BỘ TƯ pháp số: 2889/btp-ktrvb v/v báo cáo tình hình, kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 17.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích17.42 Kb.

BỘ TƯ PHÁP


Số: 2889/BTP-KTrVB

V/v báo cáo tình hình, kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật

theo Hiến pháp năm 2013CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Kế hoạch số 251), ngày 19/3/2014, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 780/BTP-KTrVB gửi các Bộ, ngành, địa phương đề nghị triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013. Để phục vụ việc xây dựng đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và những năm tiếp theo và xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 thuộc trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu tại Mục II.2 Kế hoạch số 251, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện một số việc như sau:1. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013 thuộc trách nhiệm của Cơ quan mình và chỉ đạo việc tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013 tại địa phương (cấp huyện, cấp xã);

2. Trên cơ sở kết quả rà soát đã triển khai, lập các danh mục văn bản thể hiện kết quả rà soát, bao gồm:

(i) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp cần bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 (theo mẫu số 01 kèm theo Công văn này);

(ii) Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp có nội dung, quy định trái với Hiến pháp năm 2013 cần phải dừng thi hành (theo mẫu số 02 kèm theo Công văn này);

(iii) Danh mục đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành cần dừng thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 (theo mẫu số 03 kèm theo Công văn này trong trường hợp địa phương có phát hiện và kiến nghị).3. Xây dựng Báo cáo kết quả rà soát

Các Cơ quan xây dựng Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013 với các nội dung chính như sau:

(i) Quá trình tổ chức thực hiện;

(ii) Kết quả rà soát (bao gồm kết quả rà soát của cấp tỉnh, huyện, xã):

- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm rà soát (được rà soát);

- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013;

- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung, quy định trái với Hiến pháp năm 2013 cần phải dừng thi hành

- Thông tin đề xuất về các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành cần dừng thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, như: số lượng văn bản kiến nghị, lý do kiến nghị ... (nếu có);

(iii) Vướng mắc, khó khăn, đề xuất, kiến nghị, nội dung cần xin ý kiến, trao đổi ...

Báo cáo kết quả rà soát và các Danh mục văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) trước ngày 31/7/2014 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (kèm file điện tử đến địa chỉ: lanht@moj.gov.vn).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Cục Kiểm tra văn bản (Phòng Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật), số điện thoại: 04.62739 658 (Đ/c Hà Thị Lan).

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Vụ PLHSHC, Vụ CVĐC về XDPL (để ph/h);- Lưu: VT, Cục KTrVB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đinh Trung Tụng: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments
Attachments -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương