CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU Áp dụng phưƠng thứCtải về 1.22 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỒ SƠ MỜI THẦU
ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC

MỘT GAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

Số hiệu gói thầu: Gói thầu số 4

Tên gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp công trình

Tên công trình: Trường mầm non Họa Mi xã Thủy Phù giai đoạn 2

Bên mời thầu: Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã Hương Thủy

Hương Thủy, tháng 03/2016

HỒ SƠ MỜI THẦU
ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC

MỘT GAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠSố hiệu gói thầu:

Gói thầu số 4

Tên gói thầu:

Toàn bộ phần xây lắp công trình

Dự án:

Trường mầm non Họa Mi xã Thủy Phù

giai đoạn 2

Phát hành ngày:

Ngày 06 tháng 04 năm 2016
Ban hành kèm theo Quyết định:

Số 21/QĐ-DTXD ngày 29 tháng 03 năm 2016Người lập HSMT

Trần Minh Đức

Bên mời thầu

Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã Hương Thủy

Giám đốc

Võ Ngọc Thành

MỤC LỤC


Mô tả tóm tắt ……………………………………………………………………

4

Từ ngữ viết tắt…………………………………………………………..………

6

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU………………………………………………

7

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu ……………………………………………………..

7

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu ………………………………………………

35

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu……………………………..

42

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu…………………………………………………

58

Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP…………………………………………

92

Chương V. Yêu cầu về xây lắp……………………………………… …………

92

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG……………

94

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng…………………………………….

94

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng…………………………………


111

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng……………………………………………..

116

Phần 4. PHỤ LỤC ……………………………………………………………

127MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu.Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu.Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương V. Yêu cầu về xây lắp

Chương này cung cấp các thông tin về thông số kỹ thuật, bản vẽ, thông tin bổ sung mô tả công trình đang được đấu thầu, các yêu cầu về nhân sự và thiết bị để thực hiện gói thầu.Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.


Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng


Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực.TỪ NGỮ VIẾT TẮT

CDNT

Chỉ dẫn nhà thầu

BDL

Bảng dữ liệu đấu thầu

HSMT

Hồ sơ mời thầu

HSDT

Hồ sơ dự thầu

ĐKC

Điều kiện chung của hợp đồng

ĐKCT

Điều kiện cụ thể của hợp đồng

VND

đồng Việt Nam

USD

đô la Mỹ

EUR

đồng tiền chung Châu Âu

: dichvu -> dauthau
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 3: toàn bộ phần xây lắp của dự ÁN
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 05
dauthau -> Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 06
dauthau -> Tên gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Công trình: Hội trường khu huấn luyện dự bị động viên Bình Thành Phát hành ngày: 10/09/2015
dauthau -> GÓi thầu số 12: TƯ VẤn khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toán hạng mục hệ thống cấp nưỚc mặN
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương