Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 26.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích26.48 Kb.

Ủy ban nhân dân ……………………..

____________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________________________________


PHỤ LỤC

Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án 1133

(Kèm theo Công văn số /BCĐ-ĐA ngày /5/2016 của Ban chỉ đạo Đề án Trung ương hướng dẫn tổng kết Đề án)

Năm

Ban hành văn bản hướng dẫn (nêu rõ loại hình văn bản)

Thành lập BCĐ và TTK Đề án (Có/

Không)

Mô hình PBGDPL có hiệu quả tại địa bàn trọng điểm (Liệt kê cụ thể)

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thực hiện PBGDPL tại địa bàn trọng điểm

Thực hiện PBGDPL trực tiếp cho nhân dân

Biên soạn, phát hành tài liệu

(Nêu rõ số lượng, loại tài liêu:sách hỏi đáp phổ thông,sách hướng dẫn nghiệp vụ, tờ gấp, băng, đĩa hình, bản tin pháp l uật… )

Kinh phí thực hiện Đề án

Số cuộc tập huấn

Số lượt tham dự

Lĩnh vực , kỹ năng tập huấn, bồi dưỡng nhiều nhất

Số cuộc

Số người tham dự

Đất đai

Môi trường

An toàn thực phẩm

Hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội khác

An toàn giao thông

Từ nguồn ngân sách Nhà nước

Từ các nguồn khác

2013


2014


2015


2016


: tintuc -> Lists -> HoatDongPGBDPLTW -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1083
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1084/btp-pbgdpl v/v hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ban chỉ ĐẠO ĐỀ ÁN
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1264/kh-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1681/btp-pbgdpl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 500/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HỘI ĐỒng phối hợp phổ biếN, giáo dục pháp luật trung ưƠng số: 419
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương