BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNGtải về 25.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích25.23 Kb.
#729

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Số: /QĐ- BTNMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước KHCN-BĐKH/11-15

Giai đoạn 2011 – 2015BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 2630/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”, mã số KHCN-BĐKH/11-15;

Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”;

Căn cứ Văn bản số 2760/BKHCN-XHTN ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng quy chế quản lý các Chương trình KHCN-BĐKH/11-15 và KHCN-33/11-15;

Căn cứ Quyết định số 2260/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế quản lý Chương trình Khoa học và công nghệ cấp nhà nước KHCN-BĐKH/11-15 và KHCN-33/11-15;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Văn phòng Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu” trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Văn phòng Chương trình).

Văn phòng Chương trình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở của Văn phòng Chương trình đặt tại Hà Nội.

Điều 2. Văn phòng Chương trình có chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 2260/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế quản lý Chương trình Khoa học và công nghệ cấp nhà nước KHCN-BĐKH/11-15 và KHCN-33/11-15;

Văn phòng Chương trình có Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và các thành viên Văn phòng Chương trình (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Khoa học và Công nghệ; Ban chủ nhiệm và Văn phòng Chương trình khoa học công nghệ KHCN-BĐKH/11-15; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Tài chính;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ;

- Lưu: VT, PC, KHCN.KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Lai


DANH SÁCH

Thành viên Văn phòng

Chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước KHCN-BĐKH/11-15

Giai đoạn 2011 – 2015(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTNMT ngày tháng 12

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Họ và tên

Trách nhiệm chính

1

PGS. TS. Trần Hồng Thái

Chánh Văn phòng Chương trình

2

TS. Trần Bình Trọng

Phó Chánh Văn phòng Chương trình

3

ThS. Lưu Đức Dũng

Thư ký Văn phòng

4

CN. Phạm Ngọc Anh

Phụ trách Kế toán

5

CN. Nguyễn Thanh Huyền

Chuyên viên

6

CN. Nguyễn Thị Hồng Minh

Chuyên viên

7

CN. Nguyễn Bích Liên

Thủ quỹКаталог: upload -> fckeditor -> file
file -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016
file -> GS. ts ph¹m Vinh Quang bs. NguyÔn V¨n Nam vµ cs I. §Æt vÊn ®Ò
file -> 30. Thủ tục Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường 30 Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CÁch tắt một số phần mềm diệt virus thông dụng ở việt nam avast Free Antivirus
file -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo dự Án tăng cưỜng năng lực xây dựng kế hoạch phát triểN giáo dục trung hạn cấp tỉNH, thành phố
file -> Hướng dẫn tắt một số phần mềm Antivirus
file -> C¸c ch÷ viÕt t¾t
file -> PHẦn một lịch sử thế giới hiệN ĐẠi từ NĂM 1945 ĐẾn nay

tải về 25.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương