Báo cáo tài chính, luồng tiền và các khoản thuế (Mức độ: Dễ, Dễ/Trung bình, Trung bình/Khó, và Khó) Phần Itải về 369.71 Kb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích369.71 Kb.
#1351
  1   2   3   4   5   6   7   8
CHƯƠNG 3

Báo cáo tài chính, luồng tiền và các khoản thuế
(Mức độ: Dễ, Dễ/Trung bình, Trung bình, Trung bình/Khó, và Khó)

Phần I
Câu hỏi lựa chọn: Câu hỏi

Bảng cân đối kế toán: Giá trị thị trường và giá trị sổ sách Trả lời: a Dễ

1. Bảng báo cáo tài chính củMột công ty Dược phẩm Superior năm 2005 cho biết: Tổng vốn chủ sở hữu không bao gồm các quỹ và cổ phần ưu tiên là $2,050,000. Công ty có 100,000 cổ phiếu đang lưu hành và được giao dịch với giá $57.25 mỗi cổ phiếu. Chênh lệch giữa giá trị sổ sách và giá trị thị trường của Công ty là?


a. $36.75

b. $38.25

c. $39.50

d. $40.25

e. $51.00
Dòng tiền ròng Trả lời: c Dễ

2. Doanh nghiệp thương mại Mua Sắm Khi Ghé Qua “Shop-Til-You-Drop” có thu nhập ròng là $5.2 triệu và khấu hao tài sản cố định $600,000. Dòng tiền ròng của doanh nghiệp sẽ là? Cho biết Doanh nghiệp không khoản mục khấu hao tài sản cố định vô hình.


a. $5,400,000

b. $5,600,000

c. $5,800,000

d. $6,000,000

e. $6,200,000
Giá trị thị trường tăng thêm “MVA” Trả lời: a Dễ

3. Qua một số năm, Cổ đông của tập đoàn O'Brien đã cung cấp số vốn là $20,000,000 cho Tập đoàn khi họ tham gia mua cổ phần phát hành thêm và cho phép đội ngũ quản lý giữ lại một phần lợi nhuận của Tập đoàn. Doanh nghiệp hiện tại có 1,000,000 cổ phiếu đang lưu hành, và mỗi cổ phiếu có thị giá hiện tại là $38.50. Hỏi nhà quản trị doanh nghiệp đã làm gia tăng giá trị của của các cổ đông lên bao nhiêu trong những năm qua, hay MVA của O'Brien'là bao nhiêu?


a. $18,500,000

b. $19,000,000

c. $19,500,000

d. $20,000,000

e. $20,500,000
Bảng cân đối kế toán: Thay đổi trong BV từ Lợi nhuận giữ lại Trả lời: d Dễ

4. Bảng cân đối kế toán năm 2005 của tập đoàn Marcus Nurseries cho biết tổng vốn cổ phần thường là $2,050,000, trong đó $1,750,000 là lợi nhuận giữ lại. Công ty có 100,000 cổ phiếu đang lưu hành có thị giá là $57.25 một cổ phiếu. Nếu doanh nghiệp có thu nhập ròng là $250,000 trong năm 2006 và trả $100,000 tiền cổ tức cho cổ đông. Hỏi giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty vào thời điểm cuối năm 2006, cho biết Công ty không chia tách và cũng không gộp cổ phiếu thường trong giai đoạn này.


a. $19.00

b. $20.00

c. $21.00

d. $22.00

e. $23.00
Bảng cân đối kế toán: Vốn lưu động hoạt động ròng Trả lời: a Dễ

5. Bảng cân đối kế toán năm 2005 của Lennox Furniture cho biết tổng tài sản ngắn hạn là $1,500,000. Tất cả tài sản ngắn hạn đều được sử dụng vào hoạt động của Doanh nghiệp, và nợ ngắn hạn có $300,000 các khoản phải trả nhà cung cấp, $200,000 là khoản vay ngắn hạn ngân hàng có lãi suất 6%, và $100,000 là phải trả lương và phải nộp thuế. Vốn lưu động hoạt động ròng của doanh nghiệp được các nhà đầu tư tài trợ là bao nhiêu vào thời điểm cuối năm 2005?


a. $1,100,000

b. $1,200,000

c. $1,300,000

d. $1,400,000

e. $1,500,000
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh: EBIT Trả lời: e Dễ

6. Các công ty tạo ra thu nhập từ những hoạt động thông thường của họ và từ những hoạt động như thu nhập từ lãi suất trên những khoản chứng khoán mà họ nắm giữ, thông thường những khoản thu nhập này được gọi là thu nhập phi hoạt động. Mitel Metals gần đây đã báo cáo $9,000 là doanh số, $6,000 là chi phí hoạt động chưa bao gồm khấu hao tài sản cố định hữu hình, và $1,500 là khấu hao tài sản cố định hữu hình. Công ty không có chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình và không có thu nhập phi hoạt động. Công ty đã phát hành $4,000 trái phiếu với tỷ lệ lãi suất là 7%, và thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất là 40%. Thu nhập hoạt động hay EBIT của Công ty là bao nhiêu?


a. $1,100

b. $1,200

c. $1,300

d. $1,400

e. $1,500
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh: Thu nhập chịu thuế Trả lời: b Dễ

7. Madison Metals gần đây đã báo cáo $9,000 là doanh số, $6,000 là chi phí hoạt động chưa bao gồm khấu hao tài sản cố định hữu hình, và $1,500 là khấu hao tài sản cố định hữu hình. Công ty không có chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình và không có không thu nhập phi hoạt động. Công ty đã $4,000 trái phiếu với tỷ lệ lãi suất là 7%, thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất là 40%. Hỏi thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp hay thu nhập trước thuế là bao nhiêu?


a. $1,180

b. $1,220

c. $1,260

d. $1,300

e. $1,340
Cổ tức, Lợi nhuận giữ lại Trả lời: e Dễ/TRUNG BÌNH

8. Tập đoàn Temple Square đã báo cáo lợi nhuận giữ lại cho năm 2005 là $490,000. Trong báo cáo tài chính năm 2006, có $60,000 là thu nhập ròng, và kết thúc năm 2006 có $510,000 là lợi nhuận giữ lại. Công ty đã trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2006 là bao nhiêu?


a. $20,000

b. $25,000

c. $30,000

d. $35,000

e. $40,000
Cổ tức, Lợi nhuận giữ lại Trả lời: b Dễ/TRUNG BÌNH

9. Công ty Fine Breads đã trả $26,000 cổ tức cho cổ đông thường trong năm 2005, và kết thúc năm với $150,000 là lợi nhuận giữ lại. Lợi nhuận giữ lại của năm trước là $145,500. Thu nhập ròng của Công ty trong năm 2005 là bao nhiêu?


a. $30,000

b. $31,000

c. $32,000

d. $33,000

e. $34,000
Bảng cân đối kế toán: Tổng vốn kinh doanh Trả lời: c Dễ/TRUNG BÌNH

10. Reliable Safe Công ty's 2005 Bảng cân đối kế toán showed tổng tài sản ngắn hạn là $1,500,000 plus $3,000,000 là net tài sản cố định. All là these Tài sản were required trong những hoạt động. Doanh nghiệp had $600,000 là Nợ ngắn hạn, bao gồm $300,000 là Các khoản phải trả, $200,000 là 6% short-term vay ngắn hạn ngân hàng to the bank, và $100,000 là accrued wages và Các khoản thuế. It also had $1,500,000 là Trái phiếu dài hạn, $300,000 là cổ phần thường, và $1,750,000 là Lợi nhuận giữ lại. What was tổng amount là trongvestor-provided vốn kinh doanh vào thời điểm cuối năm 2005?


a. $3,900,000

b. $4,000,000

c. $4,100,000

d. $4,200,000

e. $4,300,000
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh: Thu nhập ròng sau thuế Trả lời:d Dễ/TRUNG BÌNH

11. Miles Metals gần đây đã báo cáo $9,000 là doanh số, $6,000 là chi phí hoạt động chưa bao gồm khấu hao tài sản cố định hữu hình, và $1,500 là khấu hao tài sản cố định hữu hình. Công ty không có chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình, và có $4,000 trái phiếu với tỷ lệ lãi suất là 7%, thuế thu nhập có thuế suất là 40%. Thu nhập ròng sau thuế của Công ty là bao nhiêu? Công ty sử dụng khấu hao tài sản cố định hữu hình giống hệt nhau trong báo cáo thuế và báo cáo cho cổ đông.


a. $688

b. $701


c. $719

d. $732


e. $745
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh: Dòng tiền ròng Trả lời: a TRUNG BÌNH

12. Miller Metals gần đây đã báo cáo $9,000 là doanh số, $6,000 là chi phí hoạt động chưa bao gồm khấu hao tài sản cố định hữu hình, và $1,500 là khấu hao tài sản cố định hữu hình. Công ty không có chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình, và có $4,000 trái phiếu có tỷ lệ lãi suất là 7%, thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất là 40%. Dòng tiền ròng của Công ty là bao nhiêu?


a. $2,232

b. $2,380

c. $2,471

d. $2,545

e. $2,618
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh: Thay đổi trong Thu nhập ròng Trả lời: c TRUNG BÌNH

13. Trong năm 2005, Miami Metals đã báo cáo $9,000 là doanh số, $6,000 là chi phí hoạt động chưa bao gồm khấu hao tài sản cố định hữu hình, và $1,500 là khấu hao tài sản cố định hữu hình. Công ty không có chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình, và có $4,000 là trái phiếu với tỷ lệ lãi suất là 7%, và thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất là 40%. Dữ liệu năm 2006 được cho là không thay đổi ngoại trừ 1 chi tiết là khấu hao tài sản cố định hữu hình, tăng thêm $1,000. Thu nhập ròng thay đổi bao nhiêu khi có sự thay đổi trong Khấu hao tài sản cố định hữu hình? Công ty sử dụng khấu hao tài sản cố định hữu hình giống hệt nhau trong báo cáo thuế và báo cáo cho cổ đông.


a. -$800

b. -$700


c. -$600

d. -$500


e. -$400
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh: Dòng tiền tự do Trả lời: b TRUNG BÌNH

14. Johnson Battery Systems Metals gần đây đã báo cáo doanh số của Công ty là $9,000, $6,000 là chi phí hoạt động không bao gồm khấu hao tài sản cố định hữu hình, và $1,500 là Khấu hao tài sản cố định hữu hình. Công ty không có chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình và có $4,000 giá trị trái phiếu có tỷ lệ lãi suất là 7%, và thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất là 40%. Để duy trì những hoạt động cũng như tạo ra doanh số và luồng tiền trong tương lai, doanh nghiệp phải đầu tư 800 vào tài sản cố định mới và $500 vào vốn lưu động. Tìm Dòng tiền tự do?


a. $1,000

b. $1,100

c. $1,200

d. $1,300

e. $1,400
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh: Thay đổi trong Thu nhập ròng và Dòng tiền ròng Trả lời: e KHÓ

15. Năm 2005, Omega Metals đã báo cáo doanh số của doanh nghiệp là $9,000, $6,000 là chi phí hoạt động không bao gồm khâu hao tài sản cố định hữu hình, và $1,500 là Khấu hao tài sản cố định hữu hình. Công ty không có chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình, và đã phát hành $4,000 trái phiếu với tỷ lệ lãi suất là 7%, thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất là 40%. Dữ liệu năm 2006 được mong đợi là không thay đổi ngoại trừ 1 chi tiết, khấu hao tài sản cố định hữu hình tăng $1,000. Sự thay đổi khấu hao sẽ làm cho thu nhập ròng và luông tiền ròng của doanh nghiệp thay đổi bao nhiêu? Chú ý, công ty áp dụng phương pháp khấu hao đồng nhất trong các báo cáo tài chính.


a. $200, $400

b. -$200, -$600

c. -$200, $400

d. -$600, $200

e. -$600, $400
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh: Dòng tiền tự do. Thu nhập ròng Trả lời: d KHÓ

16. Hybrid Battery Systems gần đây đã báo cáo doanh số là $9,000, $6,000 là chi phí hoạt động không bao gồm khâu hao tài sản cố định hữu hình, và $500 là Khấu hao tài sản cố định hữu hình. Công ty không có chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình và có $4,000 trái phiếu với tỷ lệ lãi suất là 7%, thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất là 40%. Để duy trì hoạt động và tạo ra doanh số cũng như luồng tiền trong tương lai, doanh nghiệp đã đầu tư $800 vào tài sản cố định mới và $500 vào vốn lưu động ròng. Giá trị thu nhập ròng hơn dòng tiền tự do bao nhiêu USD?


a. $596

b. $608


c. $620

d. $632


e. $644

EVA Trả lời: c KHÓ

17. Trong năm 2005, Bargain Basement Stores đã báo cáo doanh số là $11,500 và $5,000 là chi phí hoạt động (bao gồm khấu hao tài sản cố định hữu hình). Công ty có $20,500 là vốn góp bằng tài sản (hay vốn), Chi phí vốn bình quân (the WACC) là 10%, và thuế thu nhập có thuế suất was 40%. Giá trị kinh tế gia tăng EVA là bao nhiêu? Tức là: Nhà quản trị đã công thêm bao nhiêu giá trị cho cổ đông?


a. $1,700

b. $1,775

c. $1,850

d. $1,925

e. $2,000


Câu hỏi lựa chọn: Dựa trên những khái niệm


Каталог: groups -> 22677329
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
groups -> Pen international văn bút việt nam hải ngoạI 11203 Denmore Lane, Riverview, fl 33579

tải về 369.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương