CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích11.72 Kb.
#298

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

straight connector 3


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 2


Số: 2360/QĐ-BVTV

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

straight connector 1

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT


Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 và Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 3 tháng 4 năm 2011;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý thuốc bảo vệ thực vật,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Phòng thử nghiệm Hóa – Sinh (địa chỉ: 37 Phạm Tuấn Tài, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tel: 04 37939475), thuộc Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) là Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn lĩnh vực chất lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Mã số: LAS-NN 104Điều 2. Phòng thử nghiệm Hóa–Sinh, Trung tâm chứng nhận phù hợp được tham gia phân tích chỉ tiêu xác định hàm lượng Polyphenol tổng số trong thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc thực vật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Phòng thử nghiệm nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định nêu tại Điều 24, Thông tư số 16/2010/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Cục; Trưởng các phòng, trung tâm thuộc Cục; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Giám đốc Trung tâm chứng nhận phù hợp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Vụ KHCN&MT; (để b/c)

- Lưu VT, QLT.


CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân HồngКаталог: Lists -> bonongnghiep News -> Attachments
Attachments -> Danh sách các doanh nghiệp Ma-rốc hoặc liên doanh với Ma-rốc nhập khẩu và kinh doanh cà phê A. Nhập khẩu và kinh doanh cà phê hoà tan
Attachments -> 2. Tên thủ tục hành chính: Tên đơn vị kê khai: Lĩnh vực
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> VÀ phát triển nông thôN
Attachments -> Nhãm B&c tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 524-2002 Thuèc trõ cá chøa ho¹t chÊt 2,4-D
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỔng cục thống kê việt nam
Attachments -> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Attachments -> Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với thịt và sản phẩm động vật
Attachments -> Danh mục các phép thử Ban hành kèm theo Quyết định số 2559

tải về 11.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương