BỘ TƯ pháp số: 1681/btp-pbgdpl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 22.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích22.52 Kb.


BỘ TƯ PHÁP


Số: 1681/BTP-PBGDPL


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2012


KẾ HOẠCH

tổng kết 10 năm Chương trình phối hợp số 14/2002/CTPH-TP-PN ngày 02/10/2002 về phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam


Thực hiện Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg, Chỉ thị số 05/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02 tháng 10 năm 2002, Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp số 14/2002/CTPH-TP-PN về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ. Sau khi thống nhất với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai việc tổng kết Chương trình phối hợp số 14/2002/CTPH-TP-PN như sau:I- Mục đích, yêu cầu

1- Mục đích

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 14 ngày 02/10/2002 về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ; những hạn chế, vướng mắc, khó khăn, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nội dung, nhiệm vụ mới cần phối hợp và giải pháp để tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình PBGDPL của Chính phủ, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 và Thông báo Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.2- Yêu cầu

Cơ quan Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp phối hợp tiến hành tổng kết toàn diện việc thực hiện Chương trình phối hợp số 14/2002/CTPH-TP-PN ngày 02/10/2002.

Công tác tổng kết cần thực hiện chu đáo, khẩn trương, nghiêm túc, đầy đủ nội dung theo Kế hoạch.

II- Phạm vi, đối tượng, hình thức tổng kết, thời gian báo cáo

- Việc tổng kết được thực hiện từ cơ sở; lấy mốc thời gian từ tháng 02/2002 đến tháng 3/2012 để tổng kết và thống kê các số liệu.

- Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng kết của địa phương bằng các hình thức phù hợp.

- Báo cáo kết quả tổng kết (báo cáo chung kèm các phụ lục) của cấp tỉnh được gửi về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và Ban Luật pháp-Chính sách, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trước ngày 30/7/2012.

- Hội nghị Tổng kết cấp Trung ương dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10/2012 ở hai miền. (Cụ thể sẽ có thông báo sau).

III- Nội dung tổng kết

1- Đánh giá công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp số 14/2002/CTPH-TP-PN

- Việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Chương trình phối hợp.

- Việc ban hành các văn bản tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp.

- Việc xây dựng, thực hiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan Tư pháp, Hội phụ nữ các cấp trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ kể từ khi ban hành Chương trình phối hợp.2- Đánh giá kết quả đạt được trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 14/2002/CTPH-TP-PN

2.1. Nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương trong công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ.

2.2. Kết quả thực hiện các nội dung phối hợp của các cơ quan tham gia ký kết Chương trình ở Trung ương và các địa phương (các nội dung từ mục 1.2 đến mục 1.6 phần II Chương trình phối hợp số 14/2002/CTPH-TP-PN).

2.3. Hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ được địa phương áp dụng, trong đó đánh giá tính hiệu quả, khả thi của các hình thức, việc vận dụng sáng tạo, linh hoạt các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, nhấn mạnh các hình thức đang được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ.

2.4. Công tác phối hợp kiểm tra việc chỉ đạo và triển khai thực hiện Chương trình, đánh giá kết quả và khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phối hợp số 14.

2.5. Kinh phí thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ:

- Kinh phí hàng năm do cơ quan, đơn vị bố trí từ ngân sách nhà nước cấp (ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) để tổ chức thực hiện Chương trình;

- Nguồn kinh phí khác (huy động, tài trợ trong nước và quốc tế).3- Nêu những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong tổ chức triển khai Chương trình phối hợp số 14/2002/CTPH-TP-PN và nguyên nhân của những hạn chế đó.

4- Đề xuất, kiến nghị về phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ.

(Xin gửi kèm bản Phụ lục Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp số 14/2002/CTPH-TP-PN).IV- Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tư pháp, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổng kết Chương trình.

2. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Ban Luật pháp – Chính sách, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp tổng hợp tình hình, kết quả tổng kết Chương trình phối hợp số 14/2002/CTPH-TP-PN của Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; dự thảo Báo cáo tổng kết, dự thảo Chương trình mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, các ban, đơn vị được phân công thực hiện;

- Sở Tư pháp, Hội Liên hiện phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);

- Lưu VT, Vụ PBGDPL.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Thúy Hiền

: tintuc -> Lists -> HoatDongPGBDPLTW -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1083
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1084/btp-pbgdpl v/v hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ban chỉ ĐẠO ĐỀ ÁN
Attachments -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1264/kh-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 500/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HỘI ĐỒng phối hợp phổ biếN, giáo dục pháp luật trung ưƠng số: 419
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương