Ban tổ chức số 12 hd/btctw đẢng cộng sản việt nam


QUYẾT ĐỊNH Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viêntải về 2.01 Mb.
trang12/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.01 Mb.
#872
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


QUYẾT ĐỊNH

Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên
Căn cứ Điều 6, Điều lệ Đảng và điểm 13 (13.3.4) Quy định số 45 – QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;

Căn cứ Quyết định số:……… Ngày……tháng… năm… của ……… …………………….., về việc…………………… ………………………….

BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Chuyển chi bộ…………………………………. và…………. đảng viên trực thuộc Đảng uỷ cơ sở………………………………(có danh sách kèm theo) về Đảng bộ cơ sở (chi bộ cơ sở)………………………

Điều 2. Đảng uỷ cơ sở……………………………………. có trách nhiệm lập biên bản bàn giao sổ danh sách và đảng viên của chi bộ nêu trên kèm theo hồ sơ đảng viên với đảng uỷ cơ sở nơi nhận chi bộ và đảng viên.

Điều 3. Văn phòng đảng uỷ, chi bộ………… ………………… và đảng viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:

- Như điều 3,

- Lưu VP

Ban tổ chức…………….
T/M BAN CHẤP HÀNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)12. Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng chia tách hoặc sáp nhập trong phạm vi đảng bộ huyện và tương đương (Mẫu 7-SHĐ)TỈNH UỶ (Tương đương): ..................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HUYỆN UỶ (Tương đương): .............

..............ngày........tháng..........năm.........

Số -QĐ/HU

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên
Căn cứ Điều 6, Điều lệ Đảng và điểm 13 (13.3.4) Quy định số 45 – QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;

Căn cứ Quyết định số:………ngày……tháng……năm……của …………………………….., về việc…………………………………………..
BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Chuyển đảng bộ (chi bộ) cơ sở……………… ………… ………… …………… và…………. đảng viên trực thuộc huyện uỷ (có danh sách kèm theo) về Đảng bộ (chi bộ cơ sở)……………………………

Điều 2. Đảng uỷ (chi uỷ) cơ sở……………………………………. có trách nhiệm lập biên bản bàn giao sổ danh sách và đảng viên của đảng bộ (chi bộ) nêu trên kèm theo hồ sơ đảng viên với đảng uỷ cơ sở nơi nhận.

Điều 3. Văn phòng đảng uỷ, Đảng uỷ (chi uỷ) ………… ……… …… … ……… và đảng viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như điều 3,

- Lưu VP

Ban tổ chức…………….
T/M BAN CHẤP HÀNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


13. Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng chia tách hoặc sáp nhập ra ngoài phạm vi đảng bộ huyện và tương đương (Mẫu 7A-SHĐ)


TỈNH UỶ (Tương đương): ..................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

..............ngày........tháng…....năm.......

Số -QĐ/TU
QUYẾT ĐỊNH

Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên
Căn cứ Điều 6, Điều lệ Đảng và điểm 13 (13.3.4) Quy định số 45 – QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;

Căn cứ Quyết định số:………ngày……tháng……năm………của …… ……………………….., về việc…………………………...................
BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Chuyển đảng bộ (chi bộ) cơ sở…………… …… … …… và…………………………………. đảng viên trực thuộc huyện uỷ (có danh sách kèm theo) về ...……………………

Điều 2. Ban tổ chức huyện uỷ (và tương đương)……… ……………… ……………. có trách nhiệm lập biên bản bàn giao sổ danh sách và đảng viên của đảng bộ (chi bộ) nêu trên kèm theo hồ sơ đảng viên với huyện uỷ (và tương đương) nơi nhận.

Điều 3. Huyện uỷ………………………………… .và đảng viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như điều 3,

- Lưu VP

Ban tổ chức…………….
T/M BAN CHẤP HÀNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
14. Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với đảng bộ huyện (và tương đương) chia tách hoặc sáp nhập trong phạm vi đảng bộ trực thuộc Trung ương (Mẫu 8-SHĐ)


TỈNH UỶ (Tương đương): ................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

..............ngày.........tháng......năm........

Số -QĐ/TU

tải về 2.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương