BỘ TƯ pháp số: 1264/kh-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 32.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích32.11 Kb.


BỘ TƯ PHÁP

Số: 1264/KH-BTPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 03 năm thực hiện

Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

và 02 năm triển khai làm thử việc đánh giá, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật


Thực hiện Quyết định số 2143/QĐ-BTP ngày 18/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai làm thử việc đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) trong 02 năm (2014-2016), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 03 năm thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ và 02 năm triển khai làm thử việc đánh giá, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng địa phương đạt chuẩn TCPL như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và 02 năm triển khai làm thử việc đánh giá, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng địa phương đạt chuẩn TCPL (kết quả, vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm), tạo cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL thời gian tới.

b) Thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng giao tại Mục II.4 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai làm thử việc đánh giá địa phương đạt chuẩn TCPL.

2. Yêu cầu

a) Hội nghị được tổ chức tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của thành viên Hội đồng đánh giá TCPL và các tỉnh, thành phố được chọn triển khai làm thử trong việc tổ chức Hội nghị; hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Đánh giá việc thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg trong 03 năm (2013-2015); việc triển khai làm thử đánh giá, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng địa phương đạt chuẩn TCPL trong 02 năm (2014 – 2015), trong đó tập trung vào những thuận lợi, tác động và kết quả đạt được; hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

2. Kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL giai đoạn tiếp theo.

3. Thực hiện biểu dương địa phương đạt tiêu biểu về TCPL toàn quốc trong 02 năm (2014 – 2015); khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và 02 năm làm thử việc đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn TCPL.

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM


  1. Thành phần Hội nghị

1.1. Chủ trì: 01 Lãnh đạo Bộ Tư pháp

1.2. Đại biểu Trung ương (25 người)

- Đại diện các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức thành viên…

- Thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Bộ Tư pháp.

1.3. Đại biểu địa phương (55 người)

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp (Lãnh đạo Sở và Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh; đại diện các đơn vị cấp huyện, cấp xã đã được công nhận đạt chuẩn TCPL, tiêu biểu TCPL cấp tỉnh, toàn quốc tại 05 tỉnh, thành phố triển khai làm thử.

- Đại diện một số Sở Tư pháp các vùng, miền.

- Các đơn vị được khen thưởng nhân dịp tổng kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg.

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp, đại diện một số đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tại nơi tổ chức Hội nghị.

- Đại diện cơ quan báo, đài ở Trung ương và địa phương.

Tổng cộng: khoảng 80 đại biểu.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 01 buổi, dự kiến vào tuần cuối tháng 5/2016.

- Địa điểm: Bộ Tư pháp sẽ thông báo địa điểm, thời gian cụ thể khi gửi Giấy mời đại biểu tham dự Hội nghị.

IV. BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

Nhân dịp tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và 02 năm triển khai làm thử việc đánh giá, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng địa phương đạt chuẩn TCPL của người dân tại cơ sở, Bộ Tư pháp dự kiến biểu dương, khen thưởng như sau:1. Thực hiện biểu dương tiêu biểu về TCPL toàn quốc đối với 04 đơn vị cấp xã và 01 huyện theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, gồm: xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau); xã Thanh Minh (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên); xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), phường Bắc Lý (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các địa phương có thành tích xuất sắc trong 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và 02 năm làm thử. Dự kiến lựa chọn tại 05 tỉnh, thành phố triển khai làm thử (Cà Mau, Điện Biên, Thái Bình, Quảng Bình và thành phố Hồ Chí Minh) và một số tỉnh, thành phố tuy không được chọn triển khai làm thử nhưng tích cực thực hiện nhiệm vụ này (Long An…), mỗi địa phương 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất để khen thưởng.

Bộ Tư pháp sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật là đầu mối tham mưu, giúp Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các thành viên Hội đồng đánh giá TCPL của Bộ xây dựng Dự thảo Báo cáo sơ kết đánh giá 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và 02 năm làm thử; hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận, khen thưởng để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định công nhận, tặng bằng khen tại Hội nghị; chịu trách nhiệm tổ chức Hội nghị (Đặt tham luận, biên tập và in ấn tài liệu Hội nghị; triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị..).

1.2. Vụ Thi đua – Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tham mưu, giúp Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ khen thưởng.

1.3. Văn phòng Bộ Tư pháp có trách nhiệm bố trí kinh phí, tham gia phục vụ tổ chức Hội nghị.

1.4. Đối với các địa phương

- Xây dựng Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg (riêng đối với các địa phương làm thử ngoài việc xây dựng Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, đề nghị báo cáo rõ về kết quả 02 năm triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng đạt phương đạt chuẩn TCPL và tiêu biểu về TCPL theo Công văn số 4793/VPCP-PL); gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 10 tháng 5 năm 2016 (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để tổng hợp, xây dựng Báo cáo chung.

- Hoàn thiện hồ sơ khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định khen thưởng nhân dịp tổ chức Hội nghị tổng kết; chuẩn bị tham luận phục vụ Hội nghị theo yêu cầu.

2. Kinh phí tổ chức Hội nghị

Kinh phí tổ chức Hội nghị được lấy từ kinh phí hoạt động của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, các hoạt động đặc thù của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.
Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để chỉ đạo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Bộ (để thực hiện);

- Các thành viên Hội đồng đánh giá TCPL;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)

Phan Chí Hiếu: tintuc -> Lists -> HoatDongPGBDPLTW -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1083
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1084/btp-pbgdpl v/v hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ban chỉ ĐẠO ĐỀ ÁN
Attachments -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1681/btp-pbgdpl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 500/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HỘI ĐỒng phối hợp phổ biếN, giáo dục pháp luật trung ưƠng số: 419
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương