BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôNtải về 22.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích22.3 Kb.
#525

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_______________________________________________________________________CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________


Số: 11 /2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ

__________________________________


Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/ NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng và Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ.
Điều 1. Ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ, bao gồm 21 loài sau đây:


Tên Việt Nam

Tên khoa học

 1. Bầu

Lagenaria sinceraria (Molina) Stanley

 1. Cải thảo

Brassica pekinensis Lour. Rupr.

 1. Cần tây

Apium graveolens L.

 1. Dâu tằm

Vicia faba L. var. major Harz

 1. Dẻ

Castanea sativa Mill.

 1. Dứa

Ananas comosus (L.) Merr.

 1. Đậu Bắp

Abelmoschus esculentus (L.) Moench.

 1. Hồng

Diospyros kaki L.

 1. Hướng dương

Helianthus annuus L.

 1. Khoai môn

Colocasia esculenta (L.) Schott

 1. Lan (Hòa thảo)

Dendrobium Sw.

 1. Lan Mokara

Mokara.Pyrus communis L.

 1. Mận

Prunus salicina Lindl.

 1. Rau muống

Ipomoea aquatica

 1. Sắn

Manihot esculenta Crantz

 1. Thuốc lá

Nicotiana tabacum L.

 1. Thược dược

Dahlia Cav.

 1. Trinh nữ hoàng cung

Cranium Latifolium L

 1. Tuylíp

Tulipa L.

 1. Xương rồng

Nhóm Chumbera, Nopal tunero, Tuna và Nhóm Xoconostles


Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Công báo Chính phủ;

- Các Bộ, Ngành liên quan;

- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ NN&PTNT;

- UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ NN&PTNT;

- Bộ Trưởng;

- Lưu: VT, Cục TT.
KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Bùi Bá Bổng

Каталог: Data -> File -> Document
Document -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Document -> BỘ NÔng nghiệP
Document -> VÀ phát triển nông thôN
Document -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số: 142/2002/QĐ-bnn
Document -> Số: 649/2000/QĐ-bts cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Document -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn danh mục bổ sung thứC Ăn chăn nuôI, nguyên liệu thứC ĂN
Document -> Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-cp ngày 04/5/2005 của Chính phủ Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
Document -> 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
Document -> BỘ CÔng nghiệp số: 02/2004/tt-bcn
Document -> PHÁt triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 22.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương