Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nướctải về 23.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích23.07 Kb.


BỘ TÀI CHÍNH

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 49/2012/TT-BTC


Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc

các tổ chức Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn

-----------

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 06/TB-VPCP ngày 5 tháng 01 năm 2009 và công văn số 8110/VPCP-KTTH ngày 15/11/2011 của Văn phòng Chính phủ về chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn như sau:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn việc Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản, ấp và tương đương thuộc các xã đặc biệt khó khăn, bao gồm: Ban công tác Mặt trận, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Danh mục các xã đặc biệt khó khăn theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Nội dung chi được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí

Nội dung chi hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản, ấp và tương đương thuộc các xã đặc biệt khó khăn được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí, bao gồm:

1. Tổ chức họp sinh hoạt định kỳ; họp sơ kết, tổng kết, phát động phong trào.

a. Tiền nước uống, trang trí,

b. Chi văn phòng phẩm, thuê trang thiết bị phục vụ.

c. Chi bồi dưỡng báo cáo viên.

2. Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền, bao gồm:

a. Mua sách báo.

b/ In ấn tài liệu.

3. Chi khen thưởng, bao gồm:

a. Chi in giấy chứng nhận khen thưởng, làm khung, thuê viết giấy chứng nhận khen thưởng (nếu có).

b. Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng theo quy định của Nhà nước.Điều 3. Mức chi

1. Đối với nội dung chi đã có quy định cụ thể về chế độ, tiêu chuẩn, định mức thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối với những nội dung chi mang tính chất đặc thù chưa có quy định mức chi cụ thể, thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình.

Điều 4. Mức hỗ trợ

Để tạo điều kiện cho Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản, ấp và tương đương thuộc các xã đặc biệt khó khăn, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm, hỗ trợ các Chi hội theo mức từ 1 – 2 triệu đồng/năm/Chi hội.Điều 5. Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí.

1. Hàng năm, theo quy trình xây dựng dự toán, Uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, căn cứ quy định tại Thông tư này lập dự toán kinh phí hỗ trợ Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn bản ấp và tương đương trực thuộc gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổng hợp kinh phí hỗ trợ các Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn bản ấp và tương đương thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện trong dự toán chi ngân sách hàng năm, gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cân đối, giao dự toán ngân sách hàng năm đến các xã đặc biệt khó khăn, bảo đảm mức chi đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

3. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rút dự toán, thực hiện việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đến các Chi hội và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.Điều 6. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2012.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc

và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các tổ chức Chính trị - xã hội;

- Kiểm toán Nhà nước;

- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;

- HĐND, UBND, MTTQ, Sở TC, Kho bạc Nhà nước

các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Website: Chính phủ, Bộ Tài chính;- Lưu VT, Vụ HCSN.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Thị Minh
: upload -> others -> 201203
others -> Quyết định 1462/QĐ-ttg năm 2011 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
others -> Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008
others -> HƯỚng dẫn giảI ĐỀ thi tốt nghiệp thpt năM 2010 MÔN: ngữ VĂN
others -> CHỈ thị 345/ct-ttcp ngàY 23 tháng 2 NĂM 2012 CỦa thanh tra chính phủ
others -> LỊch tiết giảm sử DỤng đIỆn khu vực huyệN ĐÔng triều tuần thứ 13 từ ngày 21 đến hết ngày 27-3-2011
others -> LỊch tiết giảm sử DỤng đIỆn khu vực thành phố HẠ long tuần thứ 12 từ ngày 14 đến hết ngày 20-3-2011
others -> Của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”
others -> Ban chấp hành trung ưƠng ban nội chính số 06-bc/bnctw đẢng cộng sản việt nam
others -> ÐỀ thi tuyển sinh cao đẲng khối a, A1 NĂM 2014 Môn thi : VẬt lý – Mã đề : 863
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương