BỘ TƯ pháp số: 1084/btp-pbgdpl v/v hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 23.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích23.27 Kb.


BỘ TƯ PHÁP

Số: 1084/BTP-PBGDPL

V/v hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2016


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (sau đây gọi tắt là Đề án), phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2016, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai một số hoạt động chủ yếu thuộc phạm vi của Đề án như sau:

1. Nội dung phổ biến

Tập trung phổ biến các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.2. Các hoạt động chính thực hiện Đề án

a) Tổ chức phổ biến sâu rộng các tài liệu pháp luật về quyền dân sự, chính trị do Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương biên soạn và phát hành năm 2015, 2016 bằng những hình thức phù hợp.

b) Trực tiếp tổ chức các hoạt động phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, Nhân dân tại địa bàn xã, phường, thị trấn

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trực tiếp tổ chức các mô hình điểm hoặc hướng dẫn xã, phường, thị trấn tổ chức phổ biến đến cán bộ, Nhân dân tại địa bàn cơ sở thông qua một số hoạt động chủ yếu sau đây:

- Tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có nội dung tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị;

- Xây dựng pa - nô, áp - phích, tờ gấp, tờ lịch phổ biến tại các điểm công cộng;

- Xây dựng và tổ chức truyền thanh nội dung pháp luật về các quyền dân sự, chính trị trên hệ thống truyền thanh cơ sở;

- Các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm và điều kiện của địa phương.

c) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng

- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương tham mưu tổ chức bồi dưỡng, tập huấn (có thể lồng ghép trong tập huấn kiến thức pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với các đối tượng này) hoặc hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nghiên cứu tài liệu để tự bồi dưỡng, tập huấn;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bồi dưỡng hoặc hướng dẫn Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến cho cán bộ, công chức cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng bằng các hình thức phù hợp (có thể lồng ghép trong chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến pháp luật hàng năm).

d) Các tỉnh, thành phố tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” trong năm 2016 chú trọng xây dựng nội dung pháp luật về quyền dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật hôn nhân và gia đình… trong nội dung thi, bảo đảm phổ biến rộng rãi trong cán bộ và Nhân dân pháp luật về quyền dân sự liên quan thiết thực đến đời sống của người dân.

đ) Lồng ghép trong các hoạt động tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016.

e) Tổ chức xây dựng các tin, bài phổ biến pháp luật, chuyên mục hỏi đáp pháp luật, thông tin việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị trên báo chí, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử trực thuộc.3. Bố trí kinh phí thực hiện Đề án

Đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo quy định tại mục 2 phần III của Đề án.4. Kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Đề án

Đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban nhân dân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Đề án (có thể lồng ghép trong kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016) của Bộ, ngành, địa phương và báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Tư pháp (có thể lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016).

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2016.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để phối hợp giải quyết./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành TW (để thực hiện);

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);

- Vụ KH-TC, VP Bộ;- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Đã ký

Phan Chí Hiếu
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương