BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôNtải về 48.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích48.68 Kb.
#745

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

––––––––––––––––CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––Số: 997 /BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

V/v: xây dựng kế hoạch KHCN thuộc chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2017


Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành;

- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, các Tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;

- Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh;

- Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Các Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Doanh nghiệp KHCN, Doanh nghiệp công nghệ cao.Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN (đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm) thực hiện từ năm 2017 thuộc Chương trình như sau:

1. Căn cứ đề xuất: dựa trên mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung của Chương trình đã quy định tại Mục II của Quyết định 1895/QĐ-TTg, cụ thể:

- Tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ: tạo và phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

- Lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao và danh mục công nghệ cao, danh mục sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Điều 5 Luật Công nghệ cao, Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được phê duyệt và Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

2. Các nhiệm vụ đề xuất yêu cầu không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ KHCN đã và đang thực hiện (lĩnh vực và danh mục cụ thể theo quy định tại Mục II Quyết định 1895/QĐ-TTg) đồng thời bao gồm ít nhất một trong các nội dung sau đây:

- Đề tài nghiên cứu, tạo và phát triển các công nghệ cao, nhập khẩu và làm chủ công nghệ cao trong nông nghiệp;

- Dự án sản xuất thử nghiệm (hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo ra các sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, có thể thay thế sản phẩm nhập khẩu; sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm an toàn thực phẩm ở quy mô hàng hóa).

3. Nhiêm vụ cần có sự tham gia phối hợp của các doanh nghiệp, kết quả tạo ra của nhiêm vụ cần được địa phương, doanh nghiệp tiếp nhận và triển khai nhân rộng một cách hiệu quả.

4. Đề xuất đặt hàng theo các biểu mẫu hướng dẫn (biểu 1 và biểu 2) tại phụ lục kèm theo công văn này (Công văn hướng dẫn và các biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử: www.mard.gov.vnkhcn.mard.gov.vn).

Hồ sơ đề xuất đặt hàng của đơn vị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/3/2016 (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, điện thoại 04.37346401, Fax; 04.38433637) và file điện tử qua địa chỉ Email: tramvt.khcn@mard.gov.vn để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, KHCN (VTTr. 120 b).
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNGLê Quốc DoanhPhụ lục:

(Kèm theo Công văn số 997 /BNN-KHCN ngày 04 /02/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Biểu 1

Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực hiện từ năm 2017

Biều 2

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực hiện từ năm 2017


Biểu 1

(Tên đơn vị/cá nhân.....)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…………….

V/v: đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực hiện từ năm 2017


………, ngày tháng năm 2016Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)
Thông tin về đơn vị/cá nhân đề xuất:

Tên đơn vị/cá nhân:..................................................Địa chỉ:......................................................
Đề xuất đặt hàng và đăng ký chủ trì các nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực hiện từ năm 2017 (chi tiết từng đề xuất đặt hàng được thể hiện tại các phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ gửi kèm), tổng hợp danh mục nhiệm vụ như sau:

Danh mục nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực hiện từ năm 2017

(Xếp thứ tự ưu tiên)

TT

Tên đề tài/dự án SXTN

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu

đối với

kết quả*

Phương thức

tổ chức

thực hiện

Ghi chú

1
2
3
4
5
6


……..

*) Nêu rõ yêu cầu đối với các sản phẩm khoa học và công nghệ cùng với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương ứng, đảm bảo sự gắn kết và và tính đồng bộ theo quy trình sản xuất hoặc chuỗi thời gian.

………..ngày tháng năm 2016

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)
Biểu 2

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên đơn vị đề xuất........

Hà Nội, ngày tháng năm 2016


PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHCN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017


  1. Tên nhiệm vụ KH&CN:
  1. Hình thức thực hiện (Một trong 2 hình thức: đề tài nghiên cứu hoặc dự án SXTN):
  1. Mục tiêu:
  1. Tính cấp thiết của nhiệm vụ (tầm quan trọng, tính thời sự hoặc cấp bách,...) :
  1. Các nội dung chính và kết quả dự kiến:
  1. Địa chỉ ứng dụng, quy mô ứng dụng:
  1. Phương án tổ chức thực hiện (đơn vị phối hợp ưu tiên là doanh nghiệp):
  1. Dự kiến hiệu quả (về KHCN, KT-XH, môi trường):
  1. Dự kiến thời gian thực hiện (Số tháng, bắt đầu từ ..):
  1. Thông tin khác (Chỉ áp dụng đối với dự án SXTN):

10.1 Xuất xứ hình thành (Cần nêu rõ: Kết quả của các đề tài KHCN; kết quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả KH&CN từ nước ngoài;nhập công nghệ)

10.2 Dự kiến tổng kinh phí thực hiện dự án và phương án huy động từ nguồn vốn ngoài NSNN (bắt buộc kinh phí huy động ngoài ngân sách tối thiểu chiếm 50% tổng kinh phí dự án)

..., ngày ... tháng... năm 2016TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4, mỗi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ trình bày trong 1 phiếu.

Каталог: Lists -> bonongnghiep News -> Attachments
Attachments -> Danh sách các doanh nghiệp Ma-rốc hoặc liên doanh với Ma-rốc nhập khẩu và kinh doanh cà phê A. Nhập khẩu và kinh doanh cà phê hoà tan
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 2. Tên thủ tục hành chính: Tên đơn vị kê khai: Lĩnh vực
Attachments -> VÀ phát triển nông thôN
Attachments -> Nhãm B&c tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 524-2002 Thuèc trõ cá chøa ho¹t chÊt 2,4-D
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỔng cục thống kê việt nam
Attachments -> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Attachments -> Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với thịt và sản phẩm động vật
Attachments -> Danh mục các phép thử Ban hành kèm theo Quyết định số 2559

tải về 48.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương