Trần Thị Lệ Minhtải về 203.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích203.86 Kb.
Phó Trưởng Bộ môn, Giảng viên, Phụ trách Học viên Cao học. 

Họ và tên: Trần Thị Lệ Minh

Ngày tháng năm sinh: 1977

Học vị: Tiến Sĩ

Chuyên ngành: Nông Nghiệp

Email: ttlminh@hcmuaf.edu.vn   ,  

Điện thoại: 08 7220295


 

Quá trình đào tạo

·        1995 – 2000: Kỹ sư Nông học. Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

·        2000 – 2001: Thạc sỹ. Đại Học Nancy - Pháp

·        2002 – 2005: Tiến sỹ. Đại Học Nancy - Pháp

·        2006: Sau tiến sỹ (Postdoc). . Đại Học Nancy - Pháp


 

Quá trình công tác

·        2001 - 2007: Bộ môn Công nghệ Sinh học – Đại học Nông LâmTP.HCM 

Công trình

·        Chuyển gene kháng sâu và kháng thuốc trừ cỏ vào cây thuốc lá (Nicotiana tabacum L.) nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

 

·        Chuyển gene vào cây Ruta graveolens L. nhờ Agrobacterium tumefaciens·        Nghiên cứu sự tổng hợp và tích lũy tropan alkaloid của cây Cà Độc Dược (Datura innoxia Mill.)

·        Nghiên cứu sự chuyển hóa của phenylalanine được đánh dấu đồng vị phóng xạ C14 thành các tropan alkaloid trong cây Cà Độc Dược (Datura innoxia Mill.)

·        Bước đầu nghiên cứu về indole alkaloid trên cây trường xuân hoa (Catharanthus roseus)

 

·        TD. Vu, TLM. Tran, B. Mignard, F. Biteau, S. Heinrich, L. Hassani, F. Bourgaud et E. Gontier, 2006. Modélisation de la croissance et de la production d’alcaloïdes tropaniques de Datura innoxia Mill. cultivé en hydroponie; évaluation de l’effet de l’intensite d’eclairement sur le développement de la plante et la biosynthèse d’hyoscyamine et de scopolamine. Séminaire 2006 de l’école doctorale RP2E «Ingénierie des ressources, procédes, produits et environnement», Nancy, 26 janvier 2006– ISBN 2-9518564-4-X, 357 – 363.·        Tran Thi Le Minh, 2005. Synthèse et accumulation d’alcaloïdes tropaniques chez Datura innoxia Mill. cultivé en hydroponie: analyse des effets de l’environnement biotique et abiotique; essais de mise en place d’une nouvelle technologie de production. Institut National Polytechnique de Lorraine. Thèse, 140p.

 

·        Trần Thị Lệ Minh, Bùi Cách Tuyến, Bourgaud Frédéric và Gontier Eric, 2005. Kích thích sự sinh tổng hợp các hoạt chất thứ cấp (Stimulation the biosynthesis of the secondary metabolites). Tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp (Journal of Agricultural sciences and technology) số 2 và 3 chuyên đề Công nghệ Sinh học. Đại học Nông Lâm – Tp. Hồ Chí Minh. Chi nhánh nhà xuất bản Nông nghiệp, 137 – 144.     

·        Trần Thị Lệ Minh, Bùi Cách Tuyến, Bourgaud Frédéric và Gontier Eric, 2005. Sản xuất các hoạt chất thứ cấp với mô hình thủy canh (Production the secondary metabolite with hydroponic culture). Tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp (Journal of Agricultural sciences and technology) số 2 và 3 chuyên đề Công nghệ Sinh học. Đại học Nông Lâm – Tp. Hồ Chí Minh. Chi nhánh nhà xuất bản Nông nghiệp, 145 – 151.   

·        Tran Thi Le Minh, Mignard B., Vinter E, Osman A., Phung Vo Cam Hong, Bui Cach Tuyen, Dechaux C., Lanoue A., Boitel-Conti M., Bourgaud F. et Gontier E., 2004. Etude de la production d'alcaloïdes tropaniques chez Datura innoxia Mill. cultivée en hydroponie; Evaluation un procédé générique de production de métabolites végétaux à l'usage thérapeutique et/ou cosmétique. Séminaire de l'école doctorale RP2E "Ingénierie des resources, Procédé, Produit et Environnement". ISBN 2-9518564-2-3. 322-330.   

·        Lièvre Karine, Hehn Alain, Tran Thi Le Minh, Gravot Antoine, Thomasset Brigitte, Bourgaud Frederic et Gontier Eric, 2004. Genetic transformation of the medicinal plant Ruta graveolens L. by an Agrobacterium tumefaciens-mediated method. Plant ScienceVolume 168, Issue 4April 2005Pages 883-888 

·        Gontier Eric, Gougeon Sebastien, Guillot Xavier, Thomasset Brigitte, Mejean Luc, Tran Thi Le Minh, Bourgaud Frederic, 2004. Les plantes, sources d'acides gras essentiels oméga-3. OCL 11: 106-111.

·        Gontier E., Clement A., Tran T.L.M., Gravot A., Lièvre K., Guckert A. et Bourgaud F., 2002. Hydroponic combined with natural or forced root permeabilization: a promising technique for plant secondary metabolite production. Plant Science, 163: 723-732. 

·        Tran Thi Le Minh, 2006. Etude de la croissance et la mise en place de la methode de dosage des alcaloïdes indolique chez le catharanthus roseus (l.) g. don. Institut National Polytechnique de Lorraine. Rapport Post-doc, 20p.

 

Các poster hội nghị

·        Tran Thi Le Minh, Mignard Benoit, Vinter Eric, Ayala Osman, Phung Vo Cam Hong, Bui Cach Tuyen, Bourgaud Frederic et Gontier Eric, 2004. Etude de la production d’alcaloïdes tropaniques chez Datura innoxia Mill. cultivé en hydroponie; évaluation d’un procédé générique de production de métabolites végétaux à usage thérapeutique et/ou cosmétique. Poster numéro 21 du séminaire d'école doctoriale RP2E

·        Bourgaud F., Mignard B., Tran TLM, et Gontier E., 2004. A New Technology for Recovering Active Compounds from Plants. Poster de congrès de Saint - Malo.

 

·        Lièvre Karine, Hehn Alain, Tran Thi Le Minh, Lacoste Paul, Thomasset Brigitte, Bourgaud Frederic et Gontier Eric, 2003. Agrobacterium-mediated transformation of the medicinal plant Ruta graveolens L. 7th Congrès of Plant Molecular Biology – ISPMB - Barcelona.·        Lièvre Karine, Tran Thi Le Minh, Hehn Alain, Bourgaud Frederic et Gontier Eric, 2002. Transformation génétique de la rue (Ruta graveolens L.) par Agrobacterium tumefaciens. Poster présenté lors du séminaire de l'école doctorale RP2E. CD-Rom ISBN 2-9518564-0-7.

·        TD. Vu, TLM. Tran, R. NASRI, F. Biteaua, B. Mignar, J.P. Fèvre, A. Guckert, F. Bourgau et E. Gontier, 2007. Plant secondary metabolites production:hydroponic cultures for harvesting root phytochemicals. Poster

 

 

Hướng dẫn sinh viênNăm 2002 :

·        Claire-Marie Robine, Trường dự bị Bách Khoa, Nancy-Pháp. Chủ đề thực tập : Nghiên cứu các hoạt chất thứ cấp có lợi trong y học bởi tiến trình trồng thủy canh cà độc dược (Datura innoxia Mill.).

·        Radlovic Amandine, BTS, Luxeuil les Bains-Pháp. Chủ đề thực tập : Trồng thủy canh cây cà độc dược (Datura innoxia Mill.).

·        Marie-Alix Marmois, Đại Học Henry Poincaré, Faculté des Science, Nancy-Pháp. Chủ đề thực tập : Nghiên cứu sự sản xuất các hoạt chất thứ cấp của cây cà độc dược (Datura innoxia Mill.) trồng trong hệ thống thủy canh.

·        Diolosa Sévrine, Moreau Rachel, Niderkorn Vincent, sinh viên năm thứ 3, ENSAIA, Nancy-Pháp. Chủ đề thực tập: Biến đổi hình thái cây cà độc dược (Datura innoxia Mill.) bởi AIA (Indole Acetic acid) và Agrobacterium rhizogenes.

            Năm 2003 :

·        Alexandra Kastner, sinh viên năm thứ 3, Trường đào tạo kỹ sư của Đức. Chủ đề thực tập: Phát triễn hệ thống « Cây Cho Sữa » trên diện rộng và Biến đổi hình thái cây cà độc dược (Datura innoxia Mill.) bởi AIA (Indole Acetic acid) và Agrobacterium rhizogenes.

·        Christophe Lemoine, Trường dự bị Bách Khoa Nancy, Nancy-Pháp. Chủ đề thực tập : Sản xuất tropan alkaloid bởi cây cà độc dược (Datura innoxia Mill.) trồng trong hệ thống thủy canh.

·        Guihem Mathe, học viên cao học ngành hợp chất tự nhiên thưc vật có lợi trong kinh tế. Chủ đề thực tập: Góp phần vào sự phát triễn của tiến trình sản xuất các hoạt chất thứ cấp thực vật bởi hệ thống trồng thủy canh.

            Năm 2004 :

·        Mathieu Kleine, Trường dự bị Bách Khoa Nancy, Nancy-Pháp. Chủ đề thực tập : Sản xuất tropan alkaloid bởi cây cà độc dược (Datura innoxia Mill.) trồng trong hệ thống thủy canh.

·        Perroud Carole, Trường Trung Học Stanislas, Nancy-Pháp. Chủ đề thực tập : Nghiên cứu hệ vi sinh vật ảnh hưởng đến cây cà độc dược (Datura innoxia Mill.).  

·        Lê Thị Thúy Kiều, Trường Đại Học Nông Lâm, TP.HCM. Chủ đề thực tập: Bước đầu nghiên cứu khai thác tropan alkaloid trên cây cà độc dược (Datura innoxia Mill.) bằng phương pháp hóa học. 

Năm 2005:

·        Huỳnh Ngọc Phương, sinh viên năm thứ 3, Trường Đại Học Nông Lâm, TP.HCM. Khảo sát khả năng sản xuất các hoạt chất thứ cấp trên cây cà độc dược (Datura innoxia Mill.) trồng trong hệ thống thủy canh

Năm 2006:

·        Natalia Guazzon, học viên cao học Pháp. Chủ đề thực tập : Thiết lập quy trình phân tích tropan alkaloid bằng phương pháp sắc ký bản mỏng phục vụ cho nghiên cứu sự chuyển hóa phenylalanine được đánh dấu đồng vị phóng xạ C14 thành các tropan alkaloid trong cây Cà Độc Dược (Datura innoxia Mill.)

 

·        Laetitia de Souza, sinh viên năm thứ 2, ENSAIA, Nancy-Pháp. Chủ đề thực tập : Xây dựng quy trình phân tích indole alkaloid của cây trường xuân hoa (Catharanthus roseus) bằng máy sắc ký lỏng (HPLC).  Năm 2007:

·        Cao Thị Thanh Loan, Trường Đại Học Nông Lâm, TP.HCM. Chủ đề thực tập : Khảo sát sự tác động của hormone tăng trưởng và sinh tổng hợp alkaloid của cây trường xuân hoa (Catharanthus roseus) in vitro.Hướng nghiên cứu :  Hợp chất thứ cấp thực vật

 

Môn học phụ trách

·        Hóa sinh·        Hợp chất thứ cấp thực vật

: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương