BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 3.18 Mb.
trang33/37
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.18 Mb.
#930
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


b. Mẫu Quyết định tuyển dụng

Tline 613ÊN CƠ QUAN BAN HÀNH (1)

­

Số.../QĐ - (2)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Đline 627ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
....(3)..., ngày ... tháng..... năm 200


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ........ (5)................

line 614


THẨM QUYỀN BAN HÀNH
Căn cứ .........................................(6)...........................................................;

Căn cứ .......................................................................................................;

Theo đề nghị của ......................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển dụng Ông (Bà): ...................................., sinh ngày............, quê quán...............về công tác tại ................. kể từ ngày..........................

Điều 2. Ông (Bà) được hưởng .................% mức lương khởi điểm của ngạch...............mã số...............hệ số….........và các điều khoản phụ cấp theoq uy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và Ông (Bà).. .….... .. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- ..........

- ..........

- Lưu: .................(7).............

(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên đầy đủc. Mẫu Quyết định về việc công nhận thời gian tập sự:


Tline 616ÊN CƠ QUAN BAN HÀNH (1)

­

Số.../QĐ - (2)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Đline 615ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
....(3)..., ngày ... tháng..... năm 200


QUYẾT ĐỊNH

Vline 617ề việc ........ (5)................
THẨM QUYỀN BAN HÀNH
Căn cứ .......................................(6)......................................................;

Căn cứ ..................................................................................................;

Theo đề nghị của ....................................................................................,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận hết thời gian tập sự kể từ ngày ....... đối với Ông (bà): .......... sinh ngày.........., hiện đang công tác tại..........

Điều 2. Ông (Bà) được hưởng .................% mức lương khởi điểm của ngạch...............mã số...............hệ số….........và các điều khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và Ông (Bà)...…...........chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- ..........

- ..........

- Lưu: .................(7).............

(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên đầy đủdline 619. Mẫu Quyết định khen thưởng


TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH (1)

Số.../QĐ - (2)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....(3)..., ngày ... tháng..... năm 200
line 618

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ........ (5)................

line 620


THẨM QUYỀN BAN HÀNH
Căn cứ .........................................(6)..........................................................;

Căn cứ .......................................................................................................;

Theo đề nghị của .......................................................................................,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ông (bà, tập thể, đơn vị).......... có thành tích cao (xuất sắc) trong quá trình ................ (danh sách kèm theo - nếu là tập thể)

Điều 2. Ông (bà, tập thể, đơn vị) được hưởng .................. theo chế độ quy định của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và Ông (Bà, tập thể, đơn vị)...…........... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- ..........

- ..........

- Lưu: .................(7).............

(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên đầy đủtải về 3.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương