Biểu số: 03a/btp/KTrVB/tkttải về 329.58 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích329.58 Kb.
#865
1   2   3
Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên, đơn vị công tác)

……, ngày … tháng … năm …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 03a/BTP/KTrVB/TKT, 03b/BTP/KTrVB/TKT, 03c/BTP/KTrVB/TKT và 03d/BTP/KTrVB/TKT

(Số văn bản tự kiểm tra, xử lý)

1. Nội dung

- Biểu mẫu 03a/BTP/KTrVB/TKT, 03b/BTP/KTrVB/TKT, 03c/BTP/KTrVB/TKT và 03d/BTP/KTrVB/TKT để thu thập thông tin thống kê về số văn bản QPPL đã ban hành và số văn bản tự kiểm tra, xử lý lần lượt tại địa bàn xã, huyện, tỉnh và các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Địa bàn xã được hiểu là địa bàn xã/phường/thị trấn.

- Địa bàn huyện được hiểu là địa bàn huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh.

- Địa bàn tỉnh được hiểu là địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

- Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 hoặc trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội ( Khoản 1 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

- Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND là văn bản do HĐND, UBND ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục do Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND quy định, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực trong phạm vi địa phương, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội ở địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân được ban hành dưới hình thức nghị quyết. Văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân được ban hành dưới hình thức Quyết định, Chỉ thị (Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND).

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

2.1. Áp dụng chung đối với Biểu mẫu 03a/BTP/KTrVB/TKT, 03b/BTP/KTrVB/TKT, 03c/BTP/KTrVB/TKT và 03d/BTP/KTrVB/TKT

Cột 1 = Cột (2+ 3).

Cột 2: Ghi số văn bản QPPL đã được tự kiểm tra.

Cột 3: Chỉ ghi số văn bản thuộc đối tượng quy định tại Điều 24 Nghị định số 40/2010/ND-CP về kiểm tra và xử lý VBQPPL đã kiểm tra sau khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và của các cơ quan thông tin đại chúng.

Cột 4 = cột (5+6).

Cột 5: Ghi số văn bản QPPL phát hiện trái pháp luật sau khi thực hiện tự kiểm tra số văn bản QPPL ở cột 2.

Cột 6: Sau khi tiếp nhận thông tin (như giải thích phần cột 3), nếu phát hiện trái pháp luật (văn bản không phải là văn bản QPPL nhưng có chứa QPPL) thì ghi tại cột này.

Cột 7 = cột (8+9+10+11+12).

Từ cột 7 đến cột 12: là các nội dung trái pháp luật cụ thể của các văn bản đã được phát hiện ở cột số 5 (không bao gồm cột số 6).

Lưu ý: cách sử dụng thuật ngữ “nội dung” làm “đơn vị tính” ở chỉ tiêu “Số nội dung trái pháp luật của các VBQPPL đã được phát hiện” và thuật ngữ “nội dung” ở cột số 10 là khác nhau. Cụ thể là:

“Nội dung” ở đơn vị tính mang tính tổng quát, bao gồm toàn bộ các nội dung kiểm tra văn bản quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, gồm: Căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành, nội dung, trình tự thủ tục và thể thức kỹ thuật trình bày của văn bản đã được kiểm tra và phát hiện trái pháp luật;

Ví dụ: 01 văn bản được kiểm tra và phát hiện trái pháp luật cả về căn cứ pháp lý, nội dung và thẩm quyền ban hành, có thể kết luận, văn bản đó có 03 nội dung trái pháp luật (từ “nội dung” (được in đậm trong cụm từ “03 nội dung trái pháp luật”) là đơn vị tính).

Còn “Nội dung” ở cột 10 được hiểu là một trong 05 tiêu chí (từ cột 08 đến cột 12) để phân loại, xác định mức độ trái trong các văn bản đã bị phát hiện trái pháp luật ở cột 5. Ví dụ: một văn bản phát hiện thấy có chứa quy định trái với quy định của văn bản có giá trị pháp lý cao hơn thì văn bản ấy được xếp theo tiêu chí trái pháp luật về “nội dung” ở cột 10 (Chẳng hạn 01 Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã có quy định trái với quy định trong Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện thì Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã đó là văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật và tính theo tiêu chí của cột 10).

Lưu ý: Tổng số ở cột 7 sẽ (có thể) lớn hơn số văn bản QPPL trái pháp luật ghi ở cột 5, vì có trường hợp một văn bản QPPL trái pháp luật nhưng trái pháp luật ở nhiều nội dung khác nhau, có thể vừa trái về căn cứ pháp lý, vừa trái về thẩm quyền ban hành… Ví dụ: tại cột 5 phát hiện được 100 văn bản trái pháp luật nhưng tổng số ở cột 7 lại là 150 nội dung là do có những văn bản trái pháp luật ở nhiều nội dung khác nhau.

Cột 13= cột (14+15).

Cột 14: Ghi số văn bản (văn bản QPPL trái pháp luật và văn bản không phải là văn bản QPPL nhưng có chứa QPPL) đã tự xử lý và có quyết định xử lý sau khi tự kiểm tra phát hiện trái pháp luật (theo Điều 8, Điều 12 Nghị định 40) và số văn bản (văn bản QPPL trái pháp luật và văn bản không phải là văn bản QPPL nhưng có chứa QPPL) do cấp trên xử lý theo quy định tại Mục 2, Mục 3 và Mục 4 Chương III Nghị định 40.

Cột 15=Cột (4 – 14), (Cột 4 trừ cột 14).

2.2. Áp dụng riêng đối với Biểu mẫu 03b/BTP/KTrVB/TKT

Cột A ghi tổng số trên địa bàn toàn huyện, trong đó bao gồm ghi số liệu tự kiểm tra của UBND cấp huyện và lần lượt các xã/phường/thị trấn trên địa bàn huyện).2.3. Áp dụng riêng đối với Biểu mẫu 03c/BTP/KTrVB/TKT

Cột A ghi tổng số trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó bao gồm ghi số liệu tự kiểm tra của UBND cấp tỉnh và lần lượt các huyện/quận/thị xã/ thành phố thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh).3. Nguồn số liệu

Biểu mẫu 03a/BTP/KTrVB/TKT: nguồn số liệu từ hồ sơ, tài liệu của UBND cấp xã.

Biểu mẫu 03b/BTP/KTrVB/TKT: nguồn số liệu từ hồ sơ, tài liệu của UBND cấp huyện và được tổng hợp từ biểu mẫu 03a/BTP/KTrVB/TKT của UBND cấp xã.

Biểu mẫu 03c/BTP/KTrVB/TKT: nguồn số liệu từ hồ sơ, tài liệu của UBND cấp tỉnh và được tổng hợp từ biểu mẫu 03b/BTP/KTrVB/TKT của UBND cấp huyện.

Biểu mẫu 03d/BTP/KTrVB/TKT: nguồn số liệu từ hồ sơ, tài liệu của của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.Biểu số: 04a/BTP/KTrVB/KTTTQ

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm.


SỐ VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA, XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh)... .....Đơn vị nhận báo cáo:

Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố (trực thuộc TW)Số văn bản (VB) đã tiếp nhận để kiểm tra theo thẩm quyền

(ĐV tính: Văn bản)Số VB đã kiểm tra

(ĐV tính: Văn bản)Số VB phát hiện trái pháp luật (ĐV tính: Văn bản)

Số nội dung trái pháp luật của các VBQPPL

đã được phát hiện trái pháp luật

(ĐV tính: nội dung)


Số VB phát hiện trái pháp luật được xử lý (ĐV tính: Văn bản)

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

VB QPPL

VB không phải là VB

QPPL


VB QPPL

VB không phải là VB

QPPL


VB QPPL trái pháp luật

VB không phải là VB

QPPL nhưng có chứa QPPLCăn cứ pháp lý

Thẩm quyền ban hành

Nội dung

Trình tự thủ tục

Thể thức kỹ thuật trình bày

Đã xử lý

Đang xử lý

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên, đơn vị công tác)

…….., ngày … tháng … năm ….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
Biểu số: 04b/BTP/KTrVB/KTTTQ

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm.
SỐ VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA, XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố (trực thuộc Trung ương)......Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
Số văn bản (VB) đã tiếp nhận để kiểm tra theo thẩm quyền (ĐV tính: Văn bản)

Số VB đã kiểm tra (ĐV tính: Văn bản)

Số VB phát hiện

trái pháp luật

(ĐV tính: Văn bản)


Số nội dung trái pháp luật của các VBQPPL đã được phát hiện trái pháp luật

(ĐV tính: nội dung)Số VB phát hiện trái pháp luật được xử lý (ĐV tính: Văn bản)

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

VB QPPL

VB không phải là VB

QPPL


VB QPPL

VB không phải là VB

QPPL


VB QPPL trái pháp luật

VB không phải là VB

QPPL nhưng có chứa QPPLCăn cứ pháp lý

Thẩm quyền ban hành

Nội dung

Trình tự thủ tục

Thể thức kỹ thuật trình bày

Đã xử lý

Đang xử lý

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TỔNG SỐ1. Tại UBND cấp tỉnh2. Tại UBND cấp huyệnHuyện.....Quận........Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên, đơn vị công tác)

…….., ngày … tháng … năm …

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
Biểu số: 04c/BTP/KTrVB/KTTTQ

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm.


SỐ VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA, XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN TẠI CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Bộ/Cơ quan ngang Bộ….Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)


Số văn bản (VB) đã tiếp nhận để kiểm tra theo thẩm quyền (ĐV tính: Văn bản)

Số VB đã kiểm tra

(ĐV tính: Văn bản)

Số VB phát hiện

trái pháp luật(ĐV tính: Văn bản)

Số nội dung trái pháp luật của các VBQPPL đã được phát hiện trái pháp luật

(ĐV tính: nội dung)

Số VB phát hiện trái pháp luật được xử lý (ĐV tính: Văn bản)


Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

VB QPPL

VB không phải là VB

QPPL


VB QPPL

VB không phải là VB

QPPL


VB QPPL trái pháp luật

VB không phải là VB

QPPL nhưng có chứa QPPLCăn cứ pháp lý

Thẩm quyền ban hành

Nội dung

Trình tự thủ tục

Thể thức kỹ thuật trình bày

Đã xử lý

Đang xử lý

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


tải về 329.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương