CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 447.66 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích447.66 Kb.
  1   2   3   4   5

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

straight connector 3


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 2

Số: 1149 /QĐ-BVTV-QLT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Cstraight connector 1ỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT


Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Thông tư 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/04/2011;

Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý thuốc bảo vệ thực vật,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Phòng thử nghiệm Phòng kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc BVTV và Phòng kiểm định vi sinh vật – Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc là Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Mã số: LAS-NN 62Điều 2. Phòng kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc BVTV và Phòng kiểm định vi sinh vật – Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc được tham gia phân tích các chỉ tiêu tại Danh mục các phép thử đính kèm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Phòng thử nghiệm nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định nêu tại Điều 24, Thông tư số 16/2010/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Cục; Trưởng các phòng, trung tâm thuộc Cục; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Các Tổng cục/Cục thuộc Bộ (để p/h);

- Lưu: VT, QLT.


CỤC TRƯỞNGNguyễn Xuân Hồng
DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1149 /QĐ-BVTV-QLT ngày 5 tháng 6 năm 2013 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật)


TT

Đối tượng phép thử


Tên phép thử


Phương pháp thử

Giới hạn phát hiện (LOD)

Ghi chú

Chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

1

Thuốc BVTV dạng kỹ thuật và thành phẩm

Phương pháp thử tính chất lý hoá

TCVN 8050:2009

na
2

Thuốc trừ dịch hại -


Phương pháp xác định độ axit & độ kiềm

TCVN 2739

na
3

Thuốc trừ sâu -

Basudin 10 % dạng hạtPhương pháp xác định độ bền bảo quản ở nhiệt độ cao

TCVN 2741

na
4

Thuốc trừ dịch hại -


Xác định phần còn lại trên sàng, kích thước hạt

TCVN 2743

na
5

Thuốc trừ dịch hại -


Phương pháp xác định hàm lượng nước bằng phương pháp chưng cất đẳng sôi (Dean & Start)

TCVN 2744

na
6

Dimethoate

Thuốc kỹ thuật và thành phẩm

Phương pháp xác định độ bền nhũ tương

TCVN 8382:2010

na
7

Thuốc trừ nấm bệnh -

Kitazin 10% dạng hạtPP XĐ độ pH

TCVN 4543

na
8

Abamectin

Thuốc kỹ thuật và thành phẩm

Xác định hàm lượng hoạt chất

: Lists -> bonongnghiep News -> Attachments
Attachments -> Danh sách các doanh nghiệp Ma-rốc hoặc liên doanh với Ma-rốc nhập khẩu và kinh doanh cà phê A. Nhập khẩu và kinh doanh cà phê hoà tan
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 2. Tên thủ tục hành chính: Tên đơn vị kê khai: Lĩnh vực
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> VÀ phát triển nông thôN
Attachments -> Nhãm B&c tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 524-2002 Thuèc trõ cá chøa ho¹t chÊt 2,4-D
Attachments -> TỔng cục thống kê việt nam
Attachments -> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Attachments -> Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với thịt và sản phẩm động vật
Attachments -> Danh mục các phép thử Ban hành kèm theo Quyết định số 2559


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương