BẢn khai cá nhâN (của người hoạt động kháng chiến)tải về 7.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích7.76 Kb.
Mẫu số 9 - KC1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày..... tháng..... năm ..........
BẢN KHAI CÁ NHÂN

(của người hoạt động kháng chiến)

Họ và tên........................………..............………..... Năm sinh:.................................

Nguyên quán:...............................................................................................................

Trú quán:......................................................................................................................

Tham gia hoạt động kháng chiến từ ngày....…….tháng..……....năm.……......đến

ngày.........tháng.........năm..……

Số năm thực tế tham gia kháng chiến:.............tháng............năm.

Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến:

Huân chương Chiến thắng hạng Huy chương Chiến thắng hạng

Huân chương KC chống Pháp hạng Huy chương KC chống Pháp hạng

Huân chương KC chống Mỹ hạng Huy chương KC chống Mỹ


Chứng nhận của UBND xã, phường………

Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký của ông (bà):.. là đúng sự thật.Ngày.... tháng... năm....

CHỦ TỊCH


(Ký tên, đóng dấu)

Người khai


(Ký và ghi rõ họ tên)

: sites -> www.caobang.gov.vn -> files -> thutuc
thutuc -> Phụ lục số 3 TÓm tắt hồ SƠ CỦa ngưỜi lao đỘNG
thutuc -> Phụ lục số 1 giấy giới thiệU của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
thutuc -> ĐƠN ĐỀ nghị LẬp sổ theo dõi cấp phưƠng tiện trợ giúP, DỤng cụ chỉnh hìNH
thutuc -> Mẫu số 10 cc1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> Mẫu số 03/2013/tt-lltp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thutuc -> Mẫu số 12-tt1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> Phụ lục số 13 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> BẢn khai cá nhâN
thutuc -> Thực hiện Quyết định số ngày tháng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (ubnd tỉnh ) về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; biên bản kiểm tra thực địa ngày tháng
thutuc -> Phụ lục số 18 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương