BIỂu mẫu thống kêtải về 67.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích67.87 Kb.
BIỂU MẪU THỐNG KÊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1385 /QĐ-BNN-TT ngày 19 tháng 6 năm 2013)
Tên thủ tục hành chính: Chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm thuỷ sản được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)

Tên đơn vị kê khai: Cục Trồng trọt

Lĩnh vực: Thuỷ sản


1

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Mục 3 Biểu mẫu này.

- Bước 2: Tổ chức đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Tổng cục thuỷ sản.

- Bước 3: Tổng cục thuỷ sản tiếp nhận hồ sơ, xem xét và hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường họp hồ sơ nộp trực tiếp) hoặc trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (trong trường họp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện);

- Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan chỉ định thành lập đoàn đánh giá và tiến hành đánh giá theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012

- Bước 5: Đoàn đánh giá gửi báo cáo đánh giá cho cơ quan chỉ định. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của đoàn đánh giá, cơ quan chỉ định ra quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP. Trường hợp không đủ điều kiện để chỉ định, cơ quan chỉ định thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký nêu rõ lý do.


2

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp;

- Qua bưu điện3

Hồ sơ

a) Hồ sơ gồm:

- Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012.

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy có bản chính để đối chiếu);

- Sổ tay chất lượng được ban hành phù hợp với TCVN 7457:2004, bao gồm hướng dẫn về hồ sơ đăng ký; trình tự, thời gian đánh giá, cấp, cấp lại, gia hạn, mở rộng phạm vi Giấy chứng nhận VietGAP; giám sát sau chứng nhận; cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận VietGAP; tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan khác;

- Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP của tổ chức chứng nhận có nội dung phù hợp với hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012.

- Danh sách chuyên gia đánh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 kèm theo bản sao bằng, chứng chỉ đào tạo chứng minh đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012.

- Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có).

b) Số lượng: 01 (bộ)


4

Thời hạn giải quyết

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.

- Thành lập đoàn đánh giá và tiến hành đánh giá: 20 ngày làm việc;

- Ra quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP: 05 ngày làm việc.


5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thuỷ sản

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thuỷ sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có6

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

7

Mẫu đơn, tờ khai

- Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012;

- Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP của tổ chức chứng nhận có nội dung phù hợp với hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012;- Danh sách chuyên gia đánh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012.

8

Phí, lệ phí

Phí chỉ định Tổ chức chứng nhận: Chưa có văn bản quy định.

9

Kết quả thực hiện TTHC

- Quyết định chỉ định hoặc Văn bản thông báo không đủ điều kiện.

- Thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định: 05 năm10

Điều kiện thực hiện TTHC

a) Điều kiện đối với tổ chức chứng nhận VietGAP: Đơn vị sự nghiệp hoạt động dịch vụ kỹ thuật, doanh nghiệp, chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là tổ chức chứng nhận VietGAP khi đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng, phạm vi hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa;

- Hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7457:2004 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC Guide 65:1996 - Yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm (gọi chung là TCVN 7457:2004) về lĩnh vực đề nghị chỉ định;

- Luôn có ít nhất 02 chuyên gia đánh giá cho từng lĩnh vực thuộc biên chế chính thức hoặc lao động ký hợp đồng dài hạn đáp ứng các điều kiện tại Khoản b dưới đây.b) Điều kiện đối với chuyên gia đánh giá

- Điều kiện đối với chuyên gia đánh giá:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản, thú y thuỷ sản, sinh học đối với lĩnh vực thuỷ sản;

+ Có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực được đánh giá ít nhất 02 năm liên tục;

+ Có chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ đánh giá VietGAP theo lĩnh vực tương ứng do cơ quan chỉ định cấp;

+ Có năng lực đánh giá đáp ứng quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 19011:2003 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 19011:2002 - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và/hoặc hệ thống quản lý môi trường;

+ Có chứng chỉ đào tạo TCVN ISO 9001:2008 hoặc ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu trong trường hợp đánh giá cơ sở sản xuất nhiều thành viên do đơn vị trong nước hoặc nước ngoài có chức năng, nhiệm vụ về đào tạo chứng chỉ này cấp (gọi chung là TCVN ISO 9001:2008).

- Tổ chức chứng nhận phải có tối thiểu 01 (một) chuyên gia đánh giá đáp ứng đầy đủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 đối với các chuyên gia đánh giá còn lại nếu tốt nghiệp đại học lĩnh vực này muốn làm chuyên gia đánh giá lĩnh vực mới phải bổ sung chứng chỉ đào tạo chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực mới đó do các trường đại học chuyên ngành cấp theo hướng dẫn cụ thể của cơ quan chỉ định và giám sát (cơ quan chỉ định).

- Chuyên gia đánh giá đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được tổ chức chứng nhận cấp thẻ chuyên gia đánh giá VietGAP theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012.


11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 quy định về chứng nhận sản phẩm thuỷ sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

12

Liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Hữu Nghiệp

- Đơn vị: Vụ Nuôi trồng thủy sản - Tổng cục Thủy sản.

- Địa chỉ cơ quan: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại: 0437.245 381

- Email: Huunghiep1985@gmail.com


Phụ lục II

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VietGAP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48 /2012/TT-BNNPTNT

ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)CỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa ViỆt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày ... tháng … năm 200…

GiẤy đĂng ký

HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VietGAP
Kính gửi: (Cơ quan chỉ định)
- Tên tổ chức: .........................................................................................

- Địa chỉ liên lạc: ...................................................................................

- Điện thoại: ......................................Fax: .............................................

E-mail: ………….....................................................................................

- Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư số .........do Cơ quan cấp: ................cấp ngày ………..tại .................

Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động chứng nhận VietGAP theo Thông tư số /2012/TT-BNNPTNT ngày tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để hoạt động chứng nhận VietGAP cho.......................

Hình thức đề nghị chỉ định:

Chỉ định mới  Mở rộng phạm vi chỉ định  Chỉ định lại 

Hồ sơ kèm theo:

-

-Đề nghị (Cơ quan chỉ định) đánh giá để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động chứng nhận VietGAP cho..................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động chứng nhận VietGAP./.Đại diện Tổ chức ...

(Ký tên, đóng dấu )
Phụ lục III

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN VietGAP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT

ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP

Logo VietGAP/ Logo

hoặc dấu hiệu của TCCN

(nếu có)TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN

Mã số (chỉ định):


CHỨNG NHẬN
Cơ sở nuôi/Cơ sở sản xuất/sơ chế:

Địa chỉ: Điện thoại: Email/Webbsite:

Mã số chứng nhận VietGAP:

Địa điểm sản xuất/sơ chế:

Tên sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm:

Diện tích nuôi/Diện tích sản xuất/sơ chế:


Sản lượng dự kiến:

Chứng nhận sản phẩm được sản xuất/sơ chế phù hợp Quy trình (Quy phạm) thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo Quyết định số, ngày/tháng/năm ban hành, ký hiệu...Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày:

…………ngày,…….tháng……năm…….ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN (ký tên và đóng dấu)

Phụ lục IV

MẪU DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48 /2012/TT-BNNPTNT

ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)Tên tổ chức…
DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNHSTT

Họ và tên

Năm sinh

Số CMTND

Biên chế hoặc hợp đồng dài hạn

Bằng tốt nghiệp đại học

Chứng chỉ

đào tạo

Kinh nghiệm chuyên môn

Chứng chỉ

đào tạo

đánh giá

VietGAP

Trình độ chuyên gia (đánh giá trưởng/đánh giá/kỹ thuật...)

Ghi chú

123....
........., ngày........tháng......năm.....

Đại diện Tổ chức....

(Họ tên, chữ ký,đóng dấu )
: Lists -> bonongnghiep News -> Attachments
Attachments -> Danh sách các doanh nghiệp Ma-rốc hoặc liên doanh với Ma-rốc nhập khẩu và kinh doanh cà phê A. Nhập khẩu và kinh doanh cà phê hoà tan
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 2. Tên thủ tục hành chính: Tên đơn vị kê khai: Lĩnh vực
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> VÀ phát triển nông thôN
Attachments -> Nhãm B&c tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 524-2002 Thuèc trõ cá chøa ho¹t chÊt 2,4-D
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỔng cục thống kê việt nam
Attachments -> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Attachments -> Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với thịt và sản phẩm động vật
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương