VÀ phát triển nông thôNtải về 41.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích41.16 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 12 /2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012THÔNG TƯ

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng

được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam,Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” bao gồm: 12 giống lúa thuần; 01 giống hồng; 01 giống cam; 01 giống táo và 03 giống thuốc lá (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- VP Chính phủ;

- Công báo Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ NN & PTNT;

- UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;

- Cục BVTV, Vụ PC - Bộ NN & PTNT;

- Sở NN và PTNT các tỉnh, Tp. trực thuộc TW;

- Lưu: VT, TT.


KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Bùi Bá Bổng

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG

ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 01 tháng 03 năm 2012của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


TT

Tên giống

Mã hàng

Vùng được phép sản xuất

1

Giống lúa thuần OM 5981

1006-10-10-00

Các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

2

Giống lúa thuần OM 5464

1006-10-10-00

Các tỉnh thành vùng Nam Bộ

3

Giống lúa thuần OM 8923

1006-10-10-00

Các tỉnh thành vùng Nam Bộ

4

Giống lúa thuần OM 5451

1006-10-10-00

Các tỉnh thành vùng Nam Bộ

5

Giống lúa thuần OM 6071

1006-10-10-00

Các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

6

Giống lúa thuần OM 6377 (AG1)

1006-10-10-00

Các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

7

Giống lúa thuần OM 7347

1006-10-10-00

Các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

8

Giống lúa thuần OM 6976

1006-10-10-00

Các tỉnh thành vùng Nam Bộ

9

Giống lúa thuần OM 5954

1006-10-10-00

Các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

10

Giống lúa thuần OM 6600

1006-10-10-00

Các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

11

Giống lúa thuần OM 5629

1006-10-10-00

Các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

12

Giống lúa thuần OMCS 2009 (OM7920)

1006-10-10-00

Các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

13

Giống hồng MC1

-

Các vùng núi cao phía Bắc có độ lạnh phù hợp

14

Giống cam BH

-

Các tỉnh phía Bắc

15

Giống táo ĐL-BG1

-

Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc

16

Giống thuốc lá C9-1

-

Các tỉnh phía Nam

17

Giống thuốc lá VTL5H

-

Các tỉnh phía Nam

18

Giống thuốc lá BS2

-

Các tỉnh phía Bắc

KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Bá Bổng


: Data -> File -> Document
Document -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Document -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Document -> BỘ NÔng nghiệP
Document -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số: 142/2002/QĐ-bnn
Document -> Số: 649/2000/QĐ-bts cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Document -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn danh mục bổ sung thứC Ăn chăn nuôI, nguyên liệu thứC ĂN
Document -> Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-cp ngày 04/5/2005 của Chính phủ Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
Document -> 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
Document -> BỘ CÔng nghiệp số: 02/2004/tt-bcn
Document -> PHÁt triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương