Của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”tải về 35.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích35.9 Kb.
#22037
TỈNH ỦY NGHỆ AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số 10 - KH/TU Thành phố Vinh, ngày 17 tháng 02 năm 2016KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015

của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận

của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”

-----
Ngày 20 tháng 10 năm 2015 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 49-CT/TW về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Để thực hiện Chỉ thị có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện gồm các nội dung:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Quán triệt sâu sắc nội dung của Chỉ thị 49-CT/TW đến cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của xã hội với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác dân tộc.2. Yêu cầu:

- Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị cụ thể hoá nội dung, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, có biện pháp thiết thực để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Chỉ thị.

- Gắn thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” với Chỉ thị 49-CT/TW trong cơ quan, địa phương, đơn vị có hiệu quả thiết thực.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu tổng quát:

Nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng và các dân tộc. Ngăn chặn hoạt động truyền đạo trái pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số..., khắc phục những hạn chế yếu kém trong triển khai thực hiện các chế độ chính sách vùng dân tộc thiểu số.2. Mục tiêu cụ thể:

- Đảm bảo 100% người đứng đầu cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp phải thường xuyên đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng phải đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, góp phần thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2016-2020: giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm 2-3%, vùng miền núi từ 3-4% (Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020); GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 70 - 75 triệu đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 61%; bình quân hàng năm giải quyết việc làm khoảng 35-37 ngàn lao động. Có 50% số xã và 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 60- 65% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 83-85%; tỷ lệ làng, bản, khối, xóm văn hóa đạt 60-62%. Đảm bảo 100% số xã có đường ô tô vào được trung tâm xã cả 4 mùa và 100% số xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã vào năm 2020.

- Ít nhất 90% địa phương, đơn vị thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

- 100% cơ quan nhà nước các cấp phải phân công lãnh đạo, phụ trách công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách dân tộc.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với những nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả đạt 100%.

- 100% xã, thôn, bản xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước, xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, văn minh phù hợp với từng địa phương, cơ sở.

- Tăng cường giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa giữa nhân dân hai bên biên giới; thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng của mỗi bên.

- Đảm bảo 100% đội ngũ cán bộ dân vận được tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận; đổi mới phương thức công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 80% ban dân vận các cấp đủ số lượng, cơ cấu, chất lượng theo các quy định.

- Bảo đảm 100% tỷ lệ hợp lý cán bộ là người dân tộc thiểu số trong các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận, đoàn thể, nhất là cán bộ chuyên trách công tác dân vận.

- Các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan nhiều đến công tác dân tộc cần tổ chức bộ phận và cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc và lựa chọn và bố trí ít nhất có một cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số.

- Có chính sách, chế độ đặc thù đối với cán bộ ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

1.1. Cấp tỉnh: Tổ chức học tập quán triệt cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh; chuyên viên phụ trách công tác dân vận của cơ quan, đơn vị; đại diện thường trực và ban dân vận các huyện, thành, thị ủy; lãnh đạo UBND phụ trách công tác dân vận (chủ tịch hoặc phó chủ tịch), trưởng phòng dân tộc các huyện, thị xã, cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy.

1.2. Cấp huyện: Tổ chức học tập quán triệt cho ủy viên BCH đảng bộ huyện, thành phố, thị xã; trưởng các phòng, ban, ngành; trưởng, phó UB Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp huyện; bí thư, chủ tịch, phó bí thư thường trực đảng ủy (hoặc thường vụ trực đảng), chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện, thành phố, thị ủy.

1.3. Cấp cơ sở: Tổ chức học tập quán triệt cho ban chấp hành đảng bộ, ủy viên UBND, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên trực Mặt trận Tổ quốc, thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng các hội cấp xã; bí thư chi bộ, xóm trưởng, khối trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể xóm, bản.

1.4. Thời gian, phương pháp: 01 buổi, cấp tỉnh, cấp huyện hoàn thành trong tháng 02/2016; cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 3/2016. Tùy điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị có thể lồng ghép trong các cuộc hội nghị khác.

1.5. Kinh phí: Kinh phí học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị ở cấp nào do cấp uỷ cấp đó bố trí.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; quy chế dân chủ cơ sở trên các loại hình.

3. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; rà soát, ban hành và thực hiện tốt chính sách dân tộc. Triển khai thực hiện Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đến năm 2020, tổ chức tốt việc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An.

4. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

5. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số với công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới; đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả về vấn đề truyền đạo trái pháp luật, tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em, việc móc nối đưa người đi lao động nước ngoài bất hợp pháp.

6. Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận; đổi mới phương thức công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chăm lo kiện toàn ban dân vận các cấp đủ số lượng, cơ cấu, chất lượng theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các cấp uỷ, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 49-CT/TW.

2. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh cụ thể hoá nội dung của Chỉ thị 49-CT/TW vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở vùng miền núi; ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí triển khai thực hiện.

3. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ nghiên cứu tham mưu xây dựng chiến lược đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (hoàn thành trong quý 3/2016).

4. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn quán triệt và xây dựng chương trình hành động cụ thể để vận động nhân dân các dân tộc thiểu số thực hiện tốt Chỉ thị số 49-CT/TW.

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, tham mưu xây dựng Kế hoạch, dự trù kinh phí để tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị cho các đối tượng của tỉnh; phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và các tổ chức đảng có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án Tăng cường công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020 (hoàn thành trong quý 3/2016).

Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy để tổng hợp)./.


Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- UBND tỉnh;

- MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh;

- Các ban Tỉnh ủy;

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh; đã ký

- Huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc;

- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh;

- Chánh, Phó Chánh VPTU;

- Phòng Tổng hợp; Nguyễn Xuân Sơn- Lưu VP Tỉnh ủy;
Каталог: upload -> others -> 201602
others -> Quyết định 1462/QĐ-ttg năm 2011 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
others -> Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008
others -> HƯỚng dẫn giảI ĐỀ thi tốt nghiệp thpt năM 2010 MÔN: ngữ VĂN
others -> CHỈ thị 345/ct-ttcp ngàY 23 tháng 2 NĂM 2012 CỦa thanh tra chính phủ
others -> LỊch tiết giảm sử DỤng đIỆn khu vực huyệN ĐÔng triều tuần thứ 13 từ ngày 21 đến hết ngày 27-3-2011
others -> LỊch tiết giảm sử DỤng đIỆn khu vực thành phố HẠ long tuần thứ 12 từ ngày 14 đến hết ngày 20-3-2011
others -> Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
others -> Ban chấp hành trung ưƠng ban nội chính số 06-bc/bnctw đẢng cộng sản việt nam
others -> ÐỀ thi tuyển sinh cao đẲng khối a, A1 NĂM 2014 Môn thi : VẬt lý – Mã đề : 863
201602 -> Mẫu số 1/BCĐbqh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 35.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương