BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 4.3 Mb.
trang15/46
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.3 Mb.
#486
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   46

Đơn vị tính: Người

 

Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Tổng số

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Trong đó số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PL

Tổng số

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Trong đó số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức: PL

Tổng số

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Trong đó số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PL

Kinh

Khác

Luật

Khác

Chưa qua đào tạo

Kinh

Khác

Luật

Khác

Kinh

Khác

Luật

Khác

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Tổng số trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Sở Tư pháp

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Huyện/quận/ thị xã/thành phố thuộc tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

1. Tên huyện...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

III. Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

1. Tên Sở...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

……

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1:

Cột 1:....................................; Cột 7:..................................; Cột 8:...................................; Cột 13:...................................; Cột 14:.......................................; Cột 19:...............................................

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày...... tháng... năm.......
GIÁM ĐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 09e/BTP/PBGDPL

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo năm lần 1: Ngày 08 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau


SỐ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TRUNG ƯƠNG
(Năm)


(Từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày....... tháng...... năm.......)

- Đơn vị báo cáo: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể... (Tổ chức pháp chế)

- Đơn vị nhận báo o: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Đơn vị tính: Người

Số báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương

Tổng số

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Trong đó số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PL

Kinh

Khác

Luật

Khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1: Cột 1:.............................................; Cột 6.............................................

 Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày...... tháng... năm.......
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


tải về 4.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   46
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương