BẢng tổng hợp dự toán chi phí BỒi thưỜNG, HỖ trợ cho các hộ DÂn thuộc dự ÁNtải về 100.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích100.47 Kb.

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHO CÁC HỘ DÂN THUỘC DỰ ÁN

NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QL14 ĐOẠN ĐI QUA NỘI Ô THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC (BỔ SUNG)

(Kèm theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của UBND tỉnh)Stt

Họ và Tên

Giá trị bồi thường, hỗ trợ (đồng)

Tổng cộng
(đồng)


Ghi chú

Đất thổ cư

Đất nông nghiệp

Nhà, VK trúc

Cây trồng

Hỗ trợ di chuyển

Hỗ trợ khác

1

Phạm Văn Quý

-

58.596.800

19.987.500

0

0

0

78.584.300

 

2

Đinh Văn Đường

-

0

77.207.550

0

0

0

77.207.550

 

3

Phạm Thị Hoàn

95.000.000

-20.140.000

46.328.655

0

3.000.000

0

124.188.655

 

4

Nguyễn Thị Kim Cúc

75.400.000

-15.984.800

26.871.000

0

0

1.617.721

87.903.921

 

5

Đào Văn Hòa

93.654.000

-20.055.200

0

0

0

0

73.598.800

 

6

Vũ Thị Thủy

71.082.000

-15.221.600

0

0

0

0

55.860.400

 

7

Trần Quốc Quyền

104.148.000

-22.302.400

0

0

0

0

81.845.600

 

8

Nguyễn Xuân Đạt

67.200.000

-14.246.400

19.504.800

0

3.000.000

0

75.458.400

 

9

Nguyễn Thị Mừng

-

0

26.324.250

0

0

0

26.324.250

 

10

Phạm Xuân Đức

-

67.543.200

0

0

0

0

67.543.200

 

11

Nguyễn Công Việt

-

11.200.000

0

0

0

0

11.200.000

 

12

Phạm Thị Mến

100.000.000

-21.200.000

0

0

0

0

78.800.000

 

13

Nguyễn Thị Loan

56.000.000

-11.872.000

6.187.500

0

0

0

50.315.500

 

14

Đào Thị Trà

167.310.000

-35.828.000

0

0

0

0

131.482.000

 

15

Nguyễn Thị Công

107.316.000

-22.980.800

14.138.400

0

0

0

98.473.600

 

16

Thẩm Lý Sáng

-

8.098.400

191.000

0

0

0

8.289.400

 

17

Đinh Thị Nguyệt

-

-3.095.200

-73.000

0

0

0

-3.168.200

 

18

Đinh Trọng Tuấn

-

-4.197.600

-99.000

0

0

0

-4.296.600

 

19

Đổ Thị Thả

-

-890.400

-21.000

0

0

0

-911.400

 

20

Đào Văn Tiến

110.880.000

5.851.200

30.420.300

0

3.000.000

0

150.151.500

 

21

Lê Văn Hùng

38.000.000

4.324.800

2.539.200

0

0

0

44.864.000

 

22

Nguyễn Ngô Lương

51.084.000

-10.939.200

0

0

0

0

40.144.800

 

23

Lê Hữu Kính

149.760.000

-31.800.000

0

0

0

0

117.960.000

 

24

Lê Thị Nhự

107.514.000

-23.023.200

0

0

0

0

84.490.800

 

25

Vũ Ngọc An

76.824.000

-16.451.200

2.752.000

0

0

0

63.124.800

 

26

Bùi Ngọc Phước

-

0

0

0

3.000.000

0

3.000.000

 

27

Hạt QLĐB 76

-

0

9.806.200

0

0

0

9.806.200

 

28

Đặng Minh Điện

63.360.000

-13.560.320

0

0

0

0

49.799.680

 

29

Hoàng Thị Tố Hương

-

0

15.268.725

0

3.000.000

0

18.268.725

 

30

Dương Văn Tứ

-

-31.588.000

-745.000

0

0

0

-32.333.000

 

Tổng cộng

1.534.532.000

-179.761.920

296.589.080

-

15.000.000

1.617.721

1.667.976.881

 

(Một tỷ, sáu trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi sáu ngàn, tám trăm tám mươi mốt đồng)

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương