VÀ phát triển nông thôNtải về 35.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích35.33 Kb.
#2650

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 06/2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng

được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt NamCăn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam bao gồm: 10 giống lúa, 03 giống ngô (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 3 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức, các nhân chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- VP Chính phủ;

- Công báo Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ NN & PTNT;

- UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;

- Cục BVTV, Vụ PC – Bộ NN & PTNT;

- Sở NN và PTNT các tỉnh, Tp. Trực thuộc TW;

- Lưu: VT, TT.


KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Bùi Bá Bổng

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG

ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 06 /2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 01 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


TT

Tên giống

Mã hàng

Vùng được phép sản xuất

1

Giống lúa lai ba dòng Cương ưu 725

1006-10-10-00

Tỉnh Hà Giang và một số tỉnh miền núi phía Bắc

2

Giống lúa lai ba dòng Hoa ưu số 2

1006-10-10-00

Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc

3

Giống lúa lai hai dòng LC 212

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

4

Giống lúa lai hai dòng LC 270

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

5

Giống lúa lai ba dòng Thịnh dụ 11

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

6

Giống lúa lai ba dòng Pioneer brand 27P31

1006-10-10-00

Các tỉnh trong cả nước

7

Giống lúa lai ba dòng CNR02

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

8

Giống lúa lai ba dòng Xuyên hương 178 (XH 178)

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

9

Giống lúa thuần VS1

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

10

Giống lúa thuần Nam Định 5

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

11

Giống ngô lai Thịnh ngô số 10

1005-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

12

Giống ngô lai CP 555

1005-10-10-00

Các tỉnh trong cả nước

13

Giống ngô lai B265

1005-10-10-00

Các tỉnh trong cả nước
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Bùi Bá Bổng

Каталог: Lists -> bonongnghiep News -> Attachments
Attachments -> Danh sách các doanh nghiệp Ma-rốc hoặc liên doanh với Ma-rốc nhập khẩu và kinh doanh cà phê A. Nhập khẩu và kinh doanh cà phê hoà tan
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 2. Tên thủ tục hành chính: Tên đơn vị kê khai: Lĩnh vực
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> Nhãm B&c tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 524-2002 Thuèc trõ cá chøa ho¹t chÊt 2,4-D
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỔng cục thống kê việt nam
Attachments -> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Attachments -> Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với thịt và sản phẩm động vật
Attachments -> Danh mục các phép thử Ban hành kèm theo Quyết định số 2559

tải về 35.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương