“Nghiên cứu tác dụng dược lý của cây đậu bắp Abelmoschus esculentus L. – Malvaceae. Ứng dụng sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và tăng lipid huyết.”tải về 34.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích34.26 Kb.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: 71/TĐTT-TTTT

V/v Thẩm định thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2009

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- PGS.TS. Mai Phương Mai

- Ths. Huỳnh Ngọc Trinh

Trung Tâm Thông Tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thẩm định thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu tác dụng dược lý của cây đậu bắp Abelmoschus esculentus L. – Malvaceae. Ứng dụng sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và tăng lipid huyết.” do Trường Đại học Y – Dược TP. Hồ Chí Minh chủ trì và PGS.TS. Mai Phương Mai và Ths. Huỳnh Ngọc Trinh đồng chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung Tâm Thông Tin có ý kiến như sau:

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sáng chế:

   • JP2002191309. Method for producing Japanese Horseradish-flavored Abelmoschus Esculentus. Phương pháp sản xuất chất Horseradish-flavored từ cây đậu bắp Abelmoschus Esculentus ở Nhật Bản, 2002.

   • JP59093010. Cosmetic containing extract from unripe fruit of gumbo (Abelmoschus Esculentus). Phương pháp chiết xuất nguyên liệu mỹ phẩm từ trái đậu bắp non, 1984.

   • US20090170809. Pectic Polysaccharides Isolated from Fruit Pods of Okra. Chiết xuất chất Pectic Polysaccharides từ vỏ trái đậu bắp, 2009.

  2. Sách:

   • Pakistan Encyclopaedia Planta Medica: Abelmoschus Esculentus - Allium Sativum v.1: Research Project of Hamdard Foundation and H E J Research Institute of Chemistry. Bộ tài liệu bách khoa toàn thư về bệnh học cây trồng ở Pakistan: Quyển 1, cây Abelmoschus Esculentus – họ Allium Sativum: Đề án nghiên cứu hóa học của Viện Nghiên cứu Cơ bản Hamdard và H E J. Tác giả Atta-ur- Rahman. Nhà xuất bản Hardcover, 1986.

   • Okra and Acacia. Cây đậu bắp và cây keo. Tác giả Libby Hathorn và Brigette Stoddart. Nhà xuất bản Paperback, 2002.

   • Okra. Cây đậu bắp. Tác giả Sam Harrison. Nhà xuất bản Paperback, 1977.

  3. Tài liệu:

 • Beneficial effects of solid matrix chemo-priming in okra. Tác dụng có lợi của việc tạo mồi hoá học thể rắn ở cây đậu bắp. Tác giả K. E. Conway. Nguồn: Plant disease, 2001.

 • Okra. Cây đậu bắp. Tác giả Serge Hamon, André Charrier. Nguồn: Tropical plant breeding, 2001.

 • In-vitro development of ovules obtained after pollination of cotton (Gossypium spp) flowers with pollen from okra (Abelmoschus esculentus. L. Moench). Sự phát triển của các tế bào noãn trong ống nghiệm sau khi thụ phấn cây bông vải (giống Gossypium spp) cùng với phấn cây đậu bắp (giống Abelmoschus esculentus. L. Moench). Tác giả Vlachostergios, D.N; Mavromatis, A.G; Kantartzi, S.K; Roupakias, D.G. Nguồn: Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2007.

 • Reduction of manganese accumulation by ethylenediamine tetraacetic acid and nitrilo triacetic acid in Okra (Abelmoschus esculentus L.) grown in sewage-irrigated soil. Phương pháp làm giảm mức độ tích tụ thành phần Mangan bằng chất Axít Ethylenediamine Tetraacetic và Axít Nitrilo Triacetic ở cây đậu bắp (giống Abelmoschus esculentus L.) khi trồng trong vùng đất có nguồn nước tưới ô nhiễm. Tác giả Denduluri, S. Nguồn: Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 1994.

 • Ameliorative effects of ethylenediamine tetraacetic acid and nitrilo triacetic acid on lead toxicity in okra (Abelmoschus esculentus L.) grown in sewage-irrigated soil. Tác động làm giảm mức độ ô nhiễm chì của chất Axít Ethylenediamine Tetraacetic và Axít Nitrilo Triacetic đối với cây đậu bắp (giống Abelmoschus esculentus L.) khi trồng trong vùng đất có nguồn nước tưới ô nhiễm. Tác giả Denduluri, S. Nguồn: Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 1994.

 • Floridata: Abelmoschus esculentus. Các tính chất đặc trưng của cây đậu bắp ở Florida http://www.floridata.com.

  1. Bài báo:

 • Geometric characteristics and chemical composition of okra (Hibiscus esculentus L.) grown under semi-arid conditions. Các đặc điểm về hình thái và thành phần hóa học của cây đậu bắp (giống Hibiscus esculentus) khi sinh trưởng trong điều kiện bán khô hạn. Tác giả Makhadmeh, I.M; Ereifej, Khalil I. Tạp chí Food Properties, 2004.

 • Two-stage solvent extraction of seeds of Hibiscus abelmoschus Linn: Lipidand FA compositions. Phương pháp chiết xuất hai giai đoạn thành phần Lipid FA từ hạt của cây Hibiscus abelmoschus Linn. Tác giả Sahoo, D; Jena, K.S; Rout, P.K; Rao, Y.R. JAOCS. Tạp chí The American Oil Chemists' Society, 2003.

 • Extraction and composition of the essential oil of ambrette (Abelmoschusmoschtus) seeds. Giải pháp chiết xuất thành phần tinh dầu của hạt Ambrette (giống cây Abelmoschusmoschtus). Tác giả Rout, P.K; Rao, Y.R, Jena, K.S; Sahoo, D; Mishra, B.C. Tạp chí Essential Oil Research, 2004.

 • Joint toxicity of methamidophos and cadmium acting on Abelmoschus manihot. Độc tính phát sinh khi hai chất Methamidophos và Cadmium tác động đồng thời đến cây Abelmoschus Manihot. Tác giả Wang, Xiao-Fei; Zhou, Qi-Xing. Tạp chí Environmental Sciences, 2005.

 • Genetic diversity in South Asian okra (Abelmoschus esulentus) germplasm collection. Tính đa dạng gen trong các mầm nguyên sinh của cây đậu bắp (giống Abelmoschus esulentus) ở khu vực Nam Á. Tác giả I.S. Bisht. Tạp chí Annals of Applied Biology, 1995.

 • Off-season performance of okra for edible pod and seed production. Biểu hiện của cây mướp tây trái vụ cho quả ăn được và vấn đề ra hạt của nó. Tác giả M. S. Islam. Tạp chí Agricultural Science, 2000.

 • Effect of zinc, boron and manganese on yield in okra (Abelmoschus esculentus). Ảnh hưởng của kẽm, bo và mangan trong quá trình gieo trồng cây đậu bắp. (Abelmoschus esculentus). Tác giả S. Bajapai, S. V. S. Chauhan. Tạp chí Agricultural Sciences, 2001.

 • Organic okra (Abelmoschus esculentus): its growth, yield and organoleptic properties. Các thành phần của cây mướp tây (giống Abelmoschus esculentus): vấn đề phát triển, sinh sản và thụ cảm của nó. Tác giả L.B. Taiwo; J.A. Adediran; O.A. Ashaye; O.F. Odofin; A.J. Oyadoyin. Tạp chí Nutrition & Food Science, 2002.

  1. Luận án:

  • A study of okra (Hibiscus esculentus). Nghiên cứu về cây đậu bắp (giống Hibiscus esculentus). Tác giả Fisher, Anna Bathsheba. Trường Đại học Oklahoma, 2004.

  • Responses of okra (Hibiscus esculentus L.) cultivars to photoperiod and temperature. Mức độ phản ứng của cây đậu bắp (giống Hibiscus esculentus) đối với các chu kỳ ánh sáng và nhiệt độ. Tác giả Tonga, Albert Zuur. Trường Đại học Guelph, 2002.

 1. TRONG NƯỚC:

  1. Luận án:

 • Nghiên cứu đặc tính sinh học và khả năng ứng dụng của cây vông vang (Abelmoschus moschatus (L.) Medik.) ở Việt Nam. Tác giả Ninh Khắc Bản. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, 2001.

 • Nghiên cứu thành phần hoá học và tác động dược lý theo hướng điều trị loét dạ dày của rễ củ cây sâm báo (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) MER, họ Bông (Malvaceae). Tác giả Đào Thị Vui. Viện Dược liệu, 2008.

  1. Bài báo:

 • Một số tác dụng sinh học của chế phẩm flavonoid chiết xuất từ đài quả hibiscus sebdariffa Linn di thực vào Việt Nam. Tác giả Phùng Đức Hữu. Tạp chí dược học, 2002.

 • Hyperglycaemic effects of extract of the radix of Hibiscus sagittifolius var. septentrionalis Gag. Malvaceae harvested in Thanh Hoa in experimental animals. Hiệu quả khi thử nghiệm trên gia súc của chất Hyperglycaemic được trích từ cây Hibiscus sagittifolius var. septentrionalis Gag. Malvaceae khi trồng ở Thanh Hóa. Tác giả Đào Thị Vui,  Nguyễn Trọng Thông,  Nguyễn Thượng Đông,  Phạm Thị Trang. Tạp chí Dược học, 2006.

 • Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng glycosid theo chất G 6 trong sản phẩm chiết xuất làm thuốc chữa bệnh đái tháo đường từ quả mướp đắng. Tác giả Phạm Văn Thanh. Tạp chí Dược liệu, 2001.

 • Một số kết quả nghiên cứu về cây đậu bắp (Albemoschus moschatusL.Medik) mọc hoang dại ở Việt Nam. Tác giả Ninh Khắc Bản. Tạp chí Dược liệu, 2000.

Xin thông báo kết quả thẩm định của chúng tôi.

Trân trọng./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Trần Thị Thu Thủy
BM-TĐĐT-04 LBH:01 LSĐ:00 Ngày BH:23/03/2007 Trang /4

: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Y%20-%20Duoc -> Nam%202009
Nam%202009 -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Y%20-%20Duoc -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Y%20-%20Duoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
Y%20-%20Duoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Y%20-%20Duoc -> “Nghiên cứu phát hiện đột biến gen yếu tố VIII gây bệnh Hemophilia a và chẩn đoán trước sinh cho các thai phụ mang kiểu gen dị hợp tử”
Y%20-%20Duoc -> “Nghiên cứu chỉ định của phẫu thuật tái tưới máu toàn bộ mạch vành dùng hai động mạch ngực trong làm tất cả các cầu nối”
Nam%202009 -> “Khảo sát tác dụng chống thoái hóa tế bào thần kinh và suy giảm trí nhớ của một số dược liệu sử dụng mô hình Trimethyltin trên chuột nhắc”
Nam%202009 -> “Nghiên cứu qui trình điều trị bỏng và các tổn thương mất da kết hợp liệu pháp ghép tế bào sừng tự thân qua nuôi cấy”
Nam%202009 -> “Nghiên cứu sàng lọc một số cây thuốc và bài thuốc có tác dụng kiểu nội tiết tố sinh dục nam trên các mô hình dược lý thực nghiệm”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương