Báo cáo tài chính, luồng tiền và các khoản thuế (Mức độ: Dễ, Dễ/Trung bình, Trung bình/Khó, và Khó) Phần I


Khấu hao tài sản cố định hữu hình và chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình Trả lời: ctải về 369.71 Kb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích369.71 Kb.
#1351
1   2   3   4   5   6   7   8

Khấu hao tài sản cố định hữu hình và chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình Trả lời: c


77. Khấu hao tài sản cố định hữu hình và chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình của Sharpe Radio là bao nhiêu?
a. $1.5 Triệu

b. $2.1 Triệu

c. $2.5 Triệu

d. $3.3 Triệu

e. $4.0 Triệu

Chi phí lãi suất Trả lời: b


78. Chi phí lãi suất của Sharpe Radio là bao nhiêu?
a. $ 6.33 Triệu

b. $ 6.67 Triệu

c. $ 8.33 Triệu

d. $ 9.17 Triệu

e. $10.13 Triệu

Dòng tiền tự do Trả lời: b


79. Dòng tiền tự do của Sharpe Radio là bao nhiêu?
a. $1.9 Triệu

b. $2.3 Triệu

c. $4.0 Triệu

d. $4.8 Triệu

e. $6.3 Triệu

EVA Trả lời: a


80. EVA của Sharpe Radio là bao nhiêu?
a. $1.9 Triệu

b. $2.3 Triệu

c. $4.0 Triệu

d. $7.2 Triệu

e. $9.6 Triệu

(Thông tin sau sử dụng cho 4 câu hỏi kế tiếp.)
Laiho Industries đã báo cáo thông tin sau trong báo cáo thường niên:


  • Thu nhập ròng = $7.0 Triệu.

  • NOPAT = $60 Triệu.

  • EBITDA = $120 Triệu.

  • Tỷ suất lợi nhuận ròng = 5.0%.

Laiho có chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình, nhưng không có chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình. Laiho có $300 Triệu vốn kinh doanh, chi phí sau thuế của vốn là 10%, và thuế suất của doanh nghiệp là 40%.Chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình Trả lời: a


81. Chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình của Laiho là bao nhiêu?
a. $20.0 Triệu

b. $30.0 Triệu

c. $53.0 Triệu

d. $60.0 Triệu

e. $77.1 Triệu

Chi phí lãi suất Trả lời: c


82. Chi phí lãi suất của Laiho là bao nhiêu?
a. $60.0 Triệu

b. $82.5 Triệu

c. $88.3 Triệu

d. $92.0 Triệu

e. $95.0 Triệu

Mức doanh số Trả lời: b


83. Doanh số của Laiho là bao nhiêu?
a. $120.0 Triệu

b. $140.0 Triệu

c. $160.0 Triệu

d. $180.0 Triệu

e. $200.0 Triệu

EVA Trả lời: a

84. EVA của Laiho là bao nhiêu?
a. $30.0 Triệu

b. $40.0 Triệu

c. $50.0 Triệu

d. $60.0 Triệu

e. $70.0 Triệu

(Thông tin sau sử dụng cho 3 câu hỏi sau.)
Công ty Beckham Broadcasting (BBC) có thu nhập hoạt động (EBIT) là $2,500,000. Chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình của Công ty là $500, không có chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình. Công ty tài trợ bằng 100% Vốn chủ sở hữu. Công ty có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%, và đầu tư ròng trong vốn hoạt động kinh doanh là $1,000,000.
Thu nhập ròng Trả lời: d

85. Thu nhập ròng của BBC là bao nhiêu?


a. $1,000,000

b. $1,200,000

c. $1,250,000

d. $1,500,000

e. $1,550,000
NOPAT Trả lời: d86 Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế thu nhập doanh nghiệp của BBC là bao nhiêu (NOPAT)?
a. $1,000,000

b. $1,200,000

c. $1,250,000

d. $1,500,000

e. $1,550,000
Dòng tiền tự do Trả lời: b

86. Dòng tiền tự do của BBC là bao nhiêu?


a. $ 0

b. $ 500,000

c. $ 900,000

d. $1,000,000

e. $1,500,000
Phụ lục web 3A
Câu hỏi lựa chọn:Dựa trên khái niệm
Các khoản thuế Trả lời: b Dễ/TRUNG BÌNH

3A-1. Tuyên bố nào sau đây là ĐÚNG nhất?


a. Tập đoàn có thể trừ đi 70% thu nhập từ lãi suất khỏi thuế thu nhập doanh nghiệp.

b. Tập đoàn được phép trừ đi 70% thu nhập cổ tức khỏi thuế thu nhập doanh nghiệp.

c. Cá nhân trả Thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ trên 30% thu nhập từ trái phiếu chính quyền địa phương.

d. Cá nhân được phép loại trừ 70% thu nhập lãi suất khỏi Các khoản thuế.

e. Cá nhân được phép loại trừ 70% thu nhập từ cổ tức khỏi Các khoản thuế.
Kết chuyển lại, Kết chuyển sang Trả lời: b Dễ/TRUNG BÌNH

3A-2. Một khoản lỗ của một doanh nghiệp


a. Phải được kết chuyển sang trù khi Công ty lỗ hai năm liên tiếp.

b. Có thể kết chuyển lại hai năm, sau đó kết chuyển sang các năm sau và lên tới 20 năm nếu khoản lỗ chưa được kết chuyển hết.

c. Có thể kết chuyển lại 5 năm và kết chuyển sang 3 năm.

d. Không được sử dụng để làm giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp trong nhưng năm khác trừ khi có sự chấp thuận đặc biệt từ IRS.

e. Có thể kết chuyển lại 3 năm và kết chuyển sang 10 năm. Bất cứ điều kiện nào có lợi cho doanh nghiệp.

Những quan niệm khác nhau Trả lời: c TRUNG BÌNH

3A-3. Nào trong những nhân tố sau Những báo cáo là most ĐÚNG?


a. Lợi nhuận giữ lại, as đã báo cáo on Bảng cân đối kế toán, represents the amount là tiền Một công ty có available to pay out as Cổ tức to shareholders.

b. 70% là lãi suất đã nhận được by tập đoàns là excluded từ Thu nhập chịu thuế.

c. 70% là cổ tức đã nhận được by tập đoàns là excluded từ Thu nhập chịu thuế.

d. Bởi vì Thuế thu nhập doanh nghiệpon long-term capital gatrongs are không cót paid until the gatrong là realized, nhà đầu tư must pay the top trongdividual thuế suất on that gatrong.

e. Hệ thống thuế thu nhập doanh nghiệp ủng hộ việc tài trợ bằng vốn cổ phần, vì phần chi trả cổ tức được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Câu hỏi lựa chọn: Câu hỏi
Thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: b Dễ/TRUNG BÌNH

3A-4. Tập đoàn của bạn có các luồng tiền như sau:


Thu nhập hoạt động $250,000

Lãi suất đã nhận được 10,000

Lãi suất đã trả 45,000

Cổ tức đã nhận được 20,000

Cổ tức đã trả 50,000
Nếu thuế suất là 40%, và nếu 70% Cổ tức đã nhận được được miễn Các khoản thuế, Khoản phải nộp thuế thu nhập của doanh nghiệp là?
a. $ 74,000

b. $ 88,400

c. $ 91,600

d. $100,000

e. $106,500Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: b Dễ/TRUNG BÌNH

3A-5. Một tập đoàn có thuế suất cận biên là 35% sẽ nhận được tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên cổ phiếu ưu tiên được mua với mệnh giá có tỷ lệ lợi nhuận là 12% là bao nhiêu? Giả sử 70% cổ tức được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp?

a. 11.03%

b. 10.74%

c. 6.48%

d. 7.31%


e. 5.52%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: b Dễ/TRUNG BÌNH

3A-6. Lovell Co. đã mua Cổ phần ưu tiên của Một công ty khác. Cổ phần ưu tiên có tỷ lệ lợi tức mong đợi trước thuế là 8.4%. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%. Lợi tức sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Cổ phần ưu tiên là bao nhiêu?


a. 3.36%

b. 7.39%


c. 5.05%

d. 6.89%


e. 3.53%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: c Dễ/TRUNG BÌNH

3A-7. Một công ty có thuế suất là 35% mua Cổ phần ưu tiên của Một công ty khác. Cổ phần ưu tiên có tỷ lệ lợi tức mong đợi trước thuế là 8%. Lợi tức sau thuế của cổ phần ưu tiên là bao nhiêu?


a. 10.80%

b. 5.20%


c. 7.16%

d. 6.04%


e. 6.30%


Каталог: groups -> 22677329
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
groups -> Pen international văn bút việt nam hải ngoạI 11203 Denmore Lane, Riverview, fl 33579

tải về 369.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương