Biểu số: 24a/btp/Đkqggdbđtải về 43.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích43.87 Kb.
#16403

Biểu số: 24a/BTP/ĐKQGGDBĐ

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm.


KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, THÔNG BÁO KÊ BIÊN TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN (TRỪ TÀU BAY, TÀU BIỂN)

( 6 tháng, năm)
Đơn vị báo cáo:

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp………………..Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
Đơn vị tính: Đơn

Đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên

Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên

Tổng số

Chia ra

Đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên

Đăng ký thay đổi

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm (nếu có)

Xóa đăng ký

A

1

2

3

4

5

6

Số đơn thụ lýSố đơn được giải quyếtNgười lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)Ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 24a/BTP/ĐKQGGDBĐ

1. Nội dung

*. Phản ánh kết quả đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên trong kỳ báo cáo tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp.

*. Giải thích thuật ngữ:

- Đăng ký giao dịch bảo đảm là việc Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản nhập vào cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm.

- Đăng ký hợp đồng được hiểu là việc Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thực hiện đăng ký đối với hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu của bên bán; hợp đồng thuê tài sản; hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ.

- Thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án được hiểu là việc Chấp hành viên gửi văn bản thông báo về việc kê biên tài sản cho Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản khi ra quyết định kê biên đối với một số loại tài sản theo quy định của pháp luật.2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

- Đơn vị tính: Đơn (bao gồm Đơn đăng ký và văn bản thông báo kê biên)

- Cột 1 = Cột (2+3+4+5)

3. Nguồn số liệu

Từ sổ sách ghi chép ban đầu hoặc từ cơ sở dữ liệu điện tử về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển; hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án được đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.
Biểu số: 24b/BTP/ĐKQGGDBĐ

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo: Nêu tại phần giải thích biểu mẫuKẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, TÀU BAY HOẶC TÀU BIỂN)

( 6 tháng, năm)
Đơn vị báo cáo:

Nêu tại phần giải thích biểu mẫuĐơn vị nhận báo cáo:

Nêu tại phần giải thích biểu mẫu
Đơn vị tính: Đơn
Đăng ký giao dịch bảo đảm

Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

Tổng số

Chia ra

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Đăng ký thay đổi

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm (nếu có)

Xóa đăng ký

A

1

2

3

4

5

6

Số đơn thụ lýSố đơn được giải quyết

Người lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)Ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 24b/BTP/ĐKQGGDBĐ

1. Đơn vị báo cáo và đơn vị nhận báo cáo

- Trong trường hợp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất:

+ Nếu đơn vị báo cáo là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì đơn vị nhận báo cáo là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp) và thời gian nhận báo cáo 6 tháng là ngày 07 tháng 4 hàng năm, thời gian nhận báo cáo năm là ngày 07 tháng 10 hàng năm;

+ Nếu đơn vị báo cáo là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp) thì đơn vị nhận báo cáo là Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) và thời gian nhận báo cáo 6 tháng là ngày 12 tháng 4 hàng năm, thời gian nhận báo cáo năm là ngày 12 tháng 10 hàng năm.

Trình tự gửi báo cáo theo sơ đồ: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất → Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp) → Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính).

- Trong trường hợp tài sản bảo đảm là tàu bay:

+ Nếu đơn vị báo cáo là Cục Hàng không Việt Nam thì đơn vị nhận báo cáo là Bộ Giao thông vận tải và thời gian nhận báo cáo 6 tháng là ngày 07 tháng 4 hàng năm, thời gian nhận báo cáo năm là ngày 07 tháng 10 hàng năm;

+ Nếu đơn vị báo cáo là Bộ Giao thông Vận tải thì đơn vị nhận báo cáo là Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) và thời gian nhận báo cáo 6 tháng là ngày 12 tháng 4 hàng năm, thời gian nhận báo cáo năm là ngày 12 tháng 10 hàng năm.

Trình tự gửi báo cáo theo sơ đồ: Cục Hàng không Việt Nam → Bộ Giao thông vận tải → Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính).

(Cục Hàng không Việt Nam thực hiện biểu mẫu này báo cáo Bộ Giao thông vận tải để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp gửi Bộ Tư pháp tổng hợp chung báo cáo Chính phủ theo quy định của pháp luật).


  • Trong trường hợp tài sản bảo đảm là tàu biển:

+ Nếu đơn vị báo cáo là Chi cục Hàng hải (hoặc Cảng vụ Hàng hải) thì đơn vị nhận báo cáo là Cục Hàng hải Việt Nam và thời gian nhận báo cáo 6 tháng là ngày 07 tháng 4 hàng năm, thời gian nhận báo cáo năm là ngày 07 tháng 10 hàng năm;

+ Nếu đơn vị báo cáo là Cục Hàng hải Việt Nam thì đơn vị nhận báo cáo là Bộ Giao thông vận tải và thời gian nhận báo cáo 6 tháng là ngày 12 tháng 4 hàng năm, thời gian nhận báo cáo năm là ngày 12 tháng 10 hàng năm.

+ Nếu đơn vị báo cáo là Bộ Giao thông vận tải thì đơn vị nhận báo cáo Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) và thời gian nhận báo cáo 6 tháng là ngày 17 tháng 4 hàng năm, thời gian nhận báo cáo năm là ngày 17 tháng 10 hàng năm.

Trình tự gửi báo cáo theo sơ đồ: Chi cục Hàng hải (hoặc Cảng vụ Hàng hải) → Cục Hàng hải Việt Nam → Bộ Giao thông vận tải → Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính).

(Chi cục Hàng hải (hoặc Cảng vụ Hàng hải) thực hiện biểu mẫu này báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam, để Cục Hàng hải Việt Nam tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp gửi Bộ Tư pháp tổng hợp chung báo cáo Chính phủ theo quy định của pháp luật).

2. Nội dung và phương pháp tính

- Nội dung:

+ Biểu mẫu 24b/BTP/ĐKQGGDBĐ phản ánh kết quả đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền đăng ký của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Cục Hàng không Việt Nam hoặc Chi cục Hàng hải (Cảng vụ Hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam).

+ Giải thích thuật ngữ: Đăng ký giao dịch bảo đảm là việc cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm ghi vào Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm, bao gồm việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thế chấp tàu bay, cầm cố tàu bay, thế chấp tàu biển.- Phương pháp tính:

Cột 1 = Cột (2+3+4+5)

3. Nguồn số liệu

Từ sổ sách ghi chép ban đầu trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tàu bay hoặc tàu biển tại các đơn vị thực hiện báo cáo cơ sở được kiệt kê ở điểm 1 phần giải thích biểu mẫu như: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Cục Hàng không Việt Nam.

tải về 43.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương