Nghieân cöùu y hoïc y hoïc tp. Hoà Chí Minh Taäp 10 Phuï baûn Soá 1* 2006tải về 152.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích152.17 Kb.
#1854

Nghieân cöùu Y hoïc

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 10 * Phuï baûn Soá 1* 2006KHAÛO SAÙT MOÄT SOÁ TINH DAÀU THUOÄC GIOÁNG APIUM HOÏ HOA TAÙN
(APIACEAE).


Traàn Thò Phuïng *, Nguyeãn Thaønh Trung *, Nguyeãn Thò Mai Höông*

Toùm taét


Hoï Hoa taùn laø moät hoï lôùn, bao goàm khoaûng 300 gioáng vaø hôn 3000 loaøi. ÔÛ Vieät Nam, theo GS. Phaïm Hoaøng Hoä gioáng Apium coù 2 loaøi: Graveolens vaø Petroselinum.

Tính chaát ñaëc tröng cuûa hoï Apium laø caây daïng thaân thaûo, laù coù beï, hoa hình taùn. Cuï theå laø treân caây Caàn taây (Apium graveolens var dulce) vaø caây Muøi taây (Apium petroselinum var crispum). Ñaây laø caây nhaát nieân, coù nguoàn goác töø chaâu Aâu vaø caùc nöôùc Taây AÙ. Taïi Vieät Nam, chuùng ñöôïc troàng vaø phaùt trieån ôû vuøng cao nguyeân Ñaø Laït, tænh Laâm Ñoàng. Laø loaïi rau gia vò vaø cuõng laø loaïi döôïc thaûo. Tinh daàu Caàn taây coù taùc duïng giaûm ñau, giaûm caân, haï huyeát aùp...Tinh daàu Muøi taây duøng ñeå ñieàu trò giaûm co thaét, lôïi tieåu vaø giuùp deã tieâu hoaù.

Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa tinh daàu Caàn taây vaø Muøi taây ñöôïc xaùc ñònh bôûi phöông phaùp saéc kyù khí gheùp khoái phoå (GC-MS).

Chuùng toâi söû duïng hai phöông phaùp ñeå ly trích tinh daàu laø phöông phaùp chöng caát hôi nöôùc coå ñieån vaø chöng caát hôi nöôùc coù söï hoã trôï cuûa vi soùng.

Summary


STUDYING ESSENTIAL OILS OF APIUM GENUS, THE APIACEAE FAMILY

Tran Thi Phung, Nguyen Thanh Trung, Nguyen Thi Mai Huong


* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 10 – Supplement of No 1 - 2006: 75 – 79

The Apiaceae (Umbelliferae) is a big family, includes 300 genus and surpass 3000 species. In Viet Nam, according to professor Pham Hoang Ho, the genus of Apium have two species: Graveolens and Petroselinum.

Concrete: Apium graveolens var dulce (Celery) and Apium petroselinum var crispum (Parsley)

Those are biennial plants, native in Europe and Western of Asia, now they grow in Da Lat highland, Lam Dong district.

We used as uncooked or cooked vegetable, and as medicinal plants. Parsley has traditionally been used is an antispasmodic, carminative, diuretic, emmenagogue and stomachic. Celery is used in certaintonic, sedative, carminative, preparations and as a fragrance component in soaps.

The chemical composition of essential oils of Parsley and Celery was identified by GC-MS. The main constituent of the oil of Celery is Limonen, and Parsley is Myristicin, Apiol.

We used two methods for activating of hydrodistillation: Conventional heating and microwave irradiation.

Ñaët vaán ñeà


T
öø thaäp kyû 80 trôû laïi ñaây, tinh daàu ñöôïc xem laø saûn phaåm raát coù giaù trò vaø quyù hieám vì haøm löôïng cuûa noù trong nguyeân lieäu raát ít coù khi chæ chieám 0.0025% (tinh daàu hoa hoàng). Hôn nöõa, tinh daàu laø maët haøng coù giaù trò xuaát khaåu cao vaø tham gia trong nhieàu ngaønh coâng nghieäp khaùc: höông lieäu, thöïc phaåm, myõ phaåm, döôïclieäu...ñem laïi hieäu quaû kinh teá lôùn vaø ñoùng vai troø khaù quan troïng trong ñôøi soáng con ngöôøi. ÔÛ nöôùc ta vôùi ñieàu kieän thieân nhieân öu ñaõi, thuaän lôïi cho vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån caùc loaøi thöïc vaät, trong ñoù caây tinh daàu laø moät nguoàn nguyeân lieäu ña daïng vaø vò trí cuûa noù ngaøy caøng ñöôïc khaúng ñònh.

Qua khaûo saùt thöïc teá, chuùng toâi nhaän thaáy raèng Caàn taây vaø Muøi taây laø nhöõng loaïi rau gia vò khoâng theå thieáu trong moät soá moùn aên, laø nguoàn thuoác quyù, tinh daàu cuûa chuùng coù nhieàu öùng duïng quan troïng trong coâng nghieäp höông lieäu, thöïc phaåm, döôïc lieäu, ...vaø ñaëc bieät laø ñöôïc troàng khaù phoå bieán ôû nöôùc ta. Taän duïng nguoàn nguyeân lieäu saün coù, vieäc tieán haønh nghieân cöùu kyõ löôõng caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán haøm löôïng, chaát löôïng, cuõng nhö xaùc ñònh thaønh phaàn hoaù hoïc, thöû nghieäm nhöõng hoaït tính cuûa tinh daàu laø vieäc heát söùc caàn thieát vaø yù nghóa nhaèm ñöa ra nhöõng keát quaû ban ñaàøu goùp phaàn naâng cao hieäu quaû khai thaùc vaø hieäu quaû öùng duïng, ñoùng goùp nhieàu hôn nöõa vaøo söï phaùt trieån cuûa ngaønh tinh daàu Vieät Nam.


Noäi dung

Sô ñoà ly trích baèng phöông phaùp chöng caát hôi nöôùc coå ñieån.
Thôøi gian (giôø)

Khoái löôïng (g)

Hieäu suaát (%)

Caàn taây

Muøi taây

Caàn taây

Muøi taây

2

0,0560

0,8025

0,0112

0,1605

3

0,1000

0,8960

0,0200

0,1792

4

0,1575

0,9030

0,0315

0,1806

5

0,2135

0,9155

0,0427

0,1831

6

0,2400

0,9260

0,0480

0,1852

7

0,2250

0,9225

0,0450

0,1845

Phöông phaùp vi soùng khoâng theâm nöôùc vaøo nguyeân lieäu


Tinh daàu caây Caàn taây


Thôøi gian (phuùt)

Khoái löôïng (g)

Hieäu suaát (%)

8

0,0102

0,0051

10

0,0540

0,0270

12

0,0832

0,0416

14

0,1200

0,0600

16

0,1250

0,0625

18

0,1280

0,0640

20

Nguyeân lieäu phaân huûy

0

Tinh daàu caây Muøi taây


Hieäu suaát ly trích tinh daàu theo thôøi gian chieáu xaï.

Thôøi gian (phuùt)

Khoái löôïng (g)

Hieäu suaát (%)

6

0,4095

0,1365

9

0,4570

0,1523

12

0,4986

0,1662

15

0,5294

0,1765

18

0,5376

0,1792

20

Nguyeân lieäu phaân huûy

0


Phöông phaùp vi soùng theâm nöôùc coá ñònh vaøo nguyeân lieäu (phöông phaùp C) Tinh daàu caây Caàn taây


Thôøi gian (phuùt)

Khoái löôïng (g)

Hieäu suaát (%)

16

0,0220

0,0110

18

0,0728

0,0364

20

0,1026

0,0513

22

0,1202

0,0601

24

0,1306

0,0653

26

0,1300

0,0650

28

Nguyeân lieäu phaân huûy

0

Tinh daàu caây Muøi taây


Thôøi gian (phuùt)

Khoái löôïng (g)

Hieäu suaát (%)

12

0,3215

0,1077

15

0,5058

0,1686

18

0,5463

0,1821

21

0,5595

0,1865

24

0,5607

0,1869

25

Nguyeân lieäu phaân huûy

0

So saùnh hieäu suaát ly trích tinh daàu döôùi söï hoã trôï cuûa vi soùng (theâm nöôùc coá ñònh vaøo nguyeân lieäu)


So saùnh tinh daàu caây Caàn taây, Muøi taây theo 3 phöông phaùp ly trích


Phöông phaùp ly trích

Thôøi gian ly trích (phuùt)

Hieäu suaát (%)

Caàn taây

Muøi taây

Caàn taây

Muøi taây

Coå ñieån

300

300

0,0427

0,1831

Vi soùng khoâng nöôùc

14

15

0,0600

0,1765

Vi soùng coù nöôùc

24

21

0,0653

0,1865


Caùc chæ soá hoùa lyù

Chæ soá vaät lyù

Tæ troïng ()

Goùc quay cöïc ()

Chæ soá khuùc xaï ()

Caàn taây

0,8612

+49o10’

1,4812

Muøi taây

1,0190

+2o28’

1,5133

Chæ soá hoùa hoïc

Chæ soá acid (IA)

Chæ soá savon hoùa (IS)

Chæ soá ester hoùa (IE)

Caàn taây

3,83

72,08

68,25

Muøi taây

3,90

49,49

45,79

Thaønh phaàn hoùa hoïc


Phöông phaùp A: Chöng caát hôi nöôùc coå ñieån.

Phöông phaùp B: Vi soùng khoâng nöôùc.Phöông phaùp C: Vi soùng nöôùc coá ñònh.

Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa tinh daàu caây Caàn taây theo 3 phöông phaùp ly trích


Stt

Teân caáu phaàn

Thaønh phaàn (%)

A

B

C

1

Sabinen

0,74

Veát

0,03

2

-Pinen

2,79

Veát

0,04

3

dl-Limonen

42,25

4,27

3,08

4

cis--Ocimen

5,15

0,34

0,15

5

trans--Ocimen

0,26

Veát

Veát

6

-Terpinen

2,31

0,07

0,05

7

Pentilbenzen

0,50

0,07

0,05

8

1-Metilnaptalen

0,09

0,08

0,03

9

1,5,8-p-Mentatrien

0,40

-

-

10

trans-Cariophilen

7,17

0,62

0,82

11

-Humulen

0,75

0,20

0,06

12

-Selinen

5,08

1,14

2,69

13

-Selinen

0,53

0,10

0,34

14

Miristicin

1,82

0,51

0,72

15

1-H-Indol-4-ol

Veát

3,91

4,56

16

Butilidenptalid

0,26

1,31

1,10

17

Apiol

0,98

Veát

Veát

18

Sedanenolid

12,55

85,68

83,35

19

Ligustilid

1,29

0,07

0,08

20

Neophitadien

1,33

0,32

0,19

21

Falcarinol

5,62

0,06

0,26

Toång coäng:

91,87

98,55

97,60

Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa tinh daàu caây Muøi taây theo 3 phöông phaùp ly trích


STT

Teân caáu phaàn

Thaønh phaàn (%)

A

B

C

1

-Pinen

0,37

Veát

0,04

2

Sabinen

0,41

0,11

0,07

3

-Pinen

1,53

0,22

0,18

4

-Phelandren

0,80

0,14

0,12

5

- Phelandren

17,13

Veát

Veát

6

-Terpinolen

0,72

1,01

0,88

7

1-Metil-2-(2-propenil) benzen

0,76

-

-

9

1,3,8-p-Mentatrien

14,27

3,13

2,29

10

-Elemen

0,11

0,10

0,14

11

Miristicin

44,62

53,36

50,53

12

-Selinen

1,87

-

-

11

1,2,3-Trimetoxi-5-(2-propenil)benzen

0,24

1,59

2,41

12

cis-Asaron

-

-

0,27

13

Chaát A

0,55

0,22

0,53

14

Calaren

-

-

0,07

15

Apiol

13,51

31,17

32,48

16

Ligustilid

-

0,17

0,63

17

Bergapten

-

-

0,02

Toång coäng:

96,89

91,12

90,66

ChaátA:1,2,3,4,5,6,8a-octahidro-7-metil-4-metilen-1-(1-metiletil)naptalen..

Keát quaû thöû nghieäm tính khaùng khuaån


Vi khuaån

Ñöôøng kính voøng khaùng khuaån (mm)

Caây Caàn taây

Caây Muøi taây

Escherrichia Coli ATCC 25922

6

6

Staphylococcus aureus ATCC 25923

13

14

Pseudomonas aeruginosa

6

6

Samonella typhi

6

6

Streptococcusfecalis

7

9

Keát luaän


Qua caùc keát quaû khaûo saùt treân ba tinh daàu thuoäc gioáng Apium cuûa hai loaøi cuï theå treân caây, Caàn taây, Muøi taây. Ñaây laø nhöõng loaïi caây ñöôïc di thöïc vaøo Vieät Nam töø raát laâu vaø laø nguoàn gia vò phoå bieán. Chuùng toâi nhaän thaáy raèng:

Laø ngöôøi ñaàu tieân thöïc hieän phöông phaùp chieáu xaï vi soùng trong vieäc ly trích tinh daàu Caàn taây, Muøi taây, coù nhieàu öu ñieåm hôn phöông phaùp coå ñieån veà maët thôøi gian, vaø hieäu suaát daãn ñeán ít toán keùm naêng löôïng, coâng lao ñoäng vì theá phöông phaùp vi soùng cho tính kinh teá cao hôn so vôùi phöông phaùp coå ñieån.

Tinh daàu coù muøi thôm ñaëc bieät nhôø söï hieän dieän cuûa nhoùm ptalid ôû caùc daïng butilptalid, butilidenptalid, butilidendihidroptalid (ligustilid) butildihidroptalid (sedanenolid) trong caây Caàn taây, vaø 1,3,8-p-mentatrien trong caây Muøi taây, Phuø hôïp vôùi taøi lieäu tham khaûo.

Höôùng ñeà nghò


Caáu phaàn falcarinol coù haøm löôïng khaù cao trong reã caây Caàn taây (79,91), Muøi taây (16,09%), ñoàng thôøi coù hoïat tính döôïc hoïc khaù haáp daãn nhö khaùng naám Candida albicans, Khaùng vi truøng lao (Mycobacterium arium), vaø khaùng nhieàu loïai vi khuaån khaùc(30). Vì vaäy höôùng ñeà nghò phaùt trieån tôùi coù theå coâ laäp ñöôïc falcarinol töø reã caây caàn taây, haàu öùng duïng trong y döôïc hoïc.

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO


1 Phaïm Hoaøng Hoä, Caây coû mieàn Nam Vieät Nam, Khoa Hoïc Ñaïi hoïc Saigon (1960).

2 Ñoã Taát Lôïi, Nhöõng caây thuoác vaø vò thuoác Vieät Nam, NXB Y hoïc, Haø Noäi (1999).

3 Leâ Ngoïc Thaïch, Tinh daàu, NXB Ñaïi hoïc Quoác gia Tp. HCM (2003).

4 A. Y. Leung. Fosters, Encyclopedia of common natural ingredients, Wiley & Sons, New York 156 (1996)

5 Brian M. Lawrence, Essential Oils, Allured, Wheaton, 1979-1980 (1981), 1981-1987 (1989), 1988-1991 (1993)

6 Dussourd. David, Journal of Chemical Ecology, 29, 2023-2047 (2003)

7 D. Kumar et al., Fitoterapia, 62(5), 403 (1999)

8 E. Westphal and P. C. M. Jansen, Plant Resources of South-East Asia, Selection Borgo Indonesia, p. 32(1993)

9 M. B. Smith, March’s Advanced Organic Chemistry. 5th Edition, John Wiley & Sons, New York, 393 – 394 (2001)

10 Long-Ze Lin, Xian-Guo He, et al., Journal of Chromatography A, 810, 71-79 (1998)


Khoa Hoïc Cô Baûn


tải về 152.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương