Ban chỉ ĐẠO ĐỀ ÁNtải về 57.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích57.85 Kb.


BỘ TƯ PHÁP

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN

____________________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________________________________


Số: 1093 /KH-ĐA1133

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016


KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 – 2016” năm 2016

__________________________________________________

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án theo mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, cung cấp kịp thời cho cán bộ, nhân dân các văn bản pháp luật mới; đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội; góp phần giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế -xã hội ở địa bàn trọng điểm.

3. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm; tổng kết, đánh giá, đề xuất phương hướng, giải pháp để phát huy kết quả Đề án trong thời gian tới.II. Yêu cầu

1. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 và nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, địa phương.

2. Đúng mục tiêu, đối tượng; các hoạt động phải có tính khả thi, được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ trách nhiệm, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

3. Bảo đảm phối hợp, lồng ghép việc thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án khác về phổ biến, giáo dục pháp luật, với các phong trào, cuộc vận động do các Bộ, ngành, địa phương phát động năm 2016 nhằm sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả nguồn lực.


B. NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG

I. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

1. Xây dựng Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án năm 2016

- Cơ quan chủ trì: Ban chỉ đạo Đề án Trung ương, Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Ở Trung ương: Trước 31/3/2016;

+ Ở địa phương: Trước 15/4/2016.2. Tổng kết, kiểm tra, đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Đề án nói riêng và Chương trình hành động ban hành theo Quyết định số 409/QĐ-TTg nói chung, đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới

2.1. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án và Chương trình hành động ban hành theo Quyết định số 409/QĐ-TTg

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Đề án (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp);

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II/2016.2.2. Xây dựng Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp thực hiện Đề án trong cả giai đoạn 2013 - 2016

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Đề án (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp);

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2016.2.3. Tiến hành tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động ban hành theo Quyết định số 409/QĐ-TTg và các Đề án của Chương trình kết hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý III/2016.3. Tổ chức các cuộc họp để thảo luận, thống nhất, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động, các Đề án năm 2016 và cả giai đoạn

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Đề án (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp);

- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án và các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương;

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2016.4. Các hoạt động khác phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án Trung ương (gồm trang bị trang thiết bị phục vụ hoạt động của đơn vị thường trực Đề án; thù lao cho Ban chỉ đạo và Tổ thư ký Đề án và các chế độ, hoạt động khác phát sinh).

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương;

- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án;

- Thời gian hoàn thành: Cả năm.II. Các hoạt động cụ thể triển khai thực hiện Đề án

1. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm phục vụ việc nghiên cứu triển khai thực hiện Đề án nói riêng và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung

1.1. Tổ chức Hội thảo “Các tiêu chí đưa vụ việc ra xét xử lưu động để nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân”

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương;

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan và một số địa phương thuộc phạm vi triển khai thực hiện Đề án;

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2016.1.2. Tổ chức Hội thảo “Áp dụng và tăng cường biện pháp xử lý chuyển hướng và tư pháp phục hồi đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật”

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương;

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan và một số địa phương thuộc phạm vi triển khai thực hiện Đề án;

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2016.1.3. Tổ chức 02 Tọa đàm góp ý Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2016 – 2021.

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương;

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Ban chỉ đạo Đề án, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thời gian thực hiện: Tháng 5-6/2016.2. Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

2.1. Tổ chức hội nghị tập huấn về Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương;

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2016.2.2. Tổ chức 02 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật mới về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi thực hiện Đề án cho cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp… của các địa phương thuộc phạm vi thực hiện Đề án

- Ở Trung ương:

+ Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương;

+ Cơ quan phối hợp: Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án, đại diện một số địa phương thuộc phạm vi triển khai thực hiện Đề án và các tổ chức, cá nhân có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Quý II, III/2016.

- Ở địa phương: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện.3. Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi thực hiện Đề án

Tổ chức biên soạn, đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật; in ấn, cung cấp cho cơ quan tư pháp các cấp, cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm các tài liệu: Sách hỏi đáp pháp luật mới, Sách tranh minh họa câu chuyện pháp luật, Sách các tình huống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới… từ thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử; Sách tình huống giải quyết tranh chấp tại cộng đồng dân cư dẫn đến vi phạm pháp luật về các lĩnh vực của Đề án; Đặc san tuyên truyền pháp luật; Tiểu phẩm pháp luật; Câu chuyện pháp luật; Tình huống giải đáp pháp luật; Tờ gấp pháp luật…

- Ở Trung ương:

+ Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

- Ở địa phương: Cơ quan Tư pháp các cấp tham mưu UBND cùng cấp căn cứ điều kiện thực tế giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan triển khai thực hiện.

4. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm

4.1. Tổ chức một số hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động trực tiếp, thanh niên tình nguyện tại địa bàn trọng điểm

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi triển khai thực hiện Đề án;

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Thanh niên CSHCM cơ quan Bộ Tư pháp; các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2016.4.2. Xây dựng, thành lập mới hoặc củng cố, kiện toàn phát huy vai trò các nhóm nòng cốt, tự quản tại các địa bàn trọng điểm tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi thực hiện Đề án;

- Cơ quan phối hợp: Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp và Ủy ban nhân dân các địa bàn trọng điểm.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.4.3. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo điểm hướng dẫn tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; tổng kết, đánh giá kết quả chỉ đạo điểm triển khai thực hiện Đề án

- Ở Trung ương:

+ Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương;

+ Cơ quan phối hợp: Các địa phương được chọn điểm và các cơ quan, tổ chức liên quan (theo văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Tư pháp);

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 8/2016.

- Ở địa phương: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp căn cứ điều kiện thực tế giao nhiệm vụ và chỉ đạo, hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được chọn điểm triển khai thực hiện.5. Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí

Xây dựng, thực hiện các phóng sự, tọa đàm truyền thông; chương trình thông tin, giải đáp pháp luật, phổ biến, giáo dục về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi triển khai thực hiện Đề án); hỗ trợ biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh toàn văn Bộ luật hình sự.5.1. Ở Trung ương:

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương; Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật); Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV2, VTV5), Thông tấn xã Việt Nam (Ban Tin trong nước, Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum); Báo Pháp luật và xã hội; Báo Đại biểu Nhân dân;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 10/2016.5.2. Ở địa phương:

Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp căn cứ yêu cầu và điều kiện thực tế giao nhiệm vụ cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh huyện và các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.6. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát tình hình, trao đổi kinh nghiệm về triển khai thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực của Đề án tại Cộng hòa Pháp

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương;

- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án và một số cơ quan, tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2016.C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo Đề án ở Trung ương (cơ quan thường trực là Bộ Tư pháp) chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật là cơ quan tham mưu, giúp Ban chỉ đạo Đề án Trung ương thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quyền hạn của Ban chỉ đạo, là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp chủ trì tại Kế hoạch này.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2016 cho phù hợp với địa bàn, lĩnh vực, đối tượng và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình.

3. Kinh phí thực hiện Đề án và các nhiệm vụ của Kế hoạch này thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Ban chỉ đạo Đề án ở Trung ương hỗ trợ một phần kinh phí để các địa phương được chọn điểm triển khai thực hiện một số hoạt động của Đề án theo Kế hoạch này (định mức kinh phí, hoạt động thực hiện chỉ đạo điểm, việc thanh quyết toán thực hiện theo văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Tư pháp).

4. Trước 25/7/2016, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án có trách nhiệm gửi Báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án năm 2016 và kết quả triển khai thực hiện Đề án cả giai đoạn về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (nội dung Báo cáo thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Tư pháp). Căn cứ tình hình thực tế, chủ động đề xuất với Bộ Tư pháp để điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp.

5. Các Bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án (để phối hợp);

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
TM. BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)


THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Phan Chí Hiếu
: tintuc -> Lists -> HoatDongPGBDPLTW -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1083
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1084/btp-pbgdpl v/v hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1264/kh-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1681/btp-pbgdpl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 500/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HỘI ĐỒng phối hợp phổ biếN, giáo dục pháp luật trung ưƠng số: 419
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương