CHỈ thị 345/ct-ttcp ngàY 23 tháng 2 NĂM 2012 CỦa thanh tra chính phủtải về 22.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích22.48 Kb.
CHỈ THỊ 345/CT-TTCP

NGÀY 23 THÁNG 2 NĂM 2012

CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”

“Trong những năm qua, các cơ quan thanh tra đã tích cực triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đã có nhiều cố gắng tổ chức, thực hiện tốt cuộc vận động và các quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành; thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của công chức, viên chức với nhà nước, với nhân dân; thực hiện các quy định về văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra khi thi hành công vụ; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đã nêu những tấm gương tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức người cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả, thành tích công tác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tuy nhiên, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, việc thực hiện các quy định về văn hóa công sở và các quy chế trong hoạt động thanh tra của một bộ phận công chức, viên chức còn yếu; hiệu quả công tác, tinh thần phục vụ nhân dân chưa cao; tình trạng cục bộ chọn việc dễ, tránh việc khó vẫn còn; tinh thần đoàn kết thống nhất, cộng đồng trách nhiệm trong một bộ phận trách nhiệm công chức, viên chức (kể cả một số cá nhân là lãnh đạo, cấp ủy viên của một số đơn vị) còn chưa cao, có lúc có nơi có biểu hiện mất đoàn kết; cá biệt có người vi phạm về phẩm chất đạo đức lối sống, phát ngôn thiếu văn hóa, hạch sách gây phiền hà cho các đối tượng thanh tra để vụ lợi… đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra, đến uy tín của ngành Thanh tra.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, cùng với việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, ra sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu thanh tra các bộ, ngành, địa phương, các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ  và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 4/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của công chức, viên chức; những việc công chức, viên chức, đảng viên không được làm; các quy chế, quy định của Thanh tra Chính phủ về văn hóa thanh tra, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Phấn đấu thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 1821-QĐ/BCS ngày 30/12/2011 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ.

Kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các biểu hiện tiêu cực, cục bộ, mất đoàn kết, thái độ hách dịch, quan liêu, cửa quyền, lợi dụng công vụ để vụ lợi. công chức, viên chức là cán bộ chủ chốt của đơn vị, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu về phẩm chất, đạo đức lối sống để thật sự là tấm gương về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

2. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng cả 3 mặt: Tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; tăng cường chế độ trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong quản lý điều hành đơn vị. Tăng cường kiểm tra nội bộ, giám sát hoạt động thanh tra đi vào nề nếp; nâng cao ý thức tự giáo dục, rèn luyện của cán bộ, công chức, viên chức.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra không ngừng tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng tác nghiệp, ý thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp, thái độ ứng xử, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2012 phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, kỷ luật, tác phong văn hóa, phương pháp và hiệu quả làm việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra.

3. Chấn chỉnh kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác. cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành nghiêm túc quy định về thời gian, giờ giấc làm việc; trong giờ làm việc phải mặc trang phục ngành, đeo thẻ công chức; tuyệt đối không uống rượu, bia trong giờ hành chính vào buổi trưa trong các ngày làm việc, đặc biệt là tại các nơi đang làm nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu chấp hành, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; định kỳ hàng tháng phải kiểm điểm đánh giá việc thực hiện cùng với đánh giá kết quả công tác để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và làm căn cứ, cơ sở để phân loại, bình xét thi đua - khen thưởng và phải chịu trách nhiệm trước Tổng Thanh tra Chính phủ về việc để nội bộ đơn vị mất đoàn kết, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, quy chế làm việc của ngành Thanh tra và vi phạm các quy định trong Chỉ thị này.

4. Các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ban Cán sự Đảng, chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ, triển khai đồng bộ các biện pháp về tổ chức và công tác bảo đảm hoạt động không chồng chéo.

Thực hiện mạnh mẽ công tác luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức giữa các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ tránh cục bộ khép kín nhằm phát huy năng lực sở trường.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho lâu dài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Luật Thanh tra 2010 và yêu cầu công tác trong thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

5. Thanh tra các bộ, ngành, địa phương và các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết số 1820-NQ/BCS ngày 15/12/2011 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2012, có trách nhiệm triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này đối với cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình.

Đề nghị Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Đảng ủy, Chi ủy thanh tra các bộ, ngành, địa phương phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị và toàn ngành năm 2012 và các năm tiếp theo.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.Giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng, Cục trưởng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, chánh thanh tra các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ hàng quý báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ để xem xét, chỉ đạo có giải pháp phát huy ưu điểm hoặc chấn chỉnh kịp thời các mặt còn hạn chế, yếu kém.
: upload -> others
others -> Môn thi : toán giáo dục trung học phổ thông I. Phần chung cho tất cả thí sinh
others -> Quyết định 1462/QĐ-ttg năm 2011 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
others -> Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008
others -> HƯỚng dẫn giảI ĐỀ thi tốt nghiệp thpt năM 2010 MÔN: ngữ VĂN
others -> LỊch tiết giảm sử DỤng đIỆn khu vực huyệN ĐÔng triều tuần thứ 13 từ ngày 21 đến hết ngày 27-3-2011
others -> LỊch tiết giảm sử DỤng đIỆn khu vực thành phố HẠ long tuần thứ 12 từ ngày 14 đến hết ngày 20-3-2011
others -> Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
others -> Của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”
others -> Ban chấp hành trung ưƠng ban nội chính số 06-bc/bnctw đẢng cộng sản việt nam
others -> ÐỀ thi tuyển sinh cao đẲng khối a, A1 NĂM 2014 Môn thi : VẬt lý – Mã đề : 863
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương