngoại gỗ nhóm III. Hệ thống kỹ thuật: Điện, cấp thoát nước, chống sét, PCCC đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và sử dụng.

+ Mương thoát nước quanh nhà chiều dài 63,0m

+ Sân lát gạch terrazzo 300*300 với diện tích 365,09m2

+ Nhà xe diện tích 50m2 ( Sử dụng lại vật liệu nhà xe cũ)

+ Tháo dỡ và lắp dựng cột ăng ten, tháo dỡ nhà rường

Mục 2. Yêu cầu về tiến độ

150 ngày bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định.Mục 3. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ thiết kế thi công và theo yêu cầu kỹ thuật tại Phụ lục 1 (trang 60 - hồ sơ yêu cầu). Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có).Mục 4. Các bản vẽ

Bên mời thầu cung cấp 1 bộ bản vẽ thiết kế thi công được duyệt cho nhà thầu để làm cơ sở cho nhà thầu lập HSĐX.Chương V. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTT Huế, ngày tháng năm 2016


Каталог: dichvu -> dauthau
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 3: toàn bộ phần xây lắp của dự ÁN
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 05
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU Áp dụng phưƠng thứC
dauthau -> Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 06
dauthau -> Tên gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Công trình: Hội trường khu huấn luyện dự bị động viên Bình Thành Phát hành ngày: 10/09/2015
dauthau -> GÓi thầu số 12: TƯ VẤn khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toán hạng mục hệ thống cấp nưỚc mặN
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU

tải về 1.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương